R/RyggVarTilrettelegg.R

Defines functions RyggVarTilrettelegg

Documented in RyggVarTilrettelegg

#' Funksjon for å tilrettelegge variable for beregning.
#'
#' Denne funksjonen gjør utvalg og tilrettelegger variable (gitt ved valgtVar) til videre bruk.
#' Videre bruk kan eksempelvis være beregning av AggVerdier eller gjennomsnitt.
#' Funksjonen gjør også filtreringer som å fjerne ugyldige verdier for den valgte variabelen, samt ta høyde for avhengigheter med
#' andre variable. Det er også her man angir aksetekster og titler for den valgte variabelen.
#' Her kan mye hentes til analysebok
#' Når ei fordeling består av flere variable, settes flerevar=1. Vi omdefinerer variablene slik at
#' alle gyldige registreringer (dvs. alle registreringer som skal telles med) er 0 eller 1.
#' De som har oppfylt spørsmålet
#' er 1, mens ugyldige registreringer er NA. Det betyr at hvis vi skal ta bort registreringer
#' som i kategorier av typen "Ukjent" kodes disse som NA, mens hvis de skal være med kodes de som 0.
#' Vi sender tilbake alle variable som indikatorvariable, dvs. med 0,1,NA
#'
#' @inheritParams RyggFigAndeler
#' @inheritParams RyggUtvalgEnh
#' @param figurtype Hvilken figurtype det skal tilrettelegges variable for:
#'        'andeler', 'andelGrVar', 'andelTid', 'gjsnGrVar', 'gjsnTid'
#'
#' @return Definisjon av valgt variabel.
#'
#' @export
#'


RyggVarTilrettelegg <- function(RegData=NULL, valgtVar, ktr=0,
                 datoTil=Sys.Date(), hovedkat=99, figurtype='andeler'){ #grVar='',


   "%i%" <- intersect

   #----------- Figurparametre ------------------------------
   cexgr <- 1	#Kan endres for enkeltvariable
   retn <- 'V'		#Vertikal som standard. 'H' angis evt. for enkeltvariable
   flerevar <- 0
   grtxt <- ''		#Spesifiseres for hver enkelt variabel
   grtxt2 <- ''	#Spesifiseres evt. for hver enkelt variabel
   varTxt <- ''
   xAkseTxt <- ''	#Benevning
   subtxt <- ''
   antDes <- 1
   if (figurtype == 'andelGrVar') {xAkseTxt <- 'Andel operasjoner (%)'}
   sortAvtagende <- TRUE #Sortering av resultater
   KImaalGrenser <- NA
   tittel <- 'Variabelvalg (valgtVar) feil angitt' # ? I AndelerGrVar og GjsnGrVar genereres tittel i beregningsfunksjonen
   variable <- 'Ingen'
   #deltittel <- ''
   if (!is.null(RegData)) {RegData$Variabel <- 0}
   #Kan her definere opp alle aktuelle grupperingsvariable og deres tekst, eller
   #sende inn grupperingsvariabel og så gjøre beregninger. (Ulempe: Ekstra avhengigheter)
   #Sentralt spm: Hvor skal det avgjøres hvilken figurtype som vises??? her
   KIekstrem <- NULL

   #ktr kan ha verdiene 0, 1 eller 2
   varPrePost <- c('fornoydhet', 'nytte', 'EQ5DEndr','EQ5DEndr',
           'OswEndr', 'SmBeinEndr', 'SmRyggEndr',
           'OswEndrPre', 'SmBeinEndrPre', 'SmRyggEndrPre')
   if ((valgtVar %in% varPrePost) & (ktr==0))
   {ktr <- 1}
   if (valgtVar %in% varPrePost){
      if (ktr == 1) {RegData <- RegData[which(RegData$Utfylt3Mnd==1), ]}
      if (ktr == 2) {RegData <- RegData[which(RegData$Utfylt12Mnd==1), ]}
   }
   ktrtxt <- c(' før operasjon', ' (3 mnd etter)', ' (12 mnd. etter)')[ktr+1]
   trekkfraDager <- c(0,90,365)[ktr+1]


   #-------------------------------------
   if (valgtVar=='deknRygg17') {    #andelerGrVar
      tittel <- 'Dekningsgrad, NKR Degenerativ Rygg, 2017'
      xAkseTxt <- 'dekningsgrad, NKR'
      KImaal <- 0.8
      data('deknRygg17', package = 'nkr') #paste0(valgtVar,'.Rdata')
      RegData <- deknRygg17 #paste0(valgtVar)
   }
   if (valgtVar=='deknNakke17') {    #andelerGrVar
      tittel <- 'Dekningsgrad, NKR Degenerativ Nakke, 2017'
      xAkseTxt <- 'dekningsgrad, NKR'
      KImaal <- 0.8
      data(deknNakke17, package = 'nkr')
      RegData <- deknNakke17 #paste0(valgtVar)
   }


   if (valgtVar=='alder') {	#Fordeling, GjsnGrVar, GjsnTid
      RegData <- RegData[which(RegData$Alder>=0), ]  #Tar bort alder<0
      RegData$Variabel <- RegData$Alder 	#GjsnTid, GjsnGrVar
      xAkseTxt <- 'alder (år)'
      tittel <- c('Alder ved innleggelse', 'test av tittel over to linjer')
      subtxt <- 'Aldersgrupper (år)'
      if (figurtype %in% c('gjsnGrVar', 'gjsnTid')) {
         tittel <- 'alder ved innleggelse'}
      if (figurtype == 'andeler') {	#Fordelingsfigur
         gr <- c(0,seq(20,90,10),150)
         #gr <- c(seq(0, 100, 10),150)
         RegData$VariabelGr <- cut(RegData$Alder, breaks=gr, include.lowest=TRUE, right=FALSE)
         grtxt <- c('0-19', '20-29', '30-39', '40-49', '50-59', '60-69', '70-79', '80-89', '90+')	#c(levels(RegData$VariabelGr)[-length(gr)], '90+')	#c(names(AndelLand)[-length(gr)], '90+')
         #grtxt <- c('0-9','10-19','20-29','30-39','40-49','50-59','60-69','70-79','80-89','90-99','100+')
         xAkseTxt <- 'Aldersgrupper (år)'}
      sortAvtagende <- FALSE
   }

   if (valgtVar=='alder70') {	#AndelTid, AndelerGrVar
      RegData <- RegData[which(RegData$Alder>=0), ]  #Tar bort alder<0
      RegData$Variabel[which(RegData$Alder>=70)] <- 1
      varTxt <- 'over 70 år'
      tittel <- 'Pasienter over 70 år'
   }

   if (valgtVar == 'antibiotika') { #fordeling, AndelGrVar, AndelTid
      grtxt <- c('Nei', 'Ja', 'Ikke utfylt')
      #indKodeb <- which(KodebokRygg[,'Navn i Rapporteket']=='AntibiotikaV3'
      #grtxt <- KodebokRygg$Listetekst[indKodeb]
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$AntibiotikaV3, levels = c(0,1,9))
      #levels(RegData$VariabelGr) <- KodebokRygg$Listeverdier[indKodeb]
      tittel <- 'Er det gitt antibiotikaprofylakse?'
      if (figurtype %in% c('andelGrVar', 'andelTid')) {
        RegData <- RegData[which(RegData$AntibiotikaV3 %in% 0:1), ]
         RegData$Variabel <- RegData$AntibiotikaV3
         tittel <- 'Fått antibiotika'
         varTxt <- 'som har fått antibiotika'
      }
   }

