Files in eikosograms
The Picture of Probability

MD5
DESCRIPTION
NAMESPACE
inst/doc/DataAnalysis.Rmd inst/doc/Introduction.Rmd inst/doc/IndependenceExploration.Rmd inst/doc/IndependenceExploration.R inst/doc/DataAnalysis.R
inst/doc/DataAnalysis.html
inst/doc/IndependenceExploration.html
inst/doc/Introduction.html
inst/doc/Introduction.R
vignettes/eikosograms.bib
vignettes/DataAnalysis.Rmd vignettes/Introduction.Rmd vignettes/IndependenceExploration.Rmd
vignettes/img/DataAnalysis/poisson2.png
vignettes/img/DataAnalysis/ordinal2.png
vignettes/img/DataAnalysis/augusticepsPerch.png
vignettes/img/DataAnalysis/UCB3way.png
vignettes/img/DataAnalysis/sagreiPerch.png
vignettes/img/DataAnalysis/lizards3way.png
vignettes/img/DataAnalysis/poisson1.png
vignettes/img/DataAnalysis/amordinal1.png
vignettes/img/DataAnalysis/UCBAdmissions.png
vignettes/img/DataAnalysis/amvs.png
vignettes/img/DataAnalysis/UCB2way.png
vignettes/img/IndependenceExploration/case43.png
vignettes/img/IndependenceExploration/case2.png
vignettes/img/IndependenceExploration/case44.png
vignettes/img/IndependenceExploration/pairwise.png
vignettes/img/IndependenceExploration/indepYgivenXZ.png
vignettes/img/IndependenceExploration/case3.png
vignettes/img/IndependenceExploration/someTableYgivenZX.png
vignettes/img/IndependenceExploration/case42.png
vignettes/img/IndependenceExploration/indepYX.png
vignettes/img/IndependenceExploration/indepXY.png
vignettes/img/IndependenceExploration/completeIndep.png
vignettes/img/IndependenceExploration/complete_indep.png
vignettes/img/IndependenceExploration/case41.png
vignettes/data/AnolisLizards.txt
R/eikos_probs.R R/eikos_legend.R R/eikos.R R/eikos_data.R R/eikos_labels.R man/eikos_y_labels.Rd man/eikos_x_probs.Rd man/eikos.formula.Rd man/eikos.Rd man/eikos_data.Rd man/eikos_x_labels.Rd man/eikos_y_probs.Rd man/eikos.default.Rd man/eikos_legend.Rd
build/vignette.rds
eikosograms documentation built on May 1, 2019, 10:52 p.m.