PAS: Polygenic Analysis System (PAS)

Share:

An R package for polygenic trait analysis

Author
Zhiqiu Hu; Shizhong Xu; Zhiquan Wang; Rongcai Yang
Date of publication
2013-08-13 06:57:02
Maintainer
Zhiqiu Hu <zhiqiu.hu@gmail.com>
License
GPL (>= 2)
Version
1.2
URLs

View on CRAN

Man pages

beef
beef data
binmod
binmod
PAS-package
Polygenic Analysis System (PAS)
plot.binmod
plot function
predict.binmod
predict
print.binmod
binmod.print

Files in this package

PAS
PAS/NAMESPACE
PAS/data
PAS/data/beef.rda
PAS/R
PAS/R/binmod.R
PAS/MD5
PAS/DESCRIPTION
PAS/man
PAS/man/binmod.Rd
PAS/man/predict.binmod.Rd
PAS/man/beef.Rd
PAS/man/plot.binmod.Rd
PAS/man/PAS-package.Rd
PAS/man/print.binmod.Rd
PAS/doc
PAS/doc/PAS.pdf