   if (valgtVar=='antNivOpr') { #fordeling
      gr <- c(0:5,1000)
      RegData$VariabelGr <- cut(RegData$AntNivOpr, breaks=gr, include.lowest=TRUE, right=FALSE)
      grtxt <- c(0:4,'5+')	#sort(unique(RegData$AntNivOpr))
      subtxt <- 'Antall'
      tittel <- 'Antall nivå operert'
   }

   if (valgtVar == 'arbstatus') { #Fordeling, AndelGrVar, AndelTid
      # Andel i kategori 6 tom 9, mottar sykepenger Av 1-9, (ikke bare de som sykemeldt fra før)
      # Gml: grtxt <- c('I arbeid','Hjemmeværende', 'Studie/skole', 'Pensjonist', 'Arbeidsledig', 'Sykemeldt',
      #		'Aktiv sykemeldt', 'Delvis sykemeldt', 'Attføring/rehab.', 'Uføretrygdet', 'Ukjent')
      datoTil <- min(datoTil, as.character(Sys.Date()-trekkfraDager))
      RegData$Arbstatus <- switch(as.character(ktr),
                    '0' = RegData$ArbstatusPreV3,
                    '1'= RegData$Arbstatus3mnd,
                    '2'= RegData$Arbstatus12mnd)
      ind <- switch(as.character(ktr),
             '0' = 1:dim(RegData)[1],
             '1' = which(RegData$Utfylt3Mnd==1),
             '2' = which(RegData$Utfylt12Mnd == 1))
      RegData <- RegData[ind, ]
      retn <- 'H'
      grtxt <- c("Fulltidsjobb","Deltidsjobb","Student/skoleelev",
            "Alderspensjonist", "Arbeidsledig","Sykemeldt","Delvis sykemeldt",
            "Arbeidsavklaringspenger", "Uførepensjonert","Ikke utfylt")
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$Arbstatus, levels = c(1:9,99))
      tittel <- paste0('Arbeidsstatus, ', ktrtxt)
      if (figurtype %in% c('andelTid', 'andelGrVar')) {
         RegData <- RegData[which(RegData$Arbstatus %in% 1:9), ]
         RegData$Variabel[which(RegData$Arbstatus %in% 6:9)] <- 1
         tittel <- paste0('Mottar sykepenger' ,ktrtxt)
         varTxt <- 'som mottar sykepenger'}
      sortAvtagende <- FALSE
   }

   if (valgtVar == 'ASA') { #fordeling, AndelGrVar
      grtxt <- c('I:Ingen','II:Moderat', 'III:Alvorlig', 'IV:Livstruende', 'Ikke utfylt')
      subtxt <- 'Sykdomsgrad'
      RegData <- RegData[which(RegData$ASA %in% c(1:4,9)), ] 	#Antar ikke opererer døde...
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$ASA, levels = c(1:4,9))
      tittel <- 'ASA-grad (komorbiditet)'
      if (figurtype %in% c('andelGrVar', 'andelTid')) {
         RegData <- RegData[which(RegData$ASA %in% 1:4), ]
         RegData$Variabel[which(RegData$ASA > 2)] <- 1
         tittel <- 'ASA-grad > II'
      }
   }

   if (valgtVar == 'beinsmLavPre') { #AndelGrVar, AndelTid
      #Lav beinsmerte og ingen parese. (Først og fremst prolaps)
      RegData$Variabel[which((RegData$OpIndParese==0) & (RegData$SmBePre < 3.5))] <- 1
      RegData <- RegData[which(RegData$SmBePre <= 10),]
      #tittel <- paste0('Beinsmerte ',expression(""<=2),' og ingen parese')
      sortAvtagende <- F
      tittel <- "Lite beinsmerter og ingen parese" #expression("Lite beinsmerter og ingen parese") #paste0('Beinsmerte ', expression(""<="3"), ' og ingen parese')
      #intToUtf8(2264)
      #KImaalRetn <- 'lav'
      KImaalGrenser <- c(0,3)
      varTxt <- 'med manglende indikasjon'

   }
   if (valgtVar == 'beinsmEndrLav') { #AndelGrVar
      #Mislykkede operasjoner
      RegData$BeinsmEndr <- switch(as.character(ktr),
                     '1'= (RegData$SmBePre - RegData$SmBe3mnd),
                     '2'= (RegData$SmBePre - RegData$SmBe12mnd))
      RegData <- RegData[which(RegData$BeinsmEndr >= -10), ]	#Fjerne tomme og ugyldige
      #     RegData$Variabel[which(RegData$BeinsmEndr <1.5)] <- 1
      RegData$Variabel[which(is.na(RegData$OpIndParese) & (RegData$BeinsmEndr < 1.5))] <- 1
      tittel <- paste0("Forbedring av beinsmerte-skår <= 1 poeng, ", ktrtxt)
      sortAvtagende <- FALSE
   }
   if (valgtVar == 'BMI') { #Fordeling, AndelGrVar
      #BMI > 30
      RegData <- RegData[which(RegData$BMI >10), ]
      gr <- c(0, 18.5, 25, 30, 35, 40, 1000)
      RegData$VariabelGr <- cut(RegData$BMI, breaks=gr, include.lowest=TRUE, right=FALSE)
      tittel <- 'Pasientenes BMI (Body Mass Index)'
      grtxt <- c('<18,5', levels(RegData$VariabelGr)[2:(length(gr)-2)],'40+')
      grtxt2 <- c('Undervekt', 'Normalvekt', 'Overvekt', 'Fedme', 'Fedme kl II', 'Fedme kl III')
      xAkseTxt <- '"Body Mass Index"'
      if (figurtype %in% c('andelGrVar', 'andelTid')) {
         RegData$Variabel[which(RegData$BMI > 30)] <- 1
         tittel <- 'Pasienter med fedme: (BMI>30)'
         varTxt <- 'BMI>30'
         sortAvtagende <- FALSE
      }}

