R/RyggFigAndelerGrVarAar.R

Defines functions RyggFigAndelerGrVarAar

Documented in RyggFigAndelerGrVarAar

#' Søylediagram med andeler for hver grupperingsenhet (sykehus, RHF, ...)
#'
#' Funksjon som genererer en figur med andeler av en variabel for en valgt grupperingsvariabel,
#' f.eks. sykehus.
#' Funksjonen er delvis skrevet for å kunne brukes til andre grupperingsvariable enn sykehus
#'
#' Andel som mottar sykepenger er definert som svaralternativene: 'Sykemeldt',
#'    'Aktiv sykemeldt', 'Delvis sykemeldt', 'Attføring/rehab.', 'Uføretrygdet'
#' Argumentet \emph{valgtVar} har følgende valgmuligheter:
#'  \itemize{
#'   \item Alder: Pasienter over 75år
#'   \item Antibiotika: Er det gitt antibiotikaprofylakse?
#'   \item ArbstatusPre: Mottar sykepenger, før operasjon?
#'   \item Arbstatus: Mottar sykepenger, 3 mnd etter operasjon?  (ENDRET fra Arbstatus3mnd, Arbstatus12mnd)
#'   \item ASA: ASA-grad > II
#'   \item BMI: Pasienter med fedme (BMI>30)
#'   \item ErstatningPre: Søkt/planlegger å søke erstatning?
#'   \item Fornoyd: Fornøyde pasienter (ENDRET fra Fornoyd3mnd, Fornoyd12mnd )
#'   \item Kp3Mnd: Pasientrapporterte komplikasjoner
#'   \item Misfornoyd: Andel med Misfornøyd/litt misfornøyd (ENDRET fra Misfor3mnd, Misfor12mnd)
#'   \item Nytte: Klart bedre  (ENDRET fra Nytte3mnd, Nytte12mnd)
#'	 \item OswEndr30pst: Mer enn 30% forbedring i Oswestry-skår, 3 mnd. (ENDRET fra Osw30_3mnd, Osw30_12mnd)
#'   \item PeropKomp: Komplikasjon ved operasjon
#'   \item PeropKompDura: Komplikasjon ved operasjon: Durarift
#'   \item Roker: Røyker du?
#'   \item Saardren: Sårdren
#'   \item SmStiPre: Bruker smertestillende før operasjonen
#'   \item SymptVarighRyggHof: Varighet av rygg-/hoftesmerter > 1år
#'   \item SympVarighUtstr: Varighet av utstrålende smerter > 1 år
#'   \item UforetrygdPre: Søkt eller planlegger å søke uføretrygd før operasjon?
#'   \item Utd: Andel høyskole-/universitetsutdannede
#'   \item Verre Mye verre/verre enn noen gang, 3 mnd. (ENDRET fra Verre3mnd, Verre12mnd)
#'		\item ..
#'	 	\item BeinsmLavPre: Pasienter med preop. beinsmerte < 2.5 og ikke parese.
#'		\item BeinsmEndrLav: Forbedring av beinsmerter under 1.5 poeng
#'   \item DegSponSSSten: Pasienter med Degenerativ spondylolistese og sentral spinal stenose
#'	 \item OswEndrLav: Mer enn 20 poeng forbedring i Oswestry-skår, 3 mnd/12mnd.
#' \item OswEndr20:
#' \item Osw48: Oswestry-skår fortsatt over 48
#' \item KpInf3Mnd: Sårinfeksjoner
#' \item Morsmal: Fremmedspråklige (ikke norsk som morsmål)
#'		}
#'
#' @inheritParams RyggFigAndeler
#' @inheritParams RyggUtvalgEnh
#' @param grVar Tekstvariabel som angir hva skal resultatene grupperes på.
#'        ShNavn-sykehus/avdeling
#'        Fylke- Pasienten bor i det akutelle fylket
#'        BoHF - Pasienten bor i boområdene til det angitte HF.
#'        BoRHF - Pasienten bor i boområdene til det angitte RHF.
#' @param tidlAar 0:Viser resultatat for hele perioden samlet, 1: Viser resultat for siste år og forrige
#' @param AKjust Alders-og kjønnsjustering når grVar er boområder. Basert på 3 aldersgrupper gruppert ut fra alderskvartilene.
#'     0:ikke juster, 1:juster for alder og kjønn
#'
#' @return Figur med...
#'
#' @export

