Rapporteket/nra: Resultattjenester for Nasjonalt register for analinkontinens

Alle R-baserte resultattjenester på Rapporteket for NRA. Dette inkluderer R-funksjoner for analyse og visualisering, noweb-filer (generere LaTeX-dokumenter) og evt. logofiler o.l. Kan også inkludere kjørefiler og eksempeldatasett.

Getting started

Package details

AuthorKevin Thon
MaintainerKevin Thon <[email protected]>
LicenseGPL-2
Version0.1
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("devtools")
library(devtools)
install_github("Rapporteket/nra")
Rapporteket/nra documentation built on Oct. 31, 2018, 4:24 p.m.