R/skaluj_matura.R

Defines functions skaluj_matura

Documented in skaluj_matura

#' @title Procedury skalowania egzaminow
#' @description
#' Funkcja przeprowadza skalowanie czterech wskaźników osiągnięć maturalnych:
#' 1) humanistycznego (j. polski, historia, WOS), 2) matematyczno-przyrodniczego
#' (matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka),
#' 3) polonistycznego (j. polski), 4) matematycznego (matematyka), na potrzeby
#' obliczania trzyletnich wskaźników dla LO i techników. Wykorzystywane są
#' wielogrupowe modele 2PL/SGRM. Grupy definiowane są albo przez wybór poziomu
#' rozszerzonego i typ szkoły (LO/T) - dla wskaźników 1), i 4), albo przez
#' typ szkoły (LO/T) - dla wskaźników 2), i 3).
#' @param rok rok przeprowadzenie egzaminu
#' @param processors liczba rdzeni do wykorzystania przy estymacji
#' @param opis opcjonalnie ciąg znaków - opis skalowania
#' @param katalogSurowe opcjonalnie ścieżka do katalogu, w którym znajdują się
#' pliki z zapisanymi (przy pomocy funkcji
#' \code{\link[EWDdane]{pobierz_wyniki_surowe}} z pakietu EWDdane) surowymi
#' wynikami egzaminu
#' @param katalogWyskalowane opcjonalnie ścieżka do katalogu, w którym znajdują
#' się pliki z zapisanymi (przy pomocy funkcji
#' \code{\link[EWDdane]{pobierz_wyniki_wyskalowane}} z pakietu EWDdane)
#' wyskalowanymi wynikami egzaminu
#' @param zapisz wartość logiczna - czy zapisać wyniki do pliku .RData?
#' @param skala id_skali (liczba naturalna) lub ciąg znaków z wyrażeniem
#' regularnym, do którego ma pasować opis skali
#' @param proba opcjonalnie liczba natrualna - wielkość próby, jaka ma być
#' wylosowana z danych przed estymacją modelu; przydatne (tylko) do testów
#' działania funkcji
#' @param usunWieleNaraz opcjonalnie wartość logiczna - jeśli wiele
#' (pseudo)kryteriów oceny ma dyskryminację poniżej 0,2, to czy usuwać je
#' wszystkie w jednym kroku?
#' @param nieEstymuj opcjonalnie wartość logiczna - jeśli istnieją już zapisane
#' pliki \code{.out}, których nazwy odpowiadają tym, jakie powstałyby przy
#' estymacji modeli dla danych "wzorcowych", to czy wczytać je, zamiast
#' przeprowadzania estymacji w Mplusie?
#' @details
#' \bold{Uwaga}, oszacowania zwracane przez funkcję \bold{nie są porównywalne
#' pomiędzy LO a T!}
#' @return
#' lista klasy \code{listaWynikowSkalowania}, której elementy są listami
#' klasy \code{wynikiSkalowania} i składają się z elementów:
#' \itemize{
#'  \item{\code{skalowania} data frame o kolumnach:
#'     \itemize{
#'      \item{\code{skalowanie,}}
#'      \item{\code{opis,}}
#'      \item{\code{estymacja,}}
#'      \item{\code{id_skali,}}
#'      \item{\code{do_prezentacji,}}
#'      \item{\code{data;}}
#'     }}
#'  \item{\code{skalowania_grupy} data frame o kolumnach:
#'     \itemize{
#'      \item{\code{id_skali,}}
#'      \item{\code{skalowanie,}}
#'      \item{\code{grupa;}}
#'     }}
#'  \item{\code{skalowania_elementy} data frame o kolumnach:
#'     \itemize{
#'      \item{\code{id_skali,}}
#'      \item{\code{kolejnosc,}}
#'      \item{\code{skalowanie,}}
#'      \item{\code{parametr,}}
#'      \item{\code{model,}}
#'      \item{\code{wartosc,}}
#'      \item{\code{uwagi,}}
#'      \item{\code{bs,}}
#'      \item{\code{grupowy,}}
#'      \item{\code{grupa;}}