   if (valgtVar == 'degSponFusj') { #AndelGrVar, AndelTid
      #hovedkat=9 #Degen. spondylolistese
      RegData <- RyggUtvalgEnh(RegData, hovedkat=9)$RegData
      RegData$Variabel[which(RegData$HovedInngrep ==5)] <- 1
      varTxt <- 'tilfeller'
      tittel <- 'Degen. spondylolistese operert med fusjonskirurgi'
      sortAvtagende <- F
      xAkseTxt <- 'Andel med fusjonskirurgi (%)'
   }
   if (valgtVar == 'degSponSSSten') { #AndelGrVar
      #(Først og fremst fusjonskirurgi)
      RegData$Variabel[which((RegData$RfSentr==1) & (RegData$RfSpondtypeDegen == 1))] <- 1
      tittel <- 'Degenerativ spondylolistese og sentral spinal stenose'
      varTxt <- 'som har dette'
      sortAvtagende <- FALSE
   }
   if (valgtVar=='EQ5DEndr') {#gjsnGrVar, gjsnTid
      RegData$Variabel <- switch(as.character(ktr),
                    '1'= (RegData$EQ5D3mnd - RegData$EQ5DPre),
                    '2'= (RegData$EQ5D12mnd - RegData$EQ5DPre))
      RegData <- RegData[which(!is.na(RegData$Variabel)),]
      tittel <- paste0('forbedring av EQ5D', ktrtxt)#gjsnGrVar, gjsnTid
      KIekstrem <- c(-1.6, 1.6)
   }
   if (valgtVar == 'EQ5DPre') {#ford gjsnPre (gjsnBox)
      RegData <- RegData[which(RegData$EQ5DPreV3 > -0.6),]
      gr <- c(-0.6, seq(-0.2, 0.9, 0.1), 1)
      #gr <- c(0,seq(20,90,10),150)
      RegData$VariabelGr <- cut(round(RegData$EQ5DPreV3,3), breaks=gr, include.lowest=TRUE, right=FALSE)
      #grtxt <- c('0-19', '20-29', '30-39', '40-49', '50-59', '60-69', '70-79', '80-89', '90+')
      grtxt <- levels(RegData$VariabelGr)
      #grtxt <- c(levels(RegData$VariabelGr)[-length(gr)], '90+')
      tittel <- 'EQ5D før operasjon'
      if (figurtype %in% c('gjsnBox', 'gjsnGrVar')){
        tittel <- 'EQ5D før operasjonen'}
      RegData$Variabel <- RegData$EQ5DPreV3
      KIekstrem <- c(-0.6, 1)
   }

   if (valgtVar == 'EQ5DEndrPre') {#gjsnPre (gjsnBox)
      tittel <- paste0('forbedring av EQ5D', ktrtxt)
      RegData$Variabel <- switch(as.character(ktr),
                    '1'= (RegData$EQ5D3mnd - RegData$EQ5DPre),
                    '2'= (RegData$EQ5D12mnd - RegData$EQ5DPre))
      RegData <- RegData[which(!is.na(RegData$Variabel)),]
      Xlab <- 'EQ5D før operasjon'
      gr <- c(round(seq(-0.6,0.8,0.2),1),1.6)	#round(seq(-0.6,1.6,0.3),1)}
      RegData$Gr <- cut(RegData$EQ5DPre, gr, right=F)
      GrNavn <- levels(RegData$Gr)
      AntGr <- length(GrNavn)
      GrNavn[AntGr] <- '0.8+'
      KIekstrem <- c(-1.6, 1.6)
   }

   if (valgtVar == 'OswEndr') {
      #Forbedring=lavere Oswestry
      tittel <- paste0('forbedring av ODI', ktrtxt)
      RegData$Variabel <- -switch(as.character(ktr),
                    '1'= (RegData$OswTot3mnd - RegData$OswTotPre),
                    '2'= (RegData$OswTot12mnd - RegData$OswTotPre))
      RegData <- RegData[which(!is.na(RegData$Variabel)),]
      KIekstrem <- c(-100, 100)
   }
   if (valgtVar == 'OswEndrPre') {
      #Forbedring=lavere Oswestry
      tittel <- paste0('forbedring av ODI', ktrtxt)
      RegData$Variabel <- switch(as.character(ktr),
                    '1'= (RegData$OswTotPre - RegData$OswTot3mnd),
                    '2'= (RegData$OswTotPre - RegData$OswTot12mnd))
      RegData <- RegData[which(!is.na(RegData$Variabel)),]
      KIekstrem <- c(-100, 100)
      Xlab <- 'Oswestry før operasjon'
      gr <- c(seq(0,90,10), 101)
      RegData$Gr <- cut(RegData$OswTotPre, gr, right=F)
      GrNavn <- levels(RegData$Gr)
      AntGr <- length(GrNavn)
      GrNavn[AntGr] <- '[90,100]'
   }

   if (valgtVar == 'OswTotPre') { #fordeling, gjsnBox, gjsnGrVar
      RegData$Variabel <- RegData$OswTotPre
      RegData <- RegData[which(!is.na(RegData$Variabel)),]
      tittel <- 'oswestryskår før operasjonen'
      gr <- seq(0, 100, 10)
      RegData$VariabelGr <- cut(RegData$Variabel, breaks=gr, include.lowest=TRUE, right=FALSE)
      grtxt <- levels(RegData$VariabelGr)
      xAkseTxt <- 'skår'
      KIekstrem <- c(0, 100)
      sortAvtagende <- FALSE
   }
   if (valgtVar == 'smBeinEndr') {
      tittel <- paste0('bedring av beinsmerter ',ktrtxt)
      RegData$Variabel <- switch(as.character(ktr),
                    '1'= (RegData$SmBePre - RegData$SmBe3mnd),
                    '2'= (RegData$SmBePre - RegData$SmBe12mnd))
      RegData <- RegData[which(!is.na(RegData$Variabel)),]
      KIekstrem <- c(-10,10)
   }
   if (valgtVar == 'smBeinEndrPre') {
      tittel <- 'endring i beinsmerter'
      RegData$Variabel <- switch(as.character(ktr),
                    '1'= (RegData$SmBePre - RegData$SmBe3mnd),
                    '2'= (RegData$SmBePre - RegData$SmBe12mnd))
      KIekstrem <- c(-10,10)
   }
   if (valgtVar == 'smBePre') { #fordeling, gjsn
     if (figurtype=='andeler'){
      RegData$VariabelGr <- RegData$SmBePre
      levels(RegData$VariabelGr) <- c(0:10,99)
      grtxt <- c(as.character(0:10), 'Ikke utfylt')
      tittel <- 'Beinsmerter før operasjon'
     }
     if (figurtype %in% c('gjsnBox', 'gjsnGrVar')){
     RegData$Variabel <- RegData$SmBePre
     RegData <- RegData[RegData$Variabel %in% 0:10, ]
      tittel <- 'beinsmerter før operasjonen'
     }
      xAkseTxt <- 'skår'
      KIekstrem <- c(0, 10)
   }

   if (valgtVar == 'smRyggEndr') {
      tittel <- paste0('forbedring av ryggsmerter', ktrtxt)
      RegData$Variabel <- switch(as.character(ktr),
                    '1'= RegData$SmRyPre - RegData$SmRy3mnd,
                    '2'= RegData$SmRyPre - RegData$SmRy12mnd)
      KIekstrem <- c(-10,10)
   }

   if (valgtVar == 'smRyggEndrPre') {
      tittel <- paste0('forbedring av ryggsmerter', ktrtxt)
      RegData$Variabel <- switch(as.character(ktr),
                    '1'= (RegData$SmRyPre - RegData$SmRy3mnd),
                    '2'= (RegData$SmRyPre - RegData$SmRy12mnd))
      KIekstrem <- c(-10,10)
   }
   if (valgtVar == 'smRyPre') { #fordeling
     if (figurtype=='andeler'){
      RegData$VariabelGr <- RegData$SmRyPre
      levels(RegData$VariabelGr) <- c(0:10,99)
      grtxt <- c(as.character(0:10), 'Ikke utfylt')
      tittel <- 'Ryggsmerter før operasjon'
     }
     if (figurtype %in% c('gjsnBox', 'gjsnGrVar')){
      RegData$Variabel <- RegData$SmRyPre
      RegData <- RegData[RegData$Variabel %in% 0:10, ]
      tittel <- 'ryggsmerter før operasjonen'
     }
   }