RyggFigAndelerGrVarAar <- function(RegData, valgtVar, datoFra='2007-01-01', datoTil='3000-12-31',
                  minald=0, maxald=130, erMann='', hovedkat=99, tidlOp='', hastegrad=99,
                  hentData=0, preprosess=1,enhetsUtvalg=0, grVar='ShNavn', tittel=1,
                  ktr=0, reshID=0, aar=0,tidlAar=0, Ngrense=10, AKjust=0, outfile='') {

   if (hentData == 1) {
      RegData <- RyggRegDataSQL()
   }

   # Preprosessere data
   if (preprosess){
      RegData <- RyggPreprosess(RegData=RegData)
   }
   #------- Tilrettelegge variable
   RyggVarSpes <- RyggVarTilrettelegg(RegData=RegData, valgtVar=valgtVar, ktr=ktr, hovedkat=hovedkat,
                     figurtype = 'andelGrVar')
   RegData <- RyggVarSpes$RegData
   sortAvtagende <- !RyggVarSpes$sortAvtagende #Kan evt. bruke denne til å snu retn for kval.ind. som har "høy" som mål.
   varTxt <- RyggVarSpes$varTxt
   #KImaalRetn <- RyggVarSpes$KImaalRetn


   if ((AKjust==1) & !(grVar %in% c('BoHF', 'BoRHF'))) { AKjust=0}


   #Gjør utvalg
   if (tidlAar[1] != 0 ) { #tidlAar - år det skal sammenliknes med
      AarTxt <- ifelse(length(aar)>1, paste0(min(aar),'-', max(aar)), as.character(aar))
      RegData[,grVar] <- as.character(RegData[,grVar])
      RegData[,grVar] <- factor(RegData[,grVar])
   }

   if (reshID==0) {enhetsUtvalg <- 0}
   RyggUtvalg <- RyggUtvalgEnh(RegData=RegData, reshID=reshID, datoFra=datoFra, datoTil=datoTil,
                 minald=minald, maxald=maxald, erMann=erMann, aar=as.numeric(c(tidlAar, aar)),
                 hovedkat=hovedkat, hastegrad=hastegrad, tidlOp=tidlOp,enhetsUtvalg=enhetsUtvalg)

   smltxt <- RyggUtvalg$smltxt
   medSml <- RyggUtvalg$medSml
   hovedgrTxt <- RyggUtvalg$hovedgrTxt
   utvalgTxt <- RyggUtvalg$utvalgTxt
   ind <- RyggUtvalg$ind
   RegData <- RyggUtvalg$RegData


   #SJEKK:
   RegData <- RegData[which(!is.na(RegData[ ,grVar])), ]
   names(RegData)[which(names(RegData) == grVar)] <- 'grVar'
   #grVar kan være sykehus, boområde osv.
   #Hvis siste år for få reg - ta også bort resultater fra foregående år.
   N <- dim(RegData)[1] #table(RegData$OpAar)   #Antall per år

   #----------------------------------------------------------------------------------------------
   #KODEN MÅ KOMPRIMERES!!!!!!!!!:
   if (tidlAar[1] != 0) { #Sammenligne med resultater for tidligere år.
      RegData$grNaa <- 0 #Har fjernet år som ikke skal være med
      RegData$grNaa[which(RegData$OpAar %in% aar)] <- 1
      katVariable <- c('grNaa', 'grVar')
      Nvar <- tapply(RegData$Variabel, RegData[ ,katVariable], sum, na.rm=T) #Variabel er en 0/1-variabel.
      if(N > 0) {Ngr <- table(RegData[ ,katVariable])}	else {Ngr <- 0}

      #Sjekk for AK-justering
      if (AKjust == 1) { #Alders-og kjønnsjustering
         Nvar <- tapply(RegData$Variabel, RegData[ ,c('OpAar', 'grVar')], sum, na.rm=T) #Variabel er en 0/1-variabel.
         AndelerGr <- StandAlderKjonn(RegData=RegData, stdPop='Register', antAldgr=3,
                        katVariable=katVariable)
         #Hvis Norge som egen søyle:
         #StandGrVar <- StandAlderKjonn(RegData=RegData, stdPop='Register', antAldgr=3, katVariable=katVariable)
         #StandNorge <- StandAlderKjonn(RegData=RegData, stdPop='Register', antAldgr=3, katVariable='OpAar')
         #AndelerGr <- cbind(StandGrVar, StandNorge)