#'     }}
#'  \item{\code{skalowania_obserwacje} data frame o kolumnach:
#'     \itemize{
#'      \item{\code{id_skali,}}
#'      \item{\code{skalowanie,}}
#'      \item{\code{id_obserwacji,}}
#'      \item{\code{id_testu,}}
#'      \item{\code{estymacja,}}
#'      \item{\code{nr_pv,}}
#'      \item{\code{wynik,}}
#'      \item{\code{bs,}}
#'      \item{\code{grupa;}}
#'     }}
#'  \item{\code{skalowania} data frame o kolumnach:
#'     \itemize{
#'      \item{\code{skalowanie,}}
#'      \item{\code{opis,}}
#'      \item{\code{estymacja,}}
#'      \item{\code{id_skali,}}
#'      \item{\code{do_prezentacji,}}
#'      \item{\code{data;}}
#'     }}
#'  \item{\code{usunieteKryteria} wektor tekstowy z nazwami (pseudo)kryteriów,
#'     które zostały usunięte podczas skalowania wzorcowego;}
#' }
#' @seealso \code{\link[EWDskalowanie]{skaluj}},
#' \code{\link[EWDskalowanie]{procedura_1k_1w}},
#' \code{\link{sprawdz_wyniki_skalowania}}
#' @importFrom stats setNames sd
#' @import EWDdane
#' @importFrom EWDskalowanie procedura_1k_1w skaluj
#' @export
skaluj_matura = function(rok, processors = 2, opis = "skalowanie do EWD",
             katalogSurowe = "../../dane surowe",
             katalogWyskalowane = "../../dane wyskalowane",
             zapisz = TRUE, skala = NULL, proba = -1,
             usunWieleNaraz = FALSE, nieEstymuj = FALSE) {
 doPrezentacji = TRUE
 stopifnot(is.numeric(rok), length(rok) == 1,
      is.numeric(processors), length(processors) == 1,
      is.character(opis), length(opis) == 1,
      is.character(katalogSurowe), length(katalogSurowe) == 1,
      is.character(katalogWyskalowane), length(katalogWyskalowane) == 1,
      is.logical(zapisz), length(zapisz) == 1,
      is.null(skala) | is.numeric(skala) | is.character(skala),
      is.numeric(proba), length(proba) == 1,
      is.logical(usunWieleNaraz), length(usunWieleNaraz) == 1,
      is.logical(nieEstymuj), length(nieEstymuj) == 1)
 stopifnot(as.integer(rok) == rok, rok >= 2010,
      processors %in% (1:32),
      dir.exists(katalogSurowe),
      dir.exists(katalogWyskalowane),
      zapisz %in% c(TRUE, FALSE),
      as.integer(proba) == proba, proba == -1 | proba > 0,
      usunWieleNaraz %in% c(TRUE, FALSE),
      nieEstymuj %in% c(TRUE, FALSE))
 if (!is.null(skala)) {
  stopifnot(length(skala) == 1)
  doPrezentacji = NA
 }
 if (rok > 2018) {
  stop("Funkcja nie obsługuje skalowania dla egzaminów po 2018 r.")
 }

 # sprawdzanie, czy w bazie są zapisane skala i jakieś skalowanie z parametrami
 if (is.null(skala)) {
  skala = paste0("^ewd;m_(h|jp|m|mp);", rok)
 } else if (is.character(skala)) {
  if (!grepl("^ewd;m_", skala)) {
   warning("Skale, których opis ma pasować do wyrażenia '", skala,
       "' raczej nie odnoszą się do matury!", immediate. = TRUE)
  }
 }
 parametry = suppressMessages(
  pobierz_parametry_skalowania(skala, doPrezentacji = doPrezentacji,
                 parametryzacja = "mplus"))
 if (nrow(parametry) == 0) {
  if (is.character(skala)) {
   stop("Nie znaleziono skal o opisie pasującym do wyrażenia '", skala,
      "', która byłaby oznaczona jako 'do prezentacji'.")
  } else {
   stop("Nie znaleziono skali o id_skali = ", skala,
      ", która byłaby oznaczona jako 'do prezentacji'.")