   if (valgtVar == 'EQangstPre') {#fordeling
      tittel <- 'Problemer med angst/depresjon'
      grtxt <- c('Ingen', 'Litt','Middels', 'Svært','Ekstremt', 'Ikke utfylt')
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$EqangstPre, levels = c(1:5,9))
      subtxt <- 'Grad av engstelighet/deprimerthet'	#Tilstand i forhold til angst'
   }
   if (valgtVar == 'EQgangePre') { #fordeling
      tittel <- 'Problemer med gangfunksjon før operasjon'
      grtxt <- c('Ingen', 'Litt','Middels', 'Store', 'Ute av stand til å gå', 'Ikke utfylt')
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$EqangstPre, levels = c(1:5,9))
      subtxt <- 'problemer med gange'
   }
   if (valgtVar == 'erstatningPre') { #fordeling, AndelGrVar, #AndelTid
      #Pasientskjema. Andel med ErstatningPre
      #V2: Kode 1:4,9: 'Ja', 'Nei', 'Planlegger', 'Innvilget', 'Ukjent'
      #V3: [0,1,2,3,9]	["Nei","Ja","Planlegger","Innvilget","Ikke utfylt"]

      grtxt <- c('Nei', 'Ja', 'Planlegger', 'Innvilget', 'Ikke utfylt')
      #RegData$VariabelGr <- 9
      #indDum <- which(RegData$ErstatningPre %in% 1:4)
      #RegData$VariabelGr[indDum] <- RegData$ErstatningPre[indDum]
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$ErstatningPre, levels = c(0:3,9))
      tittel <- 'Har pasienten søkt erstatning?'
      if (figurtype %in% c('andelGrVar', 'andelTid')) {
         RegData <- RegData[which(RegData$ErstatningPre %in% 0:3), ]
         RegData$Variabel[which(RegData$ErstatningPre %in% c(1,2))] <- 1
         tittel <- 'Pasienten har søkt/planlegger å søke erstatning'
         varTxt <- 'som har søkt erstatning'
         sortAvtagende <- FALSE}
   }

   if (valgtVar =='fornoydhet') { #fordeling, AndelGrVar
      #3/12mndSkjema. Andel med helt Fornøyd (1)
      #Kode 1:5,9: 'Fornøyd', 'Litt fornøyd', 'Verken eller', 'Litt misfornøyd', 'Misfornøyd', 'Ukjent')
      tittel <- paste('Fornøydhet', ktrtxt)
      datoTil <- min(datoTil, as.character(Sys.Date()-trekkfraDager))
      ind <- switch(as.character(ktr),
             '0' = dim(RegData)[1],
             '1' = which(RegData$Utfylt3Mnd==1),
             '2' = which(RegData$Utfylt12Mnd == 2))
      RegData <- RegData[ind, ]
      RegData$Fornoyd <- switch(as.character(ktr),
                   '1'= RegData$Fornoyd3mnd,
                   '2'= RegData$Fornoyd12mnd)
      grtxt <- c('Fornøyd', 'Litt fornøyd', 'Verken eller', 'Litt misfornøyd', 'Misfornøyd', 'Ukjent')
      RegData$VariabelGr <- 9
      indDum <- which(RegData$Fornoyd %in% 1:5)
      RegData$VariabelGr[indDum] <- RegData$Fornoyd[indDum]
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$VariabelGr, levels = c(1:5,9))
      if (figurtype %in% c('andelGrVar', 'andelTid')) {
         RegData <- RegData[which(RegData$Fornoyd %in% 1:5), ]
         RegData$Variabel[which(RegData$Fornoyd %in% 1:2)] <- 1 #
         #RegData$Variabel[which(RegData$Fornoyd ==1)] <- 1 #%in% 1:2
         tittel <- paste0('Helt fornøyde pasienter', ktrtxt)
      }
   }
   if (valgtVar=='hovedInngrep'){ #fordeling
      tittel <- 'Hovedinngrep'
      grtxt <- c('Udefinerbart', 'Prolapskirurgi', 'Foramenotomi', 'Laminektomi',
            'Interspin. implantat', 'Fusjonskirurgi', 'Skiveprotese', 'Rev. av implantat')
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$HovedInngrep, levels = 0:7)
      retn <- 'H'
   }
   if (valgtVar=='komorbiditet') {
     tittel <- 'Komorbiditet'
     retn <- 'H'
     flerevar <- 1
     variableV2 <- c('SykdAndreRelevanteSykdBechtrew', 'SykdAnnenendokrin', 'SykdAnnenreumatisk',
            'SykdCerebrovaskular', 'SykdDepresjonAngst', 'SykdHjertekar', 'SykdHoftekneartose',
            'SykdHypertensjon', 'SykdKreft', 'SykdKroniskLunge', 'SykdKroniskNevrologisk',
            'SykdKroniskSmerterMuskelSkjelettsyst', 'SykdOsteoporose', 'SykDprebetesMellitus',
            'SykdReumatoidartritt', 'SykdVaskularClaudicatio', 'Sykd')
     variable <- c('SykdAndreRelevanteSykdBechtrew', 'SykdAnnenendokrin', 'SykdAnnenreumatisk',
             'SykdCerebrovaskular', 'SykdDepresjonAngst', 'SykdHjertekar', 'SykdHoftekneartose',
             'SykdHypertensjon', 'SykdKreft', 'SykdKroniskLunge', 'SykdKroniskNevrologisk',
             'SykdOsteoporose', 'SykDprebetesMellitus',          #'SykdKroniskSmerterMuskelSkjelettsyst',
             'SykdReumatoidartritt', 'SykdVaskularClaudicatio', 'SykdGeneralisertSmSyndr',
            'Sykd')
     grtxt <- c('Bechterew', 'Endokrin', 'Reumatisk',
          'Cerebrovaskulær', 'Depresjon/Angst', 'Hjerte-kar', 'Hoftekneartose',
          'Hypertensjon', 'Kreft', 'Lungesykd.', 'Nevrologisk sykd.',
          'Osteoporose', 'Diabetes Mell.',             #'Muskel-/skjelettsm.',
          'Reumatoid artritt', 'Vask. Claudicatio', 'Gen.smertesyndrom', 'Tot. Komorb.')

     cexgr <- 0.9	#Kan endres for enkeltvariable
   }

   if (valgtVar=='komplPer') { #fordeling
      tittel <- 'Peroperative komplikasjoner'
      retn <- 'H'
      flerevar <- 1
      #NB <- '(Komplikasjoner rapporteres kun f.o.m. 2010)'
      variable <- c('PeropKompDura', 'PeropKompFeilnivSide', 'PeropKompNerve', 'PeropKompTransfuBlodning',
             'PeropKompKardio','PeropKompFeilplassImp','PeropKompResp','PeropKompAnafy')
      grtxt <- c('Durarift', 'Operert feil nivå/side', 'Nerveskade', 'Transfusjonskrevende blødning',
            'Kardiovaskulær komplikasjon', 'Feilplassert implantat', 'Respiratorisk komplikasjon', 'Anafylaksi')
   }