      } else {
         AndelerGr <- round(100*Nvar/Ngr,2)
      }
      indGrUt <- 0
      GrNavn <- names(Ngr['1', ]) #names(Ngr[AarTxt, ])
      #Ngrtxt <- paste0('(',Ngr['1', ],')') #Ngr['1', ]	#Ikke sjekket at tidl. år <Ngrense tas ut.
      if (sum(which(Ngr['1', ] < Ngrense))>0) {
         #Må ta bort punkt/søyler for de som har for få registreringer for det aktuelle året.
         indGrUt2 <- which(Ngr[2,] < Ngrense)#as.numeric() #"Hoved"år
         #indGrUt1 <- as.numeric(which(Ngr[1,] < Ngrense)) #Første år union(indGrUt1, indGrUt2)

         pVerdier <- PverdiAndelsDiff(n=t(Nvar[ ,-indGrUt2]),
                        N=t(Ngr[ ,-indGrUt2]), justMetode='fdr')
         signDiffInd <- which(pVerdier < 0.05)
         Ngrtxt <- paste0(' (',Ngr['1', -indGrUt2],')') #Ngr['1', ]	#Ikke sjekket at tidl. år <Ngrense tas ut.
         Ngrtxt[signDiffInd] <- paste0(Ngrtxt[signDiffInd],'*')
         #GrNavnSort[signDiffInd] <- paste0(GrNavnSort[signDiffInd], '*')
         signTxt <- ifelse(length(signDiffInd)==0, 'Ingen av avdelingene har signifikant endring',
                  '* markerer at endringa er signifikant')

         GrNavn <- c(paste0(length(indGrUt2), ' avd. med N<',Ngrense), GrNavn[-indGrUt2])
         Ngrtxt <- c(paste0(' (',sum(Ngr[2,indGrUt2]),')'), Ngrtxt)
         indGrUt <- indGrUt2

         AndelGrUt <- rowSums(Nvar[ ,indGrUt2], na.rm = T)/rowSums(Ngr[ ,indGrUt2])*100
         AndelerGr <- cbind(AndelGrUt, AndelerGr[,-indGrUt2])

         sortInd <- order(as.numeric(AndelerGr['1',]), decreasing=sortAvtagende)
         AndelerSisteSort <- AndelerGr['1',sortInd] #Unødvendig?
         indGrUt1sort <- as.numeric(which(c(Ngrense, Ngr[1,-indGrUt2])[sortInd] < Ngrense)) #Legger til dummy for gruppa <Ngrense
      }
      AndelerGrSort <- AndelerGr[ ,sortInd]
      GrNavnSort <- paste0(GrNavn[sortInd], Ngrtxt[sortInd]) #paste0(names(Ngr)[sortInd], ', ',Ngrtxt[sortInd])
      andeltxt <- paste0(sprintf('%.1f',AndelerGrSort['1',]), '%')

      #--------------------------------------------------------------
   } else {	#Hvis vi skal ha resultater for perioden totalt

      N <- dim(RegData)[1]
      Nvar <- tapply(RegData$Variabel, RegData[ ,'grVar'], sum, na.rm=T)
      if(N > 0) {Ngr <- table(RegData[ ,'grVar'])}	else {Ngr <- 0}
      AntGrNgr <- length(which(Ngr >= Ngrense))	#length(which(Midt>0))
      AndelerGr <- round(100*Nvar/Ngr,2)

      indGrUt <- as.numeric(which(Ngr < Ngrense))
      if (length(indGrUt)==0) { indGrUt <- 0}
      AndelerGr[indGrUt] <- NA #dummy0
      sortInd <- order(as.numeric(AndelerGr), decreasing=TRUE)
      Ngrtxt <- Ngr #paste('N=', as.character(Ngr), sep='')	#
      #Ngrtxt[indGrUt] <- paste0('N<', Ngrense)

