R/m067.discarted.R

#l_pid_ori <- dat[[1]] %>%
#  filter(t_point %in% c('M21', 'M32')) %>%
#  select(pid) %>%
#  distinct() %>%
#  unlist() # 2861

#dat[[2]] <- dat[[2]] %>%
#  filter(pid %in% l_pid_ori)

#dat[[3]] <- dat[[3]] %>%
#  filter(pid %in% l_pid_ori)

#dat[[4]] <- dat[[4]] %>%
#  filter(pid %in% l_pid_ori)

#dat <- Reduce(function(x, y) merge(x, y, all.x = T, by = c('pid', 't_point')), dat)

#ini_vec <- c(2,18,10) # initial vector: és el teu vector inicial de nombres de plaques (inventari)
#fin_vec <- c(2,8,1) # final vector: és la solució que t'ha retornat el LPLINEAR la primera vegada

#upd_vecs <- function(ini_vec, fin_vec){ # the 2 vectors will have the same length

# for (i in 1:length(ini_vec)){
#   ini_vec[i] <- ini_vec[i] - fin_vec[i]
# }

# return(ini_vec)
#}
mvazquezs/m067tools documentation built on April 17, 2019, 7:57 a.m.