Man pages for RNAmodR.RiboMethSeq
Detection of 2'-O methylations by RiboMethSeq

ModRiboMethSeqModRiboMethSeq class to analyze RiboMethSeq data
ModRiboMethSeq-functionsFunctions for ModRiboMethSeq
RNAmodR.RiboMethSeqRNAmodR.RiboMethSeq
RNAmodR.RiboMethSeq-datasetsExample data in the RNAmodR.RiboMethSeq package
RNAmodR.RiboMethSeq documentation built on Nov. 8, 2020, 5:45 p.m.