      AndelerGrSort <- AndelerGr[sortInd]
      AndelerSisteSort <- AndelerGrSort
      AndelHele <- round(100*sum(RegData$Variabel)/N, 2)
      GrNavnSort <- paste0(names(AndelerSisteSort), ' (', Ngrtxt[sortInd],')')

      andeltxt <- paste0(sprintf('%.1f',AndelerSisteSort), '%') 	#round(as.numeric(AndelerSiste),1)
      #andeltxt[is.na(andeltxt)] <- paste0('N<',Ngrense)
      if (length(indGrUt)>0) {andeltxt[(AntGrNgr+1):(AntGrNgr+length(indGrUt))] <- ''}
   }

   if (tittel==0) {Tittel<-''} else {Tittel <- RyggVarSpes$tittel}

   #-----------Figur---------------------------------------
   # Lager ikke figur hvis ALLE N er mindre enn grensa eller hvis ugyldig parameterkombinasjon.
   if 	( max(Ngr) < Ngrense) {
      FigTypUt <- rapbase::figtype(outfile)
      farger <- FigTypUt$farger
      plot.new()
      if (dim(RegData)[1]>0) {
         tekst <- paste0('Færre enn ', Ngrense, ' registreringer ved hvert av sykehusene')
      } else {tekst <- 'Ingen registrerte data for dette utvalget'}
      title(main=Tittel)
      text(0.5, 0.6, tekst, cex=1.2)
      legend('topleft',utvalgTxt, bty='n', cex=0.9, text.col=farger[1])
      if ( outfile != '') {dev.off()}

   } else {

      #--------------------------FIGUR---------------------------------------------------
      #Innparametre: ...
      #----------- Figurparametre ------------------------------
      cexShNavn <- 1 #0.85
      hoyde <- ifelse(grVar=='BoHF', 3*600, 3*800)
      FigTypUt <- rapbase::figtype(outfile, height=3*800, fargepalett=RyggUtvalg$fargepalett)
      farger <- FigTypUt$farger
      soyleFarger <- farger[4] #rep(farger[3], AntGrNgr)
      prikkFarge <- farger[3]
      #Hvis Norge egen søyle: soyleFarger[which(names(AndelerSisteSort)=='Norge')] <- farger[4]
      fargerMaalNiva <- c('#4fc63f', '#fbf850','#c6312a') #c('green','yellow', 'red')# #c('#ddffcc', '#ffffcc') #, '#fff0e6') #Grønn, gul, rød
      #Tilpasse marger for å kunne skrive utvalgsteksten
      NutvTxt <- length(utvalgTxt)
      vmarg <- max(0, strwidth(GrNavnSort, units='figure', cex=cexShNavn)*0.85)
      #NB: strwidth oppfører seg ulikt avh. av device...
      par('fig'=c(vmarg, ifelse(tidlAar[1]!=0,1,1), 0, 1-0.02*(NutvTxt-1)))	#Har alltid datoutvalg med

      xmax <- min(max(AndelerGrSort, na.rm = T),100)*1.15
      xAkseTxt <- ifelse (AKjust==1, paste0(RyggVarSpes$xAkseTxt, ', justert for alder og kjønn'),
                RyggVarSpes$xAkseTxt)

