tzoltak/MLASZdane: Pakiet do zlaczania danych na potrzeby projektu MLEZAiMD
Version 0.0.3

Pakiet do złączania danych z rejestrów, baz danych administracyjnych, baz danych wyników egzaminów i wyników badań sondażowych na potrzeby projektu MLEZAiMD.

Getting started

Package details

Maintainer
LicenseMIT + file LICENSE
Version0.0.3
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("devtools")
library(devtools)
install_github("tzoltak/MLASZdane")
tzoltak/MLASZdane documentation built on Sept. 8, 2018, 4:18 p.m.