R/assert.R

#' @title Sprawdzanie argumentow funkcji
#' @description Funkcja sprawdza, czy argument jest macierz liczbową lub ramką
#' danych zawierającą tylko zmienne liczbowe.
#' @param x argument do sprawdzenia
#' @param nazwaArgumentu nazwa argumentu, która zostanie wstawiona do
#' komunikatów o błędzie
#' @return
#' Funkcja zwraca \code{TRUE} jeśli argument jest macierzą liczbową lub ramką
#' daych zawierającą tylko zmienne liczbowe. W przeciwnym wypadku wywołuje błąd.
assert_mdfn = function(x, nazwaArgumentu = "x") {
 if (!is.matrix(x) & !is.data.frame(x)) {
  stop(paste0("Argument '", nazwaArgumentu,
        "' musi być macierzą (matrix) lub ramką danych (data frame)."))
 }
 if (is.matrix(x)) {
  if (!is.numeric(x)) {
   stop(paste0("Macierz podana w argumencie '", nazwaArgumentu,
         "' musi zawierać tylko liczby (być typu 'numeric').\n",
         "Podana macierz jest typu '", mode(x), "'."))
  }
  if (is.null(colnames(x))) {
   warning(paste0("Kolumny macierzy podanej w argumencie '", nazwaArgumentu,
           "' nie mają nadanych nazw."))
  }
 } else {
  kolMode = sapply(x, function(x) {
   if (is.factor(x)) {
    return("factor")
   } else {
    return(mode(x))
   }
  })
  if (!all(kolMode %in% "numeric")) {
   stop(paste0("Wszystkie kolumny ramki danych podanej w argumencie '",
         nazwaArgumentu,
         "' muszą zawierać tylko zmienne liczbowe (typu 'numeric').\n",
         paste0(" * Kolumna '", names(x)[!(kolMode %in% "numeric")],
             "' jest typu '", kolMode[!(kolMode %in% "numeric")],
             "'.\n", collapse = "")))
  }
 }
 if (any(duplicated(colnames(x)))) {
  stop(paste0("Nazwy kolumn ramki danych lub macierzy podanej w argumencie '",
        nazwaArgumentu,
        "' muszą być unikalne."))
 }
 if (ncol(x) == 1) {
  warning(paste0("Podane dane zawierają tylko jedną kolumnę, co czyni",
          "analizy psychometrczne bezsensownymi."))
 } else if (ncol(x) == 2) {
  warning(paste0("Podane dane zawierają tylko dwie kolumny - część analiz",
          "może nie mieć sensu."))
 }
 return(TRUE)
}
#' @title Sprawdzanie argumentow funkcji
#' @description Funkcja sprawdza, czy argument jest wektorem liczb pasującym
#' do odpowiedniej macierzy/ramki danych.
#' @param x argument do sprawdzenia - wektor
#' @param y argument, względem którego \code{x} ma być zweryfikowany - macierz
#' lub ramka danych
#' @param nazwaArgumentu nazwa argumentu, która zostanie wstawiona do
#' komunikatów o błędzie
#' @return
#' Funkcja zwraca \code{TRUE} jeśli argument \code{x} jest poprawny.
#' W przeciwnym wypadku wywołuje błąd.
assert_mm = function(x, y, nazwaArgumentu = "x") {
 if (!is.vector(x)) {
  stop("Argument '", nazwaArgumentu, "' musi być wektorem liczb.")
 }
 if (!is.numeric(x)) {
  stop("Argument '", nazwaArgumentu, "' musi być wektorem liczb.")
 }
 if (length(x) != ncol(y)) {
  stop(paste0("Wektor podany w argumencie '", nazwaArgumentu,
        "' musi mieć tyle samo elementów, ile jest kolumn w macierzy ",
        "danych"))
 }
 if (!is.null(names(x))) {
  if (any(names(x) != colnames(y))) {
   warning("Nazwy kolumn macierzy danych i nazwy elemenentów wektora ",
       "podanego w argumencie '", nazwaArgumentu, "' nie pasują do ",
       "siebie.")
  }
 }
 if (all(is.na(x)) & length(x) > 1) {
  warning("Wektor podany w argumencie '", nazwaArgumentu, "' zawiera same ",
      "braki danych.")
 }
 return(TRUE)
}
#' @title Sprawdzanie argumentow funkcji
#' @description Funkcja sprawdza, czy argument jest pasującym do odpowiedniej
#' macierzy/ramki danych wektorem opisującym minimalne możliwe do przyjęcia
#' wartości.
