inst/Hoofdscript.R

library(RODBC)
library(readr)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(dhcurve)

path <- "C:/R/gegevens/project_DHcurves/meetgegevens/" #nolint

setwd("C:/R/GitRepositories/dhcurve") #nolint

#ophalen gegevens
connectieGegs2016bosniveau <- odbcConnectAccess2007(
 paste0(path, "GegevensGelinktOpBosniveauAanBHIvsJan2016.accdb")
)

query40_T4 <-
 "SELECT DOMEIN_ID, BOS_BHI, BOS_OPNAME_TYPE_OMSCH, BMS, TYPE_METING, C13,
  HOOGTE1, HOOGTE2, HOOGTE3, AANTAL, JAAR FROM tblqry40_T4_mergeBHI"
TreesT4_2016bos <-
 sqlQuery(connectieGegs2016bosniveau, query40_T4, stringsAsFactors = FALSE)

query42_T7 <-
 "SELECT DOMEIN_ID, BOS_BHI, BOS_OPNAME_TYPE_OMSCH, BMS, TYPE_METING, C13,
  HOOGTE, JAAR FROM tblqry42_T7_mergeBHI"
TreesT7_2016bos <-
 sqlQuery(connectieGegs2016bosniveau, query42_T7, stringsAsFactors = FALSE)

odbcClose(connectieGegs2016bosniveau)

connectieGegs2016bestandniveau <- odbcConnectAccess2007(
 paste0(path, "NieuweMeetgegevensGelinktOpBestandsniveauAanBHIvsJan2016.accdb")
)

query_nieuw <-
 "SELECT DOMEIN_ID, BOS_BHI, BMS, C13, HOOGTE, JAAR, GUID_BestandBHI
  FROM tblResultHoogtemetingen_all"
Trees_nieuw <-
 sqlQuery(connectieGegs2016bestandniveau, query_nieuw,
      stringsAsFactors = FALSE)

odbcClose(connectieGegs2016bestandniveau)

Data <- TreesT4_2016bos %>%
 gather(key = magweg, value = HOOGTE, -1:-6, -AANTAL, -JAAR) %>%
 filter(HOOGTE != 0) %>%
 transmute(DOMEIN_ID, BOS_BHI, BOS_OPNAME_TYPE_OMSCH, BMS, TYPE_METING, C13,
      HOOGTE, JAAR) %>%
 rbind(., TreesT7_2016bos,
    data.frame(Trees_nieuw[, 1:2],
          BOS_OPNAME_TYPE_OMSCH = "VersneldeOpmeting",
          BMS = Trees_nieuw$BMS,
          TYPE_METING = "nieuw",
          Trees_nieuw[, 4:6])) %>%
 # left_join(., read_tsv("ANB/domeingegs.txt"), by = "DOMEIN_ID") %>%
 # left_join(., read_tsv("domeingegs_bodem.txt"),
 #      by = c("DOMEIN_ID", "BOS_BHI")) %>%
 mutate(
  BMS = ifelse(BMS == "Grove den (Gewone den)", "GroveDen", BMS)
 ) %>%
 filter(
  HOOGTE < 60,
  !grepl(" (G)", BMS, fixed = TRUE)
 )


#hier beginnen de functies
Datalijst <- initiatie(Data)

#voorbeeld als je de limiet voor gebruik van de gegevens van cultuurpopulier in
#de Palingbeek om het model te berekenen, wil optrekken van 50 naar 60 bomen
# Uitzonderingen <- data.frame(DOMEIN_ID = "DomWVL09172", BMS = "cultuurpopulier", #nolint
#               min_basis = 60, min_afgeleid = NA,
#               stringsAsFactors = FALSE)
#
# Datalijst <- initiatie(Data, Uitzonderingen)  #nolint


Data.basis <- Datalijst[["Basis"]]
Data.afgeleid <- Datalijst[["Afgeleid"]]
Data.lokaal <- Datalijst[["Lokaal"]]
Data.rest <- Datalijst[["Rest"]]

Basismodel <- fit.basis(Data.basis)
AfwijkendeMetingen <- validatie.basis(Basismodel)
write.csv2(AfwijkendeMetingen, "AfwijkendeMetingenBasis.csv")
#metingen nakijken en vlaggen in de databank vooraleer verder te gaan!

Afgeleidmodel <- fit.afgeleid(Data.afgeleid, Basismodel)
AfwijkendeMetingen2 <- validatie.afgeleid(Basismodel, Afgeleidmodel)
write.csv2(AfwijkendeMetingen2, "AfwijkendeMetingenAfgeleid.csv")
#metingen nakijken en vlaggen in de databank vooraleer verder te gaan!

#De volgende modellen zijn onafhankelijk van de voorgaande en kunnen dus
#berekend worden zonder dat de voorgaande berekend zijn
Lokaalmodel <- fit.lokaal(Data.lokaal)
AfwijkendeMetingen3 <- validatie.basis(Lokaalmodel, Data.lokaal)
write.csv2(AfwijkendeMetingen3, "AfwijkendeMetingenLokaal.csv")
#metingen nakijken en vlaggen in de databank vooraleer verder te gaan!


Resultaat <-
 resultaat(Basismodel, Afgeleidmodel, Lokaalmodel, Data.lokaal, Data.rest)
write.csv2(Resultaat, "DHcurves.csv")
inbo/dhcurve documentation built on May 17, 2017, 4:14 a.m.