simdata: sample sim data

Description Usage Format Examples

Description

sample sim data

Usage

1
data("simdata")

Format

The format is: num [1:132, 1:100] 0 2.82 3.14 5.06 4.8 ...

Examples

1
2
data(simdata)
## maybe str(sim.data) ; plot(sim.data) ...

EK-Lee/asVPC documentation built on May 6, 2019, 3:09 p.m.