R/przypisz_punktacje.R

#' @title Punktowanie odpowiedzi udzielonych w zadaniach zamknietych
#' @description Funkcja służy do przypisania punktacji uzyskanej za zadania
#' zamknięte na podstawie podanego klucza odpowiedzi.
#' @param x macierz typu \code{numeric} lub ramka danych (data frame)
#' zawierająca zmienne typu \code{numeric}
#' @param opisTestu ramka danych zawierająca opis struktury testu
#' @param verbose wartość logiczna - czy wydrukować wyniki analizy
#' @details
#' \bold{Reguły punktowania}
#'
#' Dla danego zadania \emph{zamkniętego} (p. sekcja \emph{Opis struktury
#' testu}) odpowiedziom równym wartości podanej w opisie struktury testu
#' odpowiedzi poprawnej przypisana zostanie wartość 1. Wszystkim pozostałym
#' odpowiedziom, \bold{w tym brakom danych}, przypisana zostanie wartość 0.
#'
#' \bold{Opis struktury testu}
#' Opis struktury testu podawany jest funkcji w postaci ramki danych, która
#' musi zawierać następujące kolumny
#' \itemize{
#'  \item{\code{zmienna}: nazwy zmiennych w zbiorze danych;}
#'  \item{\code{typ}: typ zadania (zmiennej w zbiorze):
#'     \itemize{
#'      \item{brak danych lub pusty ciąg znaków - zmienna, która nie
#'         opisuje odpowiedzi na zadanie testowe (np. identyfikator
#'         zdającego, zmienne opisujące jego cechy, które znajdują się
#'         w tym samym zbiorze co odpowiedzi na zadania itp.);}
#'      \item{'o' - zadanie \emph{otwarte}, rozumiane tutaj jako takie
#'         zadanie, które nie musi zostać zapunktowane na podstawie
#'         klucza (\bold{w szczególności zadania zamknięte, które
#'         zostały zapunktowane już wcześniej, należy opisać właśnie
#'         w ten sposób});}
#'      \item{'z' - zadanie \emph{zamknięte}, rozumiane tutaj jako takie
#'         zadanie, które dopiero musi zostać zapunktowane na podstawie
#'         klucza;}
#'     }}
#'  \item{\code{odpowiedzi} - zestaw możliwych odpowiedzi (tj. wartości, które
#'     może przyjąć zmienna zawierająca odpowiedzi na dane zadanie); może
#'     zostać opisany w następujący sposób:
#'     \itemize{
#'      \item{brak danych lub pusty ciąg znaków - należy przypisać, jeśli
#'         dla danej zmiennej ma nie być sprawdzana poprawność wartości
#'         w zbiorze (np. nie ma to sensu, bo jest to zmienna ciągła,
#'         albo nie jesteśmy w stania - lub nie chce nam się wypisywać -
#'         zestawu wszystkich możliwych do przyjęcia wartości);}
#'      \item{ciąg znaków zawierający poszczególne wartości, oddzielone od
#'         siebie przecinkami, np. \code{'0,1'}, lub \code{'tak,nie'};}
#'      \item{ciąg znaków postaci \code{'liczba1-liczba2'}, co oznacza, że
#'         zmienna może przyjmować jako wartości wszystkie liczby
#'         całkowite z przedziału \code{[liczba1; liczba2]};}
#'      \item{pojedyncza liczba (podana albo jako liczba, albo w formie
#'         ciągu znaków), co jest skróconą (równoważną) formą zapisu:
#'         \code{'0-liczba'};}
#'     }
#'     W przypadku zadań typu 'o' jako dopouszczalne wartości akceptowane są
#'     tylko liczby (z tym że mogą to być liczby niecałkowite).}
#'  \item{\code{poprawna_odpowiedz} - ciąg znaków (lub ew. liczba), który
#'     koduje poprawną odpowiedź na zadanie.}
#' }
#' Dodatkowo opis struktury testu może (ale nie musi) zawierać kolumny:
#' \itemize{
#'  \item{\code{etykieta} - ciąg znaków z etykietą (tytułem/krótkim opisem)
#'     zadania;}
#'  \item{\code{uwagi} - ciąg znaków zawierający ew. uwagi (lub np. opis
#'     treści zadania).}
#' }
#' @seealso \code{\link{raport}}
#' @return
#' Funkcja zwraca ramkę danych (data frame) z wynikami rozwiązania zadań
#' (zadania 'o' w takiej formie, w jakiej były w wejściowych danych, zadania 'z'
#' zapunktowane).
#'
#' Zwracana ramka danych nie zawiera żadnych innych kolumn, niż te z punktacją
#' za zadania, ale zawiera te same wiersze, ułożone w tej samej kolejności, co
#' ramka danych z danymi wejściowymi przekazana do funkcji argumentem \code{x}.
#' Dane z obu ramek można więc łatwo łączyć, używając funkcji
#' \code{\link[base]{cbind}}.
#' @examples
#' summary(daneWzrost)
#' wynikiWzrost = przypisz_punktacje(daneWzrost, opisTestuWzrost)
#' summary(wynikiWzrost)
#' @export
#' @importFrom stats var cor dnorm qnorm setNames
przypisz_punktacje = function(x, opisTestu, verbose = TRUE) {
 opisTestu = assert_ot(x, opisTestu)
 if ("tbl_df" %in% class(x)) {
  x = as.data.frame(x)
 }
 if ("tbl_df" %in% class(opisTestu)) {
  x = as.data.frame(opisTestu)
 }
 stopifnot(verbose %in% c(TRUE, FALSE))
 stopifnot(length(verbose) == 1)

 opisTestu = opisTestu[opisTestu$typ != "", ]
 x = x[, opisTestu$zmienna]
 if (verbose) {
  cat("Zbiór zadań przed przypisaniem punktacji za zadania zamknięte:\n\n",
    info_macierz_danych(x), "\n\n", sep = "")
 }
 maskaP = opisTestu$poprawna_odpowiedz != "" & opisTestu$typ == "z"
 for (i in which(maskaP)) {
  x[, opisTestu$zmienna[i]] =
   ifelse(x[, opisTestu$zmienna[i]] %in% opisTestu$poprawna_odpowiedz[i],
       1, 0)
 }

 odpowiedzi = setNames(opisTestu$odpowiedzi, opisTestu$zmienna)
 min = sapply(odpowiedzi,
        function(x) {return(min(suppressWarnings(as.numeric(x))))})
 maks = sapply(odpowiedzi,
        function(x) {return(max(suppressWarnings(as.numeric(x))))})
 min = ifelse(maskaP, 0, min)
 maks = ifelse(maskaP, 1, maks)

 if (verbose) {
  cat("Przypisano punktację w ", sum(maskaP), " zadaniach zamkniętych.\n\n",
    "Zapunktowany zbiór zadań:\n\n", sep = "")
  trudnosc(x, maks, min)
 }

 attributes(x)$odpowiedzi = odpowiedzi
 attributes(x)$min = min
 attributes(x)$maks = maks
 return(x)
}
tzoltak/KTT documentation built on May 3, 2019, 2:06 p.m.