jaropis/shinynarzedzia: Jaroslaw Piskorski shinynarzedzia

Funkcje uzywane przy budowie przegladarkowych programow statystycznych

Getting started

Package details

AuthorJaroslaw Piskorski <[email protected]>
MaintainerJaroslaw Piskorski <[email protected]>
License
Version0.01
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("devtools")
library(devtools)
install_github("jaropis/shinynarzedzia")
jaropis/shinynarzedzia documentation built on May 17, 2017, 10:47 a.m.