  }
 }

 rodzajEgzaminu = unique(parametry$rodzaj_egzaminu)
 if (length(rodzajEgzaminu) > 1) {
  stop("Skale są związane z więcej niż jednym egzaminem: '",
     paste0(rodzajEgzaminu, collapse = "', "), "'.")
 }
 skale = group_by_(parametry, ~id_skali) %>%
  summarize_(.dots = setNames(list(~n(), ~opis_skali[1]),
                c("lSkalowan", "opis"))) %>%
  ungroup()
 if (any(skale$lSkalowan > 1)) {
  stop("Dla skal '", paste0(skale$opis[skale$lSkalowan > 1], collapse = "', '"),
     "' znaleziono wiele skalowań oznaczonych jako 'do prezentacji'.")
 }

 wyniki = vector(mode = "list", length = nrow(skale))
 names(wyniki) = gsub("^.*ewd;([^;]+);.*$", "\\1", parametry$opis_skali)
 class(wyniki) = c(class(wyniki), "listaWynikowSkalowania")
 for (i in 1:nrow(parametry)) {
  idSkali = parametry$id_skali[i]
  opis = parametry$opis_skali[i]
  skalowanie = parametry$skalowanie[i]
  parametrySkala = parametry$parametry[[i]]
  if (!is.data.frame(parametrySkala)) {
   parametrySkala = NULL
  }
  rzetelnoscEmpiryczna = attributes(parametrySkala)$"r EAP"
  standaryzacja = attributes(parametrySkala)$"paramStd"

  message(rodzajEgzaminu, " ", rok, " (id_skali: ", idSkali, ", '", opis,
      "'; skalowanie ", skalowanie, ".):")
  # wczytywanie danych z dysku i sprawdzanie, czy jest dla kogo skalować
  dane = wczytaj_wyniki_surowe(katalogSurowe, rodzajEgzaminu, "", rok, idSkali)
  dane = filter_(dane, ~typ_szkoly %in% c("LO", "T"))

  zmienneKryteria = names(dane)[grep("^[kp]_[[:digit:]]+$", names(dane))]
  tytulWzorcowe = paste0(names(wyniki)[i], rok, " wzor")
  tytulWszyscy = paste0(names(wyniki)[i], rok, " wszyscy")
  # przyłączanie informacji o tym, kto co zdawał
  src = polacz()
  czesciEgzaminow = suppressMessages(
   pobierz_kryteria_oceny(src, skale = FALSE) %>%
    semi_join(data.frame(kryterium = zmienneKryteria), copy = TRUE) %>%
    select_(~kryterium, ~id_testu) %>%
    left_join(pobierz_testy(src)) %>%
    filter_(~czy_egzamin) %>%
    select_(~kryterium, ~prefiks, ~arkusz) %>%
    distinct() %>%
    collect() %>%
    mutate_(.dots = setNames(list(~!(substr(arkusz, 7, 7) %in%
                      c("X", "Y", "Z"))),
                 "czy_sf")) %>%
    select_(~-arkusz) %>%
    distinct()
  )
  # sufiks służący do wyróżniania param. w grupie zdających w nowej formule
  #  ale tylko, jeśli jednocześnie są też tacy, co zdają w starej
  czyDwieFormuly = all(c(FALSE, TRUE) %in% czesciEgzaminow$czy_sf)
  if (czyDwieFormuly) {
   sufiksNF = "nf"
  } else {
   sufiksNF = ""
  }
  # ew. tworzenie zmiennych opisujących wybór tematów
  if (grepl(";m_(jp|h);", opis)) {
   src = polacz()
   # zawikłane (można pomyśleć, czy nie dałoby się łatwiej):
   # najpierw tworzymy sobie listę wszystkich kryteriów skali, podmieniając
   # (rozmnażając) pseudokryteria na ich kryteria składowe
   kryteriaRozprawki = suppressMessages(
    pobierz_kryteria_oceny(src, krytSkladowe = TRUE) %>%
     inner_join(pobierz_testy(src) %>% filter_(~czy_egzamin == TRUE)) %>%
     filter_(~id_skali == idSkali) %>%
     select_(~kryterium, ~typ_pytania, ~kryt_skladowe) %>%
     distinct() %>%
     collect() %>%
     mutate_(.dots = setNames(list(~kryterium,
                    ~ifelse(typ_pytania == "pseudokryterium",
