mutossGUI: A Graphical User Interface for the MuToss Project

The mutossGUI package provides a graphical user interface for the MuToss Project.

Author
MuToss Coding Team (Berlin 2010), Gilles Blanchard, Thorsten Dickhaus, Niklas Hack, Frank Konietschke, Kornelius Rohmeyer, Jonathan Rosenblatt, Marsel Scheer, Wiebke Werft
Date of publication
2015-08-10 09:09:56
Maintainer
Kornelius Rohmeyer <rohmeyer@small-projects.de>
License
GPL
Version
0.1-10
URLs

View on CRAN

Man pages

mutossGUI
Function to start the MuTossGUI Java class
reportBug
Function to Report Bugs in MuTossGUI

Files in this package

mutossGUI
mutossGUI/inst
mutossGUI/inst/java
mutossGUI/inst/java/mutossgui.jar
mutossGUI/NAMESPACE
mutossGUI/R
mutossGUI/R/onLoad.R
mutossGUI/R/mutossGUI.R
mutossGUI/R/helperfunctions.R
mutossGUI/MD5
mutossGUI/java
mutossGUI/java/Makevars
mutossGUI/java/tests
mutossGUI/java/tests/ContrastMatrixTest.java
mutossGUI/java/org
mutossGUI/java/org/mutoss
mutossGUI/java/org/mutoss/images
mutossGUI/java/org/mutoss/images/model1.png
mutossGUI/java/org/mutoss/images/mutoss.png
mutossGUI/java/org/mutoss/images/model2.png
mutossGUI/java/org/mutoss/MethodHandler.java
mutossGUI/java/org/mutoss/Method.java
mutossGUI/java/org/mutoss/Parameter.java
mutossGUI/java/org/mutoss/MuTossAssumption.java
mutossGUI/java/org/mutoss/MuTossObject.java
mutossGUI/java/org/mutoss/Model.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/parameterwidgets
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/parameterwidgets/RObjectWidget.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/parameterwidgets/NumberWidget.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/parameterwidgets/IntegerWidget.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/parameterwidgets/BooleanWidget.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/parameterwidgets/CharacterChoiceWidget.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/parameterwidgets/ParameterWidget.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/parameterwidgets/VarSelectWidget.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/JavaGD.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/JavaGDPanel.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/DebugTextConsole.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/ContrastTableModel.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/LevelListenerHazard.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/MarginTableModel.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/ConstraintViolation.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/LevelListenerSafety.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/VarSelectBox.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/VarSelectSL.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/ROptionBox.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/LevelSelectionListener.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/GroupingBox.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/ResourceBundle.properties
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/LevelOrderListener.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/AnalysisDialogListenerFactory.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/GroupingListener.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/PopulationsTableModel.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/ResourceBundle_de.properties
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/MarginTableModelHazard.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/LevelOrderSL.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/TypeBoxListener.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/ContrastColorRenderer.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/AnalysisDialogFactory.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/PopulationsTable.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/ContrastTable.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/ResponsesListListenerHazard.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/ResponsesListenerSafety.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/LevelSelectBox.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/ResponseBox.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/CovariatesSL.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/ResponsesListener.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/MarginTableModelSafety.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/widgets/MarginTable.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/MuTossTabbedPane.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/MuTossMainLabel.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/loaddata
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/loaddata/RObjectChooser.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/LogPanel.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/MuTossGUI.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/MuTossMenuBar.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/dialogs
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/dialogs/MethodDialog.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/dialogs/ExportDialog.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/dialogs/StatMethodDialog.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/dialogs/model
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/dialogs/model/OneEndpointLM.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/dialogs/AlphaDialog.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/dialogs/ContrastDialog2.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/MuTossMainPanel.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/MuTossAssumptionList.java
mutossGUI/java/org/mutoss/gui/OutputPanel.java
mutossGUI/java/org/mutoss/MuTossControl.java
mutossGUI/java/org/mutoss/MethodSorter.java
mutossGUI/java/build.xml
mutossGUI/java/commons-logging-verbose.properties
mutossGUI/java/commons-logging.properties
mutossGUI/java/af
mutossGUI/java/af/statguitoolkit
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/io
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/io/datasets
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/io/datasets/FileDescriptorXLS.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/io/datasets/DataSetLoader.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/io/datasets/FileDescriptor.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/io/datasets/RVariableDescriptor.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/io/datasets/FileDescriptorCSV.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/io/datasets/RDataFrameDescriptor.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/io/datasets/DataFrameDescriptor.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/io/datasets/package-info.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/io/datasets/RFileFormatException.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/errorhandling
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/errorhandling/ErrorDialogChooseLevelMutoss.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/errorhandling/ErrorDialogChooseLevelBase.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/CellEditorInt.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/DataTableModel.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/CellEditorCB.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/RowModel.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/CellValue.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/CellRenderer.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/TfWithNA.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/TfIntWithNA.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/DataTablePopup.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/CellEditorNum.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/HeaderRenderer.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/CellEditorChar.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/TfRealWithNA.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/VarNameDialog.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/HeaderPopup.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/CellEditorTf.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/VarRenameDialog.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/CellEditorFactor.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/CellEditor.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/DataTable.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/HeaderCellValue.java
mutossGUI/java/af/statguitoolkit/gui/datatable/CellEditorLog.java
mutossGUI/DESCRIPTION
mutossGUI/man
mutossGUI/man/mutossGUI.Rd
mutossGUI/man/reportBug.Rd