      pos <- barplot(as.numeric(AndelerSisteSort), horiz=T, border=NA, col=soyleFarger, #add=TRUE , #plot=T,
              xlim=c(0,xmax), ylim=c(0.05, 1.32)*length(GrNavnSort), font.main=1, #xlab=xAkseTxt,
              las=1, cex.names=cexShNavn*0.9)
      #Legge på målnivå
      KImaalGrenser <- RyggVarSpes$KImaalGrenser #c(0,20,40) #,xmax)
      antMaalNivaa <- length(KImaalGrenser)-1
      maalOppTxt <- c('Høy', 'Moderat', 'Lav')
      rect(xleft=KImaalGrenser[1:antMaalNivaa], ybottom=0, xright=KImaalGrenser[2:(antMaalNivaa+1)],
         ytop=max(pos)+0.4, col = fargerMaalNiva[1:antMaalNivaa], border = NA) #add = TRUE, #pos[AntGrNgr+1],
      ybunn <- 0.1
      ytopp <- max(pos)+ 0.4 #pos[2]-pos[1] #pos[AntGrNgr]+ 0.4	#
      if (tidlAar != 0) {
         #indMed <- 1:AntGrNgr
         AartxtTidl <- ifelse(length(tidlAar)>1, paste0(min(tidlAar),'-', max(tidlAar)), as.character(tidlAar))
         Naar <- rowSums(Ngr, na.rm=T)
         ResAar <- 100*rowSums(Nvar, na.rm=T)/Naar
         lines(x=rep(ResAar[2], 2), y=c(ybunn, ytopp), col=farger[1], lwd=2)
         barplot(as.numeric(AndelerSisteSort), horiz=T, border=NA, col=soyleFarger, add=T, #plot=T,
             xlim=c(0,xmax), ylim=c(0.05, 1.27)*length(GrNavnSort), font.main=1, #xlab=xAkseTxt,
             las=1, cex.names=cexShNavn*0.9)
         #points(y=pos[indMed], x=AndelerGrSort[Aar1txt, indMed], cex=1.7, pch='|')  #col=farger[2],
         points(y=pos[-indGrUt1sort]+0.1, x=AndelerGrSort['0', -indGrUt1sort], cex=1, pch=16, col=prikkFarge) #pch='|', y=pos[indMed]+0.1, x=AndelerGrSort[AartxtTidl, indMed]
         legend('top', inset=c(0.1,0), xjust=1, cex=0.85, bty='o', bg='white', box.col='white',
             lwd=c(NA,NA,2), pch=c(16,15,NA), pt.cex=c(1, 1.9, 1), #pch=c(124,15,NA)
             col=c(prikkFarge,soyleFarger,farger[1]),
             legend=c(#paste0(Aar1txt, ' (', sprintf('%.1f', ResAar[1]), '%, ', 'N=', Naar[1],')'),
                paste0(AartxtTidl, ' (', sprintf('%.1f', ResAar[1]), '%, ', 'N=', Naar[1],')'),
                paste0(AarTxt, ' (', sprintf('%.1f', ResAar[2]), '%, ', 'N=', Naar[2],')'),
                paste0('Hele landet, ',AarTxt))
         )
         if (!is.na(KImaalGrenser[1])) {
         legend(x=0, y=-2.5, pch=c(NA,rep(15, antMaalNivaa)), col=c(NA, fargerMaalNiva[1:antMaalNivaa]),
             ncol=antMaalNivaa+1,
             xpd=TRUE, border=NA, box.col='white',cex=0.8, pt.cex=1.5,
             legend=c('Måloppnåelse:', maalOppTxt[1:antMaalNivaa])) #,
         }
         # legend(x=0, y=-3, pch=c(NA,rep(15, antMaalNivaa)), col=c(NA, fargerMaalNiva[1:antMaalNivaa]),
         #    ncol=antMaalNivaa+1,
         #    xpd=TRUE, border=NA, box.col='white',cex=0.8, pt.cex=1.5,
         #    legend=c('Måloppnåelse:', maalOppTxt[1:antMaalNivaa])) #,

         mtext(xAkseTxt, side=1, las=1, cex=cexShNavn, adj=0.5, line=1.8)
         mtext(signTxt, line=4, side=1, las=1, cex=cexShNavn, adj=0, col='#FF7260') #line=3.8,
         overPos <- max(pos)+0.4*log(max(pos))
         mtext(at=overPos, paste0('(N, ', AarTxt, ')'), side=2, las=1, cex=cexShNavn, adj=1, line=0.25)
      } else {
         legend('topright', xjust=1, cex=1, lwd=2, col=farger[2],
             legend=paste0(smltxt, ' (', sprintf('%.1f',AndelHele), '%), ', 'N=', N),
             bty='o', bg='white', box.col='white')
         mtext(at=max(pos)+0.5*log(max(pos)), paste0('(N)' ), side=2, las=1, cex=cexShNavn, adj=1, line=0.25)
         lines(x=rep(AndelHele, 2), y=c(ybunn, ytopp), col=farger[1], lwd=2)
      }
      mtext(at=pos+max(pos)*0.0045, GrNavnSort, side=2, las=1, cex=cexShNavn, adj=1, line=0.25)	#Legge på navn som eget steg
      title(Tittel, line=1, font.main=1, cex.main=1.3)

      text(x=xmax*0.01, y=pos+0.1, andeltxt, #x=AndelerGrSort+xmax*0.01
         las=1, cex=0.8, adj=0, col=farger[1])	#Andeler, hvert sykehus

      #Tekst som angir hvilket utvalg som er gjort
      mtext(utvalgTxt, side=3, las=1, cex=1, adj=0, col=farger[1], line=c(3+0.8*((NutvTxt-1):0)))


      par('fig'=c(0, 1, 0, 1))
      if ( outfile != '') {dev.off()}
      #----------------------------------------------------------------------------------
   }
}
Rapporteket/rygg documentation built on March 4, 2020, 1:31 p.m.