                        kryt_skladowe, kryterium)),
                  c("kryterium_temp", "kryterium"))) %>%
     select_(~kryterium, ~kryterium_temp)
   )
   # następnie odfiltrowujemy tylko rozprawki, i wracamy z tą informacją
   # na poziom elemntów skali (a więc pseudokryteriów, jeśli takie były)
   kryteriaRozprawki = suppressMessages(
    pobierz_kryteria_oceny(src) %>%
     inner_join(kryteriaRozprawki, copy = TRUE) %>%
     filter_(~typ_pytania == "rozprawka") %>%
     select_(~kryterium_temp) %>%
     distinct() %>%
     collect()
   )
   names(kryteriaRozprawki) = "kryterium"
   # i używamy tej informacji do odfiltrowania elementów skali, do których
   # mamy przyłączone sporo innych, potrzebnych informacji
   kryteriaRozprawki = suppressMessages(
    pobierz_kryteria_oceny(src) %>%
     inner_join(pobierz_testy(src) %>% filter_(~czy_egzamin == TRUE)) %>%
     semi_join(kryteriaRozprawki, copy = TRUE) %>%
     select_(~czesc_egzaminu, ~kryterium, ~numer_pytania, ~numer_kryterium) %>%
     collect() %>%
     left_join(czesciEgzaminow) %>%
     mutate_(.dots = setNames(list(~sub("^0*_", "0_", numer_pytania)),
                  "numer_pytania")) %>%
     mutate_(.dots = setNames(list(~gsub("^(0|I|II|III|IV|V)_.*$", "\\1",
                       numer_pytania),
                    ~gsub("^(0|I|II|III|IV|V)(_|)(.*)$", "\\3",
                       numer_pytania)),
                  c("temat", "zadanie"))) %>%
     distinct()
   )
   zadaniaTematy =
    select_(kryteriaRozprawki, ~czesc_egzaminu, ~czy_sf, ~zadanie) %>%
    distinct()
   mapowanieNr = list("0" = 0, "I" = 1, "II" = 2, "III" = 3, "IV" = 4,
             "V" = 5, "VI" = 6, "VII" = 7, "VIII" = 8, "IX" = 9)
   for (j in 1:nrow(zadaniaTematy)) {
    tematy = suppressMessages(
     semi_join(kryteriaRozprawki, zadaniaTematy[j, ]) %>%
      select_(~prefiks, ~zadanie, ~czy_sf, ~temat) %>%
      mutate_(.dots = setNames(list(~NA), "n")) %>%
      distinct()
    )
    maskaTematy = vector(mode = "list", length = nrow(tematy))
    names(maskaTematy) = paste0("t", mapowanieNr[tematy$temat],
                  ifelse(zadaniaTematy$czy_sf[j], "", sufiksNF),
                  "_", sub("^m_", "", tematy$prefiks))
    for (k in 1:nrow(tematy)) {
     maskaZmienne =
      suppressMessages(semi_join(kryteriaRozprawki, tematy[k, ])$kryterium)
     maskaTematy[[k]] =
      as.numeric(rowSums(!is.na(dane[, maskaZmienne, drop = FALSE])) > 0)
     tematy$n[k] = sum(maskaTematy[[k]])
    }
    maskaTematy = as.data.frame(maskaTematy)
    maskaTematy[rowSums(maskaTematy) == 0, ] = NA
    dane = cbind(dane, maskaTematy[, -which.max(tematy$n), drop = FALSE])
    message("W części egzaminu '", zadaniaTematy$czesc_egzaminu[j],
        "' utworzono ", ncol(maskaTematy) - 1, " zmienne/ych ",
        "opisujące/ych wybór tematu wypracowania.\n",
        "Rozkład wybieralności tematów w danych wzorcowych:")
    with(tematy, print(data.frame(temat = temat,
                   n = format(n, big.mark = "'"),
                   "%" = paste0(format(100 * n / sum(n),
                             digits = 1, nsmall = 1),
                          "%"),
                   check.names = FALSE)))
   }
   rm(maskaTematy, kryteriaRozprawki, zadaniaTematy, tematy)
