README.md

Przewodnik - Pakiet do R

Instalacja:

Z serwerów CRAN (w przyszłości)

install.packages("Przewodnik")

lub:

devtools::install_github("pbiecek/PrzewodnikPakiet")


Try the Przewodnik package in your browser

Any scripts or data that you put into this service are public.

Przewodnik documentation built on May 1, 2019, 10:12 p.m.