tzoltak/MLASZdane: Pakiet do zlaczania danych na potrzeby projektu MLEZAiMD
Version 0.0.1

Pakiet do złączania danych z rejestrów, baz danych administracyjnych, baz danych wyników egzaminów i wyników badań sondażowych na potrzeby projektu MLEZAiMD.

Getting started

Package details

Maintainer
LicenseMIT + file LICENSE
Version0.0.1
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("devtools")
library(devtools)
install_github("tzoltak/MLASZdane")
tzoltak/MLASZdane documentation built on May 27, 2017, 5:56 p.m.