  }
  zmienneTematy = names(dane)[grep("^[t][[:digit:]](nf|)_.+$", names(dane))]
  # dołączanie zmiennych opisujących przystępowanie do przedmiotów
  czesci = select_(czesciEgzaminow, ~prefiks, ~czy_sf) %>% distinct()
  wyborCzesci = as.data.frame(matrix(nrow = nrow(dane), ncol = nrow(czesci)))
  colnames(wyborCzesci) = paste0("s", ifelse(czesci$czy_sf, "", sufiksNF),
                  "_", sub("^m_", "", czesci$prefiks))
  for (j in 1:nrow(czesci)) {
   temp = dane[, suppressMessages(semi_join(czesciEgzaminow, czesci[j, ]))$kryterium]
   wyborCzesci[, j] = as.numeric(rowSums(!is.na(temp)) > 0)
  }
  rm(temp)
  wyborCzesci = wyborCzesci[, -grep("^s(nf|)_(pol|mat)_p$", names(wyborCzesci)),
               drop = FALSE]
  zmienneSelekcja = names(wyborCzesci)
  dane = cbind(dane, wyborCzesci)
  rm(wyborCzesci)
  # ew. dołączenia zmiennej opisującej, w jakiej uczeń zdawał formule (2015 r.)
  if (czyDwieFormuly) {
   maskaZmienne = setdiff(filter_(czesciEgzaminow, ~czy_sf)$kryterium,
               filter_(czesciEgzaminow, ~!czy_sf)$kryterium)
   temp = dane[, maskaZmienne]
   dane = cbind(dane, czy_sf = rowSums(!is.na(temp)) > 0)
   rm(temp)
  }
  # dołączanie zmiennych opisujących grupowanie
  if (grepl(";m_(jp|m);", opis)) {
   zmienneGrupujace = intersect(c("typ_szkoly", "s_pol_r", "snf_pol_r",
                   "s_mat_r", "snf_mat_r", "czy_sf"),
                  names(dane))
  } else {
   zmienneGrupujace = intersect(c("typ_szkoly", "czy_sf"), names(dane))
  }
  grupy = distinct(dane[, zmienneGrupujace, drop = FALSE])
  for (j in ncol(grupy):1) {
   grupy = grupy[order(grupy[[j]]), 1:ncol(grupy), drop = FALSE]
  }
  # usuwanie grup, których nie jesteśmy w stanie sensownie obsłużyć:
  # uczniów LO piszących starą formułę
  if ("czy_sf" %in% zmienneGrupujace) {
   grupy = filter_(grupy, ~!(typ_szkoly == "LO" & czy_sf))
  }
  grupy = cbind(grupy, gr_tmp1 = 1:nrow(grupy))
  # ładne nazwy grup
  if (grepl(";m_(jp|m);", opis)) {
   nazwyZmPR = names(dane)[grepl("^s(nf|)_(mat|pol)_r$", names(dane))]
   grupy = within(grupy, {
    grupa = paste0(get("typ_szkoly"), " ",
            ifelse(apply(grupy[, nazwyZmPR, drop = FALSE], 1, sum) > 0,
               "PP i PR", "tylko PP"))
   })
  } else {
   grupy = within(grupy, {
    grupa = get("typ_szkoly")
   })
  }
  if ("czy_sf" %in% zmienneGrupujace) {
   grupy = within(grupy, {
    grupa = paste0(grupa, " ", ifelse(get("czy_sf"), "sf", "nf"))
   })
  }
  # zamienianie nazw grup na numery w parametrySkala
  if (!is.null(parametrySkala)) {
   for (j in 1:nrow(grupy)) {
    parametrySkala$typ = sub(paste0("[.]gr[.]", grupy$grupa[j], "$"),
                 paste0(".gr", grupy$gr_tmp1[j]),
                 parametrySkala$typ)
   }
  }
  # usuwanie z danych zdających spoza obsługiwanych grup
  lPrzed = nrow(dane)
  dane = suppressMessages(semi_join(dane, grupy))
  lPo = nrow(dane)
  if (lPo != lPrzed) {
   message(" Usunięto ", format(lPrzed - lPo, big.mark = "'"), " zdających, ",
       "należących do grup, które nie występują w zbiorowości 'wzorcowej' ",
       "i nie da się im w związku z tym przypisać wyskalowanych wyników ",
       "(np. uczniowie LO, którzy w 2015 r. zdawali maturę w 'starej formule').")