   if (valgtVar=='komplPost') {
      tittel <- 'Pasientrapporterte komplikasjoner'
      datoTil <- min(datoTil, as.character(Sys.Date()-90))
      retn <- 'H'
      flerevar <- 1
      subtxt <- '(Komplikasjoner rapporteres kun f.o.m. 2010)'
      #RegData <- RegData[which(dato > as.POSIXlt('2009-12-31')), ]
      #Andel kun av de som har svart på 3 mnd ktr:
      RegData <- RegData[which(RegData$Utfylt3Mnd==1), ]
      variable <- c('KpInfOverfla3Mnd','KpInfDyp3Mnd', 'KpMiktProb3Mnd','KpUVI3Mnd',
             'KpLungebet3Mnd', 'KpBlod3Mnd','KpDVT3Mnd','KpLE3Mnd', 'Kp3Mnd')
      grtxt <- c('Overfladisk sårinfeksjon', 'Dyp sårinfeksjon',
            'Problem, vannlatning/avføring','Urinveisinfeksjon', 'Pneumoni',
            'Transf./opr. pga. blødning', 'DVT','Lungeemboli', 'Tot. komplikasjoner')
      #RegData$Variabel <- colSums(RegData[ ,kompl])
   }

   if (valgtVar == 'kp3Mnd') { #AndelGrVar
      #Komplikasjoner 0:nei, 1:ja
      RegData <- RegData[which(RegData$Utfylt3Mnd ==1), ]
      RegData <- RegData[which(RegData[,valgtVar] %in% 0:1), ]
      RegData$Variabel <- RegData[ ,valgtVar]
      tittel <- 'Pasientrapporterte komplikasjoner (%)'
      sortAvtagende <- FALSE
   }
   if (valgtVar == 'kpInf3Mnd') { #AndelGrVar, AndelTid
      #Komplikasjoner 0:nei, 1:ja
      RegData <- RegData[which(RegData$Utfylt3Mnd ==1), ]
      RegData <- RegData[which(RegData[,valgtVar] %in% 0:1), ]
      RegData$Variabel <- RegData[ ,valgtVar]
      varTxt <- 'tilfeller'
      tittel <- 'Sårinfeksjon, pasientrapportert'
      sortAvtagende <- FALSE
      xAkseTxt <- 'Andel sårinfeksjoner (%)'
      #KImaalRetn <- 'lav'
      if (hovedkat == 1) {KImaalGrenser <- c(0,2)}
      if (hovedkat == 8) {KImaalGrenser <- c(0,3)}
   }
   if (valgtVar=='liggedogn') {#fordeling, gjsnGrVar, andeler, gjsnTid
      #liggedogn
      #For opphold registrert som dagkirurgi uten at liggedogn er reg., settes liggedogn=0
      tittel <- 'Liggetid ved operasjon'
      dagind <- which( (is.na(RegData$Liggedogn) | is.nan(RegData$Liggedogn)) & RegData$Dagkirurgi==1)
      RegData$Liggedogn[dagind]<-0
      RegData <- RegData[which(RegData$Liggedogn>=0),]
      RegData$Variabel <- RegData$Liggedogn #gjsnGrVar
      gr <- c(0:7,100)
      RegData$VariabelGr <- cut(RegData$Liggedogn, breaks=gr, include.lowest=TRUE, right=FALSE)
      grtxt <- c(0:6, '7+')
      xAkseTxt <- 'Antall liggedøgn' #(subtxt
      subtxt <- 'døgn'
      if (figurtype=='gjsnGrVar') {tittel <- 'liggetid'}
      sortAvtagende <- 'F'
      TittelVar <- 'Liggetid ved operasjon'
      ytxt1 <- 'liggetid'
      KIekstrem <- c(0, 20)
   }
   if (valgtVar=='liggetidPostOp') {#fordeling, gjsnGrVar, andeler, gjsnTid
     #liggedogn
     #For opphold registrert som dagkirurgi uten at liggedogn er reg., settes liggedogn=0
     tittel <- 'Liggetid etter operasjon'
     dagind <- which( (is.na(RegData$LiggetidPostOp) | is.nan(RegData$LiggetidPostOp)) & RegData$Dagkirurgi==1)
     RegData$LiggetidPostOp[dagind]<-0
     RegData <- RegData[which(RegData$LiggetidPostOp>=0),]
     RegData$Variabel <- RegData$LiggetidPostOp #gjsnGrVar
     gr <- c(0:7,100)
     RegData$VariabelGr <- cut(RegData$LiggetidPostOp, breaks=gr, include.lowest=TRUE, right=FALSE)
     grtxt <- c(0:6, '7+')
     xAkseTxt <- 'Antall liggedøgn' #(subtxt
     subtxt <- 'døgn'
     if (figurtype=='gjsnGrVar') {tittel <- 'liggetid'}
     sortAvtagende <- 'F'
     TittelVar <- 'Liggetid ved operasjon'
     ytxt1 <- 'liggetid'
     KIekstrem <- c(0, 20)
   }
   if (valgtVar == 'misfornoyd') { #AndelGrVar	#%in% c('Misfor3mnd','Misfor12mnd')) { #AndelGrVar
      #3/12mndSkjema. Andel med Misfornøyd/litt misfornøyd (1,2)
      #Kode 1:5,9: 'Fornøyd', 'Litt fornøyd', 'Verken eller', 'Litt misfornøyd', 'Misfornøyd', 'Ukjent')
      RegData$Misfornoyd <- switch(as.character(ktr),
                     '1'= RegData$Fornoyd3mnd,
                     '2'= RegData$Fornoyd12mnd)
      RegData <- RegData[which(RegData$Misfornoyd %in% 1:5), ]
      RegData$Variabel[which(RegData$Misfornoyd %in% 4:5)] <- 1
      tittel <- paste0('Misfornøyde pasienter' ,ktrtxt)
      sortAvtagende <- FALSE
   }
   if (valgtVar == 'morsmal') { #fordeling AndelGrVar, AndelTid
      grtxt <- c('Norsk', 'Samisk', 'Annet', 'Ikke utfylt')
      tittel <- 'Morsmål'
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$MorsmalV3, levels = c(1:3,9))
      if (figurtype %in% c('andelTid', 'andelGrVar')) {
         RegData <- RegData[which(RegData$MorsmalV3 %in% 1:3), ]
         RegData$Variabel[which(RegData$MorsmalV3 %in% 2:3)] <- 1
         tittel <- 'Fremmedspråklige (ikke norsk som morsmål)'
         varTxt <- 'fremmedspråklige'
         sortAvtagende <- F}
   }

   if (valgtVar == 'nytte') { #fordeling, AndelGrVar
      #Andel med helt bra/mye bedre (1:2)
      #Kode 1:7: ''Helt bra', 'Mye bedre', 'Litt bedre', 'Uendret', 'Litt verre', 'Mye verre',
      #				'Verre enn noen gang', 'Ukjent')
      tittel <- c('Hvilken nytte har du hatt av operasjonen?',ktrtxt)
      RegData$Nytte <- switch(as.character(ktr),
                  '1'=RegData$Nytte3mnd,
                  '2'=RegData$Nytte12mnd)
      datoTil <- min(datoTil, as.character(Sys.Date()-trekkfraDager))
      retn <- 'H'
      RegData$VariabelGr <- 9
      indDum <- which(RegData$Nytte %in% 1:7)
      RegData$VariabelGr[indDum] <- RegData$Nytte[indDum]
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$VariabelGr, levels = c(1:7,9))
      grtxt <- c('Helt bra', 'Mye bedre', 'Litt bedre', 'Uendret', 'Litt verre', 'Mye verre',
            'Verre enn noen gang', 'Ukjent')
      if (figurtype %in% c('andelGrVar', 'andelTid')) {
         RegData <- RegData[which(RegData$Nytte %in% 1:7), ]
         RegData$Variabel[RegData$Nytte %in% 1:2] <- 1
         tittel <- paste0('Helt bra eller mye bedre' , ktrtxt)
      }}