#' @param maks argument do sprawdzenia - wektor minimalnych wartości lub NULL
#' @param x argument, względem którego \code{x} ma być zweryfikowany - macierz
#' lub ramka danych
#' @return
#' Funkcja zwraca wektor o liczbie elementóW odpowiadającej liczie kolumn
#' \code{x}, który zawiera minimalnych możliwych do przyjęcia wartości.
assert_maks = function(maks, x) {
 if (!is.null(maks)) {
  assert_mm(maks, x, "maks")
  maksEmp = apply(x, 2, max, na.rm = TRUE)
  if (any(maks < maksEmp & !is.na(maks))) {
   stop(paste0("W kolumnach '",
         paste0(colnames(x)[maks < maksEmp & !is.na(maks)],
             collapse = "', '"),
         "' niektóre obserwacje mają przypisaną liczbę punktów ",
         "większą, niż maksymalna możliwa (podana w argumencie ",
         "'maks')."))
  } else {
   maks = maksEmp
  }
 } else {
  maks = apply(x, 2, max, na.rm = TRUE)
 }
 return(maks)
}
#' @title Sprawdzanie argumentow funkcji
#' @description Funkcja sprawdza, czy argument jest pasującym do odpowiedniej
#' macierzy/ramki danych wektorem opisującym minimalne możliwe do przyjęcia
#' wartości.
#' @param min argument do sprawdzenia - wektor minimalnych wartości lub NULL
#' @param x argument, względem którego \code{x} ma być zweryfikowany - macierz
#' lub ramka danych
#' @return
#' Funkcja zwraca wektor o liczbie elementóW odpowiadającej liczie kolumn
#' \code{x}, który zawiera minimalnych możliwych do przyjęcia wartości.
assert_min = function(min, x) {
 if (!is.null(min)) {
  assert_mm(min, x, "min")
  minEmp = apply(x, 2, min, na.rm = TRUE)
  if (any(min > minEmp & !is.na(min))) {
   stop(paste0("W kolumnach '",
         paste0(colnames(x)[min < minEmp & !is.na(min)],
             collapse = "', '"),
         "' niektóre obserwacje mają przypisaną liczbę punktów ",
         "mniejszą, niż minimalna możliwa (podana w argumencie ",
         "'min')."))
  } else {
   min = minEmp
  }
 } else {
  min = rep(0, ncol(x))
  maskaMin = apply(x, 2, min, na.rm = TRUE) < 0
  if (any(maskaMin & !is.na(maskaMin))) {
   stop(paste0("Kolumny: '",
         paste0(colnames(x)[maskaMin & !is.na(maskaMin)],
             collapse = "', '"),
         ' zawierają wartości mniejsze od 0.'))
  }
 }
 return(min)
}
#' @title Sprawdzanie argumentow funkcji
#' @description Funkcja sprawdza, czy argument jest wektorem zadanego typu
#' (przez typ rozumiana jest tu wartość zwracana przez funkcję
#' \code{\link[base]{class}}.
#' @param x argument do sprawdzenia
#' @param nazwaArgumentu nazwa argumentu, która zostanie wstawiona do
#' komunikatów o błędzie
#' @param typ wektor ciągów znaków zawierający dopuszczalne typy
#' @return
#' Funkcja zwraca \code{TRUE} jeśli argument jest wektorem liczb. W przeciwnym
#' wypadku wywołuje błąd.
assert_w = function(x, nazwaArgumentu = "x",
          typ = c("numeric", "integer", "logical")) {
 if (!is.vector(x)) {
  stop(paste0("Argument '", nazwaArgumentu, "' musi być wektorem liczb."))
 }
 if (!(class(x) %in% typ)) {
  stop(paste0("Argument '", nazwaArgumentu, "' musi być wektorem typu .",
        "(klasy) '", paste0(typ, collapse = "' lub '"), "'."))
 }
 return(TRUE)
}
#' @title Sprawdzanie argumentow funkcji
#' @description Funkcja sprawdza, czy argument jest ciągiem znaków.
#' @param x argument do sprawdzenia
#' @param nazwaArgumentu nazwa argumentu, która zostanie wstawiona do
#' komunikatów o błędzie
#' @return
#' Funkcja zwraca \code{TRUE} jeśli argument jest ciągiem znaków
#' (jednoelementowym wektorem typu character). W przeciwnym wypadku wywołuje
#' błąd.
assert_t = function(x, nazwaArgumentu = "x") {
 if (!is.vector(x)) {
  stop(paste0("Argument '", nazwaArgumentu, "' musi być ciągiem znaków."))
 }
 if (!is.character(x)) {
  stop(paste0("Argument '", nazwaArgumentu, "' musi być ciągiem znaków."))
 }
 if (length(x) != 1) {
  stop(paste0("Argument '", nazwaArgumentu,
        "' musi być jednoelementowym wektorem typu 'character'."))
 }
 return(TRUE)
}
tzoltak/KTT documentation built on May 3, 2019, 2:06 p.m.