  }
  # jeśli nic w bazie nie znaleźliśmy, to robimy skalowanie wzorcowe
  if (!is.data.frame(parametrySkala)) {
   daneWzorcowe = filter_(dane, ~populacja_wy & !pomin_szkole)
   # czyszczenie wyników laureatów
   for (p in unique(czesciEgzaminow$prefiks)) {
    maskaObserwacje = daneWzorcowe[[paste0("laur_", p)]] %in% TRUE
    maskaZmienne = filter_(czesciEgzaminow, ~prefiks == p)$kryterium %>%
     unique()
    daneWzorcowe[maskaObserwacje, maskaZmienne] = NA
   }
   # będziemy wyrzucać wszystko, co niepotrzebne do skalowania (rypanie po dysku zajmuje potem cenny czas)
   maskaZmienne = unique(c("id_obserwacji", "id_testu", zmienneGrupujace,
               zmienneKryteria, zmienneTematy, zmienneSelekcja))
   daneWzorcowe = daneWzorcowe[, maskaZmienne]
   if (proba > 0) {
    daneWzorcowe = daneWzorcowe[sample(nrow(daneWzorcowe), proba), ]
   }
   # jeszcze obsługa braku kotwicy między starą a nową formułą
   if ("czy_sf" %in% zmienneGrupujace &
     !any(duplicated(czesciEgzaminow$kryterium))) {
    wartosciZakotwiczone = data.frame(
     typ = rep(c("mean", "variance"), each = 2),
     zmienna1 = names(wyniki)[i],
     zmienna2 = vector(mode = "character", length = 4),
     wartosc = rep(c(0, 1), each = 2),
     stringsAsFactors = FALSE)
    wartosciZakotwiczone$typ = paste0(wartosciZakotwiczone$typ, ".gr",
                     grupy$gr_tmp1[!duplicated(grupy$czy_sf)])
   } else {
    wartosciZakotwiczone = NULL
   }
   # skalowanie wzorcowe
   message("\n### Skalowanie wzorcowe ###\n")
   zmienneKonstrukt = setdiff(c(zmienneKryteria, zmienneTematy,
                  zmienneSelekcja), zmienneGrupujace)
   opisWzorcowe = procedura_1k_1w(zmienneKonstrukt, names(wyniki)[i],
                   wieleGrup = zmienneGrupujace,
                   wartosciZakotwiczone,
                   nigdyNieUsuwaj = "^(s|t[[:digit:]]+)(nf|)_",
                   processors = processors,
                   usunWieleNaraz = usunWieleNaraz,
                   usunMimoKotwicy = TRUE)
   mWzorcowe = skaluj(daneWzorcowe, opisWzorcowe, "id_obserwacji",
             tytul = tytulWzorcowe, zmienneDolaczaneDoOszacowan = "id_testu",
             bezWartosciStartowychParametrowTypu = "threshold",
             nieEstymuj = nieEstymuj)
   # kontrola grupowania
   mapowanieGrup =
    mWzorcowe[[1]][[length(mWzorcowe[[1]])]]$parametry$grupyMapowanie
   if (suppressMessages(nrow(semi_join(grupy, mapowanieGrup)) < nrow(grupy))) {
    blad = paste0("Schemat kodowania grup z wyestymowanego modelu nie jest ",
           "zgodny z założonym na podstawie danych.")
