R/module_upddateMets.R

Defines functions updateMeta_server updateMeta_UI

Documented in updateMeta_server updateMeta_UI

#' updateMeta_UI
#'
#' @param id id
#'
#' @return ui
#' @export
#'
updateMeta_UI <- function(id) {
 ns <- shiny::NS(id)
 tagList(
  column(width = 6, 
      p("Here is where you can add information about your sample. There are always standard
     columns like \"Genus\", but you can add your own columns as well."),
      p("After you are finished inputting your information, press \"save\" to write the information 
     to the database."),
      
      actionButton(ns("saven"),
            label = "save")
  ), 
  column(width = 6,
      textInput(ns("addMetaColumnName"), 
           label = "New Column Name"),
      actionButton(ns("insertNewMetaColumn"),
            label = "Insert Column")),
  rhandsontable::rHandsontableOutput(ns("metaTable"))
 )
}#' updateMeta_server
#'
#' @param input .
#' @param output .
#' @param session .
#' @param pool .
#' @param selectedDB .
#'
#' @return .
#' @export
#'

updateMeta_server <- function(input,
               output,
               session,
               pool,
               selectedDB){
    
 #----
 rhand <- reactiveValues(rtab = data.frame("Strain_ID" = "Placeholder"))
 
 #----
 output$metaTable <- rhandsontable::renderRHandsontable({

  
  rhandsontable::rhandsontable(rhand$rtab,
                 useTypes = FALSE,
                 contextMenu = TRUE ) %>%
   rhandsontable::hot_col("Strain_ID",
               readOnly = TRUE) %>%
   rhandsontable::hot_row(1,
               readOnly = TRUE) %>%
   rhandsontable::hot_context_menu(allowRowEdit = FALSE,
                   allowColEdit = TRUE) %>%
   rhandsontable::hot_cols(colWidths = 100) %>%
   rhandsontable::hot_rows(rowHeights = 25) %>%
   rhandsontable::hot_cols(fixedColumnsLeft = 1)
  
 })
 
 
 
 observeEvent(input$insertNewMetaColumn, 
        ignoreInit = TRUE, {
         tempRepo::insertMetadataColumns(pool = pool(),
                         columnNames = input$addMetaColumnName)
        })
 
 
 
 observeEvent(input$saven, 
        ignoreInit = TRUE, {
         
         
         showModal(modalDialog(
          size = "s",
          title = "Saving...",
          easyClose = FALSE, 
          footer = ""))  
        })
 
 observeEvent(input$saven, 
        ignoreInit = TRUE, {
      
         
         
         #make sure not to use the wrong metadata table
         query <- glue::glue_sql("SELECT DISTINCT `Strain_ID`
                     FROM `IndividualSpectra`",
                     .con = pool())
         query <- DBI::dbGetQuery(pool(), query)[ ,1]
         userTab <- as.character(rhandsontable::hot_to_r(input$metaTable)[-1, 1])
         req(identical(userTab, query))
         
         DBI::dbWriteTable(conn = pool(),
                  name = "metaData",
                  value = rhandsontable::hot_to_r(input$metaTable)[-1, ], # remove example row 
                  overwrite = TRUE) 
        
         removeModal()
         
        })
 
 
 
 
 #----
 observeEvent(c(selectedDB$selectExperiment, input$insertNewMetaColumn),{
         
   if (identical(selectedDB$selectExperiment, "None")) {
    rhand$rtab <- data.frame("Strain_ID" = "Placeholder")
    } else {
     
  
         if (!is.null(pool())) {
          conn <- pool::poolCheckout(pool())
          
          if (!"metaData" %in% DBI::dbListTables(conn)) {
           
           warning("It appears the experiment file may be corrupt, please create again.")
           rhand$rtab <- data.frame(Strain_ID = "It appears the experiment file may be corrupt, please create the experiment again.")
           
          } else{
           
           dbQuery <- glue::glue_sql("SELECT *
                       FROM ({tab*})",
                        tab = "metaData",
                        .con = conn)
           
           dbQuery <- DBI::dbGetQuery(conn, dbQuery)
           
           exampleMetaData <- data.frame(   "Strain_ID"          = "Example_Strain",
                             "Genbank_Accession"      = "KY858228",
                             "NCBI_TaxID"          = "446370",
                             "Kingdom"           = "Bacteria",
                             "Phylum"            = "Firmicutes",
                             "Class"            = "Bacilli",
                             "Order"            = "Bacillales",
                             "Family"            = "Paenibacillaceae",
                             "Genus"            = "Paenibacillus",
                             "Species"           = "telluris",
                             "MALDI_Matrix"         = "CHCA",
                             "DSM_Agar_Media"        = "1054_Fresh",
                             "Cultivation_Temp_Celsius"   = "27",
                             "Cultivation_Time_Days"    = "10",
                             "Cultivation_Other"      = "",
                             "User"             = "Chase Clark",
                             "User_ORCID"          = "0000-0001-6439-9397",
                             "PI_FirstName_LastName"    = "Brian Murphy",
                             "PI_ORCID"           = "0000-0002-1372-3887",
                             "dna_16S"           = "TCCTGCCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCGGAGTTGATGGAGTGCTTGCACTCCTGATGCTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTAGGTAACCTGCCCGTAAGACTGGGATAACATTCGGAAACGAATGCTAATACCGGATACACAACTTGGTCGCATGATCGGAGTTGGGAAAGACGGAGTAATCTGTCACTTACGGATGGACCTGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGCCAGGGAAGAACGCTAAGGAGAGTAACTGCTCCTTAGGTGACGGTACCTGAGAAGAAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGCGGCCTTGTAAGTCTGTTGTTTCAGGCACAAGCTCAACTTGTGTTCGCAATGGAAACTGCAAAGCTTGAGTGCAGAAGAGGAAAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGGCTGTAACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAATGCTAGGTGTTAGGGGTTTCGATACCCTTGGTGCCGAAGTTAACACATTAAGCATTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCAGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCTCTGAATCTGCTAGAGATAGCGGCGGCCTTCGGGACAGAGGAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGATCTTAGTTGCCAGCAGGTKAAGCTGGGCACTCTAGGATGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTACTACAATGGCCGATACAACGGGAAGCGAAACCGCGAGGTGGAGCCAATCCTATCAAAGTCGGTCTCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAATTGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTTACAACACCCGAAGCCGGTGGGGTAACCGCAAGGAGCCAGCCGTCGAAGGTGGGGTAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAAC"
           )
           
           rhand$rtab <- merge(exampleMetaData,
                     dbQuery,
                     all = TRUE,
                     sort = FALSE)
           
           pool::poolReturn(conn)
          }
         }
         }
        })
 
}
chasemc/tempRepo documentation built on April 8, 2019, 10:22 p.m.