README.md

Rb3m template package cho RStudio/RMarkdown

(Rb3m template package for RStudio/RMarkdown)

Rb3m đang trong giai đoạn thiết kế.

Cài đặt trong R/ RStudio

```R # Nếu máy chưa cài githubinstall install.packages("githubinstall")

githubinstall::githubinstall("Rb3m") ```

```R # Nếu máy chưa cài devtools install.packages("devtools")

devtools::install_github("BabyMouse/Rb3m") ```

TODO

Rb3m package

Rb3m Template design

Known issuesBabyMouse/Rb3m documentation built on June 4, 2020, 11:21 a.m.