    if (proba > 0) {
     warning(blad, immediate. = TRUE)
    } else {
     stop(blad)
    }
   }
   # zapamiętywanie parametrów modelu
   wartosciZakotwiczone =
    mWzorcowe[[1]][[length(mWzorcowe[[1]])]]$parametry$surowe
   zmienneKryteriaPoUsuwaniu =
    wartosciZakotwiczone$zmienna2[wartosciZakotwiczone$typ == "by"]
   zmienneKryteriaPoUsuwaniu = setdiff(zmienneKryteriaPoUsuwaniu,
                     c(zmienneTematy, zmienneSelekcja))
   # obliczanie rzetelności empirycznych
   oszacowania = suppressWarnings(suppressMessages(
    mWzorcowe[[1]][[length(mWzorcowe[[1]])]]$zapis %>%
     left_join(grupy)
   ))
   names(oszacowania) = sub(tolower( names(wyniki)[i]), names(wyniki)[i],
                names(oszacowania))
   oszacowania = oszacowania[, c("id_obserwacji", "grupa", names(wyniki)[i],
                  "id_testu")]
   rzetelnoscEmpiryczna = oszacowania[, c("grupa", names(wyniki)[i])]
   names(rzetelnoscEmpiryczna) = sub(names(wyniki)[i], "oszacowanie",
                    names(rzetelnoscEmpiryczna))
   warPopGr = suppressMessages(
    filter_(wartosciZakotwiczone, ~grepl("^variance", typ)) %>%
     group_by_(~typ) %>%
     summarise_(.dots = setNames(list(~as.numeric(sub("^variance.gr", "", typ)),
                      ~wartosc),
                   c("gr_tmp1", "war_pop"))) %>%
     left_join(select_(grupy, ~gr_tmp1, ~grupa)) %>%
     select_(~-typ, ~-gr_tmp1)
   )
   rzetelnoscEmpiryczna = suppressMessages(
    group_by_(rzetelnoscEmpiryczna, ~grupa) %>%
     summarise_(.dots = setNames(list(~var(oszacowanie, na.rm = TRUE)),
                   "war")) %>%
     full_join(warPopGr) %>%
     right_join(grupy) %>%
     mutate_(.dots = setNames(list(~war / war_pop), "wartosc")) %>%
     select_(~grupa, ~wartosc)
   )
   # parametry do wyprowadzanie oszacowań na 0;1 w ramach LO i w ramach T
   maskaLO = grep("^LO", oszacowania$grupa)
   maskaT = grep("^T", oszacowania$grupa)
   standaryzacja = cbind(select_(grupy, ~grupa), sr = NA, os = NA)
   standaryzacja = within(standaryzacja, {
    sr[grepl("^LO", grupa)] = mean(oszacowania[[names(wyniki)[i]]][maskaLO])
    sr[grepl("^T", grupa)] = mean(oszacowania[[names(wyniki)[i]]][maskaT])
    os[grepl("^LO", grupa)] = sd(oszacowania[[names(wyniki)[i]]][maskaLO])
    os[grepl("^T", grupa)] = sd(oszacowania[[names(wyniki)[i]]][maskaT])
   })

   rm(mWzorcowe, daneWzorcowe, oszacowania, warPopGr, maskaLO, maskaT)
   message("\n### Przypisywanie oszacowań wszystkim zdającym ###\n")
  } else {
   # w przeciwnym wypadku podstawiamy zapisane w bazie parametry
   # i sprawdzamy, czy ktoś już ma zapisane oszacowania
   wartosciZakotwiczone = as.data.frame(parametrySkala) # pozbywamy się "tbl_df-owatości"
   zmienneKryteriaPoUsuwaniu =
    zmienneKryteria[zmienneKryteria %in% unique(wartosciZakotwiczone$zmienna2)]

   daneWyskalowane = wczytaj_wyniki_wyskalowane(katalogWyskalowane,
                          rodzajEgzaminu, rok, idSkali)
   lPrzed = nrow(dane)
   dane = suppressMessages(anti_join(dane, daneWyskalowane))
   rm(daneWyskalowane)
   lPo = nrow(dane)
   if (lPo == 0) {
    message("\n### Brak zdających, dla których trzeba by obliczyć oszacowania. ###\n")
    next
   } else if (lPo < lPrzed) {
    message("\n### Obliczanie oszacowań dla ", format(lPo, big.mark = "'"),
        " zdających, ###\n  którzy ich jeszcze nie mają.")
