R/conexion.R

Defines functions t_conectarbd

Documented in t_conectarbd

#' Conecta R con la base de datos de analitica
#'
#' Usa paquete RODBC.
#' @param odbc nombre de odbc local para conectar
#' @param user usuario 
#' @param pass contrasena
#' @param export si TRUE exporta la conexion sin guardar en environment
#' @export
t_conectarbd <- function(odbc = "analitica",
             user = "topaz",
             pass, 
             export = FALSE) {
 print("Conectando con base de datos de analitica...")
 require(RODBC)
 if(export){
  odbcConnect(dsn = odbc, 
        uid = user, 
        pwd = pass) 
 }else{
  tpz_con <<- odbcConnect(dsn = odbc, 
              uid = user, 
              pwd = pass) 
 }
 print("conectado, en objeto: tpz_con")
}
topazse/tse.sql documentation built on Aug. 14, 2017, 1:04 a.m.