56north/boligmarkedsstatistikken: Indeholder boligmarkedstal fra Realkreditrådet

Pakken indeholder boligmarkedstallene fra Realkreditrådets boligmarkedsstatistik. Derved bliver det nemmere at lave samlede boligmarkedsstatistikker. Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet står sammen om at udgive Boligmarkedsstatistikken.

Getting started

Package details

AuthorMikkel Freltoft Krogsholm
MaintainerMikkel Freltoft Krogsholm <mikkel@56n.dk>
LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
Version1.0
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("remotes")
remotes::install_github("56north/boligmarkedsstatistikken")
56north/boligmarkedsstatistikken documentation built on May 5, 2019, 10:46 a.m.