   } else {
    message("\n### Obliczanie oszacowań dla wszystkich zdających ###\n")
   }
  }
  maskaZmienne = unique(c("id_obserwacji", "id_testu", zmienneGrupujace,
              zmienneKryteria, zmienneTematy, zmienneSelekcja))
  dane = dane[, maskaZmienne]
  if (proba > 0) {
   dane = dane[sample(nrow(dane), proba), ]
  }
  # skalowanie dla oszacowań
  zmienneKonstrukt = setdiff(c(zmienneKryteriaPoUsuwaniu, zmienneTematy,
                 zmienneSelekcja), zmienneGrupujace)
  opisWszyscy = procedura_1k_1w(zmienneKonstrukt, names(wyniki)[i],
                 wieleGrup = zmienneGrupujace,
                 wartosciZakotwiczone, processors = processors)
  mWszyscy = skaluj(dane, opisWszyscy, "id_obserwacji", tytul = tytulWszyscy,
           zmienneDolaczaneDoOszacowan = "id_testu")

  oszacowania = suppressMessages(
   mWszyscy[[1]][[length(mWszyscy[[1]])]]$zapis %>%
    inner_join(grupy) %>%
    inner_join(standaryzacja))
  # wyprowadzanie oszacowań na 0;1 w ramach LO i w ramach T
  oszacowania = within(oszacowania, {
   assign(names(wyniki)[i], (get(names(wyniki)[i]) - sr ) / os)
  })

  rm(mWszyscy)
  # przypisywanie wyników
  wyniki[[i]] = list(
   skalowania = data.frame(skalowanie = skalowanie, opis = opis,
               estymacja = "MML (Mplus)", id_skali = idSkali,
               do_prezentacji = FALSE, data = Sys.Date(),
               stringsAsFactors = FALSE),
   skalowania_grupy = data.frame(id_skali = idSkali, skalowanie = skalowanie,
                  grupa = grupy$grupa, stringsAsFactors = FALSE),
   skalowania_elementy = NULL,
   skalowania_obserwacje =
    data.frame(id_skali = idSkali, skalowanie = skalowanie,
          oszacowania[, c("id_obserwacji", "id_testu")],
          estymacja = "EAP", nr_pv = -1,
          wynik = oszacowania[[names(wyniki)[i]]],
          bs = NA,
          grupa = oszacowania$grupa, stringsAsFactors = FALSE),
   usunieteKryteria = setdiff(zmienneKryteria, zmienneKryteriaPoUsuwaniu)
  )
  if (!is.data.frame(parametrySkala)) {
   wyniki[[i]][["skalowania_elementy"]] =
    try(zmien_parametry_na_do_bazy(wartosciZakotwiczone, idSkali, skalowanie,
                    rzetelnoscEmpiryczna, standaryzacja,
                    select_(grupy, ~grupa, ~gr_tmp1)))
   if ("try-error" %in% class(wyniki[[i]][["skalowania_elementy"]])) {
    wyniki[[i]][["skalowania_elementy"]] = list(
     wartosciZakotwiczone, idSkali, skalowanie, rzetelnoscEmpiryczna,
     standaryzacja, select_(grupy, ~grupa, ~gr_tmp1)
    )
   }
  }
  class(wyniki[[i]]) = c(class(wyniki), "wynikiSkalowania")
  attributes(wyniki[[i]])$dataSkalowania = Sys.time()

  # ew. zapis
  if (zapisz) {
   nazwaObiektu = paste0("m", rok, "Skalowanie")
   assign(nazwaObiektu, wyniki)
   save(list = nazwaObiektu, file = paste0(nazwaObiektu, ".RData"))
   rm(list = nazwaObiektu)
  }
 }
 return(wyniki)
}
tzoltak/EWDskale documentation built on Oct. 14, 2018, 6:51 a.m.