Rapporteket/Nakke: Resultattjenester for Degenerativ Nakke

Alle R-baserte resultattjenester på Rapporteket for Degenerativ Nakke. Dette inkluderer R-funksjoner for analyse og visualisering, noweb- filer (generere LaTeX-dokumenter) og evt. logofiler o.l. Kan også inkludere kjørefiler og eksempeldatasett. Pakken inneholder også en Shiny-app. for registeret.

Getting started

Package details

AuthorLena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljo for Kvalitetsregistre, SKDE
MaintainerLena Ringstad Olsen <[email protected]>
LicenseGPL-2
Version1.5
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("devtools")
library(devtools)
install_github("Rapporteket/Nakke")
Rapporteket/Nakke documentation built on Dec. 8, 2018, 1:19 a.m.