   if (valgtVar=='opInd') { #fordeling
      tittel <- 'Operasjonsindikasjon'
      retn <- 'H'
      flerevar <- 1
      variable <- c('OpIndCauda', 'OpIndParese', 'OpIndSme')
      grtxt <- c('Cauda equlina', 'Parese', 'Smerter')
   }
   if (valgtVar == 'opIndPareseGrad') {#fordeling
      tittel <- 'Operasjonsindikasjon, paresegrad'
      grtxt <- c(0:5, 'Ukjent')
      RegData <- RegData[which(RegData$OpIndParese ==1),]
      indDum <- which(RegData$OpIndPareseGrad %in% 0:5)
      RegData$VariabelGr <- 9
      RegData$VariabelGr[indDum] <- RegData$OpIndPareseGrad[indDum]
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$VariabelGr, levels = c(0:5,9))
   }

   if (valgtVar == 'opIndSmeType') {#fordeling
      tittel <- 'Operasjonsindikasjon, smertetype'
      grtxt <- c('Rygg/hofte', 'Bein', 'Begge deler', 'Ukjent')
      RegData <- RegData[which(RegData$OpIndSme ==1),]
      indDum <- which(RegData$OpIndSmeType %in% 1:3)
      RegData$VariabelGr <- 9
      RegData$VariabelGr[indDum] <- RegData$OpIndSmeType[indDum]
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$VariabelGr, levels = c(1:3,9))
   }
   if (valgtVar == 'opKat') { #fordeling
      #retn <- 'H'
      tittel <- 'Operasjonskategori'
      grtxt <- c('Elektiv', 'Akutt', '1/2-Akutt', 'Ikke utfylt')
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$OpKat, levels = c(1:3,9))
   }

   if (valgtVar=='OswEndr') {#gjsnGrVar
      RegData$Variabel <- switch(as.character(ktr),
                    '1'= (RegData$OswTotPre - RegData$OswTot3mnd),
                    '2'= (RegData$OswTotPre - RegData$OswTot12mnd))
      RegData <- RegData[which(!is.na(RegData$Variabel)),]
      tittel <- paste0('forbedring av Oswestry', ktrtxt)#gjsnGrVar

   }

   if (valgtVar == 'OswEndrLav') { #AndelGrVar
      #Mislykkede operasjoner
      RegData$OswEndr <- switch(as.character(ktr),
                   '1'= (RegData$OswTotPre - RegData$OswTot3mnd),
                   '2'= (RegData$OswTotPre - RegData$OswTot12mnd))
      RegData <- RegData[which(RegData$OswEndr >= -100), ]
      RegData$Variabel[which(RegData$OswEndr <13)] <- 1
      tittel <- paste0('Forbedring av Oswestry-skår < 13 poeng', ktrtxt)
      sortAvtagende <- F
   }
   if (valgtVar == 'OswEndr20') { #AndelGrVar, andelTid
      #Mislykkede operasjoner
      RegData$OswEndr <- switch(as.character(ktr),
                   '1'= (RegData$OswTotPre - RegData$OswTot3mnd),
                   '2'= (RegData$OswTotPre - RegData$OswTot12mnd))
      RegData <- RegData[which(RegData$OswEndr >= -100), ]
      RegData$Variabel[which(RegData$OswEndr >20)] <- 1
      varTxt <- 'med >20 poeng forbedring'
      tittel <- paste0('Forbedring av Oswestry-skår > 20 poeng', ktrtxt)
   }

   if (valgtVar == 'OswEndr30pst') { #AndelGrVar, andelTid
      #Andel med klinisk signifikant forbedring i Oswestry-skår.
      #Forbedring = nedgang
      RegData$OswPst <- switch(as.character(ktr),
                   '1' = (RegData$OswTotPre - RegData$OswTot3mnd)/RegData$OswTotPre*100,
                   '2' = (RegData$OswTotPre - RegData$OswTot12mnd)/RegData$OswTotPre*100)
      RegData <- RegData[which(RegData$OswPst>=-1000), ]
      RegData$Variabel[which(RegData$OswPst >=30)] <- 1
      varTxt <- 'med \u2265 30 % forbedring'
      tittel <- paste0('Minst 30% forbedring av Oswestry-skår', ktrtxt)
   }
   if (valgtVar == 'Osw22') { #AndelGrVar
      #Andel med Oswestry-skår under 23 etter op.
      RegData$OswPost <- switch(as.character(ktr),
                   '1' = RegData$OswTot3mnd,
                   '2' = RegData$OswTot12mnd)
      RegData <- RegData[which(RegData$OswPost>=0), ]
      RegData$Variabel[which(RegData$OswPost <= 22)] <- 1
      tittel <- paste0('Oswestry-skår < 23 poeng', ktrtxt)
   }
   if (valgtVar == 'Osw48') { #AndelGrVar
      #Andel med Oswestry-skår fortsatt over 48.
      RegData$OswPost <- switch(as.character(ktr),
                   '1' = RegData$OswTot3mnd,
                   '2' = RegData$OswTot12mnd)
      RegData <- RegData[which(RegData$OswPost>=0), ]
      RegData$Variabel[which(RegData$OswPost >48)] <- 1
      tittel <- paste0('Oswestry-skår > 48 poeng', ktrtxt)
      sortAvtagende <- F
   }

