Jaak0v/pakiet: Analiza i wizualizacja danych dotyczacych ruchu drogowego

Selekcjonuje dane dotyczace zanieczyszczenia