   if (valgtVar=='peropKomp') { #AndelGrVar
      #Komplikasjoner ved operasjon
      #Kode 1:Ja, tomme:Nei
      RegData$Variabel[which(RegData$PeropKomp == 1)] <- 1
      tittel <- 'Komplikasjoner ved operasjon'
      varTxt <- 'med komplikasjoner'
      sortAvtagende <- FALSE
   }
   if (valgtVar=='peropKompDura') { #AndelGrVar
      #Durarift ved operasjon
      #Kode 1:Ja, tomme:Nei
      RegData$Variabel[which(RegData$PeropKompDura == 1)] <- 1
      tittel <- 'Komplikasjon ved operasjon: Durarift'
      sortAvtagende <- FALSE
      xAkseTxt <- 'Andel durarift (%)'
      varTxt <- 'med durarift'
      #KImaalRetn <- 'lav'
      if (hovedkat == 1) {KImaalGrenser <- c(0,2)}
      if (hovedkat == 8) {KImaalGrenser <- c(0,3)}
   }
   if (valgtVar=='radUnders') { #fordeling
      tittel <- 'Radiologisk undersøkelse'
      retn <- 'H'
      flerevar <- 1
      variable <- c('RvCt', 'RvMr', 'RvRtgLscol', 'RvFunksjo') #'RvRadigr-it', 'RvDiscogr-ut', 'RvDpregblok',
      grtxt <- c('CT', 'MR', 'Rtg.LS-columna', 'Fleks./Ekst.') #'Radikulografi-ut', 'Diskografi-ut', 'Diag.blokade'-finnes,
      #variable <- c('RvCt', 'RvMr', 'RvRadigr', 'RvDiscogr', 'RvDpregblok', 'RvRtgLscol', 'RvFunksjo')
      #grtxt <- c('CT', 'MR', 'Radikulografi', 'Diskografi', 'Diag.blokade', 'Rtg.LS-columna', 'Fleks./Ekst.')
   }
    if (valgtVar == 'regForsinkelse') { #Andeler, GjsnGrVar
     #Verdier: 0-3402
     #RegData$Diff <- as.numeric(as.Date(as.POSIXct(RegData$FirstTimeClosed, format="%Y-%m-%d")) -
     #               as.Date(as.POSIXct(RegData$UtskrivelseDato, format="%Y-%m-%d"))) #difftime(RegData$InnDato, RegData$Leveringsdato) #
     RegData$Diff <- as.numeric(difftime(as.Date(RegData$FirstTimeClosed), RegData$UtskrivelseDato,units = 'days')) #
     #RegData[,c('InnDato', "FirstTimeClosed", "DischgDt", 'Diff')]
     #      RegData$InnDato <- as.Date(RegData$AdmitDt, format="%Y-%m-%d") #as.Date(RegData$AdmitDt, format="%Y-%m-%d")
     #     RegData$Test <- as.Date(RegData$FirstTimeClosed, format="%Y-%m-%d")
     RegData <- RegData[which(RegData$Diff > -1), ]
     tittel <- switch(figurtype,
             andeler='Tid fra utskriving til ferdigstilt registrering',
             andelGrVar = 'Mer enn 30 dager fra utskriving til ferdig registrering') #
     #RegData$Variabel[RegData$Diff > 2*7] <- 1
     RegData$Variabel <- RegData$Diff
     subtxt <- 'døgn'
     gr <- c(0,1,7,14,30,90,365,5000) #gr <- c(seq(0, 90, 10), 1000)
     RegData$VariabelGr <- cut(RegData$Diff, breaks = gr, include.lowest = TRUE, right = TRUE)
     grtxt <- c('1', '(1-7]', '(7-14]', '(14-30]', '(30-90]', '(90-365]', '>365')
     cexgr <- 0.9
     xAkseTxt <- 'dager'
     sortAvtagende <- FALSE

     if (figurtype == 'andeler') {	#Fordelingsfigur
      gr <- c(seq(0,98,7), 2000)
      RegData$VariabelGr <- cut(RegData$Diff, breaks=gr, include.lowest=TRUE, right=FALSE)
      plot(RegData$VariabelGr)
      grtxt <- c(1:14, '>3 mnd.')
      subtxt <- 'innen gitte uker etter utskriving'
     }

     if (figurtype %in% c('andelTid', 'andelGrVar')) {
      RegData$Variabel[which(RegData$Diff >90)] <- 1
      tittel <- 'Registrert for sent for 3 mnd. oppfølging'
      varTxt <- 'for sent registrert'
      sortAvtagende <- F}
   }

   if (valgtVar=='roker') { #AndelGrVar, #AndelTid
      #PasientSkjema. Andel med Roker=1
      #Kode 0,1,tom: Nei, Ja Ukjent
      #V3: [0,1,2,9] ["Nei","Ja","Har røkt tidligere","Ikke utfylt"]
      tittel <- 'Røyker du?'
      grtxt <- c("Nei","Ja","Har røkt tidligere","Ikke utfylt")
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$RokerV3, levels = c(0:2,9))

      if (figurtype %in% c('andelGrVar', 'andelTid')){
         RegData <- RegData[which(RegData$RokerV3 %in% 0:2), ]
         RegData$Variabel[RegData$RokerV3==1] <- 1
         tittel <- 'Røykere'
         varTxt <- 'røykere'
         sortAvtagende <- FALSE}
   }


   if (valgtVar == 'saardren') { #AndelGrVar
      #LegeSkjema. Andel med Saardren=1
      #Kode 0,1,tom: Nei, Ja Ukjent
      grtxt <- c('Nei', 'Ja', 'Ikke utfylt')
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$Saardren, levels = c(0:1,9))
      tittel <- 'Sårdren'
      sortAvtagende <- F
      if (figurtype %in% c('andelGrVar', 'andelTid')){
         RegData <- RegData[which(RegData$Saardren %in% 0:1), ]
         RegData$Variabel <- RegData$Saardren
         tittel <- 'Andel som får sårdren (%)'
      }
   }
   if (valgtVar == 'sivilStatus') {
     tittel <- 'Sivilstatus'
     #V2: grtxt <- c('Gift', 'Samboer', 'Enslig', 'Ukjent')
     grtxt <- c('Gift/Samboer', 'Enslig', 'Ikke utfylt')
     RegData$VariabelGr <- factor(RegData$SivilStatus, levels = c(1:2,9))
   }
   if (valgtVar=='smBeinEndr') {#gjsnGrVar
      RegData$Variabel <- switch(as.character(ktr),
                    '1'= (RegData$SmBePre - RegData$SmBe3mnd),
                    '2'= (RegData$SmBePre - RegData$SmBe12mnd))
      RegData <- RegData[which(!is.na(RegData$Variabel)),]
      tittel <- paste0('forbedring av beinsmerter', ktrtxt)#gjsnGrVar

   }
   if (valgtVar=='smRyggEndr') {#gjsnGrVar
      RegData$Variabel <- switch(as.character(ktr),
                    '1'= (RegData$SmRyPre - RegData$SmRy3mnd),
                    '2'= (RegData$SmRyPre - RegData$SmRy12mnd))
      RegData <- RegData[which(!is.na(RegData$Variabel)),]
      tittel <- paste0('forbedring av ryggsmerter', ktrtxt)#gjsnGrVar

   }

   if (valgtVar == 'smStiPreHypp') { #fordeling
     tittel <- 'Hyppighet av smertestillende før operasjonen'
     grtxt <- c('Sjeldnere', 'Månedlig', 'Ukentlig', 'Daglig', 'Oftere', 'Ikke utfylt')
     RegData$VariabelGr <- 9
     indDum <- which(RegData$SmHyppPre %in% 1:5)
     RegData$VariabelGr[indDum] <- RegData$SmHyppPre[indDum]
     RegData$VariabelGr <- factor(RegData$VariabelGr, levels = c(1:5,9))
   }

   if (valgtVar == 'smStiPre') { #fordeling, andelGrVar/Tid
     tittel <- 'Bruk av smertestillende før operasjonen'
     grtxt <- c('Nei', 'Ja', 'Ikke utfylt')
     RegData$VariabelGr <- factor(RegData$SmStiPre, levels = c(0:1,9))
     if (figurtype %in% c('andelGrVar', 'andelTid')) {
      RegData <- RegData[which(RegData$SmStiPre %in% 0:1), ]
      RegData$Variabel <- RegData$SmStiPre
      varTxt <- 'som brukte smertestillende'
      sortAvtagende <- F}
   }
   if (valgtVar %in% c('symptVarighRyggHof','sympVarighUtstr')) { #fordeling, andelGrVar/Tid
      grtxt <- c('Ingen', '<3 mnd', '3-12 mnd', '1-2 år', '> 2 år', 'Ikke utfylt')
      RegData$VariabelGr <- factor(switch(valgtVar,
               symptVarighRyggHof = RegData$SymptVarighRyggHof,
               sympVarighUtstr = RegData$SympVarighUtstr),
               levels = c(1:5,9)
      )
      tittel <- switch(valgtVar,
               symptVarighRyggHof = 'Varighet av rygg-/hoftesmerter',
               sympVarighUtstr = 'Varighet av utstrålende smerter'
      )
      if (figurtype %in% c('andelGrVar', 'andelTid')) {
         RegData <- RegData[which(RegData$VariabelGr %in% 1:5), ]
         RegData$Variabel[which(RegData$VariabelGr %in% 4:5)] <- 1
         varTxt <- 'med varighet minst 1 år'
         tittel <- switch(valgtVar,
                  symptVarighRyggHof ='Varighet av rygg-/hoftesmerter minst ett år',
                  sympVarighUtstr = 'Varighet av utstrålende smerter minst ett år')
         sortAvtagende <- F}
      if (valgtVar == 'sympVarighUtstr') {KImaalGrenser <- c(0,20,40)}
   }


   if (valgtVar == 'tidlOpr') {
      tittel <- 'Tidligere ryggoperert?'
      retn <- 'H'
      grtxt <- c('Samme nivå', 'Annet nivå', 'Annet og sm. nivå', 'Primæroperasjon', 'Ukjent')
      RegData$VariabelGr <- 9
      indDum <- which(RegData$TidlOpr %in% 1:4)
      RegData$VariabelGr[indDum] <- RegData$TidlOpr[indDum]
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$VariabelGr, levels = c(1:4,9))
   }
   if (valgtVar=='tidlOprAntall') {
      tittel <- 'Antall tidligere operasjoner'
      gr <- c(0:5, 1000)
      RegData$Variabel <- 0
      #indDum <- which(is.na(RegData$TidlOprAntall) == FALSE)
      indDum <- which(RegData$TidlOprAntall>0)
      RegData$Variabel[indDum] <- RegData$TidlOprAntall[indDum]
      RegData$VariabelGr <- cut(RegData$Variabel, breaks=gr, include.lowest=TRUE, right=FALSE)
      grtxt <- c(0:4,paste0('5-', max(RegData$TidlOprAntall, na.rm=T)))
   }

   if (valgtVar == 'tidlOp3'){ #AndelTid, AndelGrVar
      RegData$Variabel[RegData$TidlOprAntall>2] <- 1
      varTxt <- 'med >2 tidl. operasjoner'
      tittel <- 'Flere enn to tidligere operasjoner'
      sortAvtagende <- F
   }

   if (valgtVar == 'uforetrygdPre') { #fordeling, AndelGrVar, AndelTid
      #PasientSkjema. Andel med UforetrygdPre ja og planlegger
      #Kode V2 1:4,tom: 'Ja', 'Nei', 'Planlegger søknad', 'Innvilget', 'Ukjent')
      #V3: [0,1,2,3,9]	["Nei","Ja","Planlegger å søke","Er allerede innvilget","Ikke utfylt"]
      tittel <- 'Har pasienten søkt uføretrygd?'
      retn <- 'H'
      grtxt <- c('Nei', 'Ja', 'Planlegger søknad', 'Innvilget', 'Ukjent')
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$UforetrygdPre, levels = c(0:3,9))
      if (figurtype %in% c('andelGrVar', 'andelTid')){
         RegData <- RegData[which(RegData$UforetrygdPre %in% 0:3), ]
         RegData$Variabel[which(RegData$UforetrygdPre %in% c(1,2))] <- 1
         varTxt <- 'søkt/planlagt å søke'
         tittel <- 'Har søkt/planlegger å søke uføretrygd før op.'
         sortAvtagende <- F}
   }

   if (valgtVar=='underkat'){
      RegData$Variabel <- RegData$Inngrep
      tittel <- 'Fordeling av inngrepstyper'
      if (hovedkat==99){hovedkat <- 1}
      #if (hovedkat %in% 0:7) {
      gr_nr <- c(0:19)
      txt <- c('Annet','Mikro','Makro','Tubekirurgi','Udefinert',
           'Mikro','Makro','Tubekirurgi', 'Udefinert',
           'Laminektomi', 'Interspinøst impl.',
           'PLF','PLIF','TLIF','ALIF', 'Udefinert fusjon',
           'Skiveprotese','Fjern interspinøst impl.','Fjerne ostemat.','Revisjon ostemat.')
      hgr <- c(0,1,1,1,1,2,2,2,2,3,4,5,5,5,5,5,6,7,7,7)
      kat <- data.frame(hgr, gr_nr, txt)	#hkatnavn[hgr+1],
      underkat_num <- kat$gr_nr[kat$hgr==hovedkat]

      RegData <- RegData[which(RegData$Inngrep %in% underkat_num), ]
      grtxt <- as.character(kat$txt[underkat_num+1])
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$Inngrep, levels = underkat_num)
      #}
   }


   if (valgtVar == 'utd') { #AndelGrVar, AndelTid
      #PasientSkjema. Andel med Utdanning 4 el 5
      #Kode V2 1:5,9: 'Grunnskole++, 7-10år','Real-, yrkes- el vg skole', 'Allmennfaglig vg skole',
      #Høyskole/universitet, <4 år', 'Høyskole/universitet, 4år+', 'Ukjent'
      #V3: [1,2,3,4,5,9]	["Grunnskole 7-10 år, framhaldsskole eller folkehøyskole",
      grtxt <- c('Grunnskole, 7-10år','Real-, yrkes- el vg skole', #'Real-, yrkes-/yrkesfaglig vg skole',
            'Allmennfaglig vg skole','Høyskole/universitet, <4 år','Høyskole/universitet, 4år+',
            'Ikke svart')
      RegData$VariabelGr <- factor(RegData$Utd, levels = c(1:5,9))
      retn <- 'H'
      tittel <- 'Høyeste fullførte utdanning'
      if (figurtype %in% c('andelGrVar', 'andelTid')) {
         RegData$Variabel[which(RegData$Utd %in% 4:5)] <- 1
         varTxt <- 'med høyere utdanning'
         tittel <- 'Andel høyskole-/universitetsutdannede'
      }}


   if (valgtVar == 'verre') { #AndelGrVar		#%in% c('Verre3mnd','Verre12mnd')) {
      #3/12mndSkjema. Andel med helt mye verre og noen sinne (6:7)
      #Kode 1:7,9: ''Helt bra', 'Mye bedre', 'Litt bedre', 'Uendret', 'Litt verre', 'Mye verre',
      #				'Verre enn noen gang', 'Ukjent')
      RegData$Nytte <- switch(as.character(ktr),
                  '1'=RegData$Nytte3mnd,
                  '2'=RegData$Nytte12mnd)
      RegData <- RegData[which(RegData$Nytte %in% 1:7), ]
      RegData$Variabel[RegData$Nytte %in% 6:7] <- 1
      tittel <- paste0('Mye verre/verre enn noen gang' , ktrtxt)
      sortAvtagende <- F
   }   RegData <- RegData[which(!is.na(RegData$Variabel)),]

   UtData <- list(RegData=RegData, grtxt=grtxt, cexgr=cexgr, varTxt=varTxt, xAkseTxt=xAkseTxt,
           KImaalGrenser=KImaalGrenser, KIekstrem=KIekstrem, #KImaal=KImaalRetn,
           retn=retn, subtxt=subtxt, tittel=tittel, antDes=antDes,
           flerevar=flerevar, variable=variable, sortAvtagende=sortAvtagende)
   #RegData inneholder nå variablene 'Variabel' og 'VariabelGr'
   return(invisible(UtData))

}
Rapporteket/rygg documentation built on March 4, 2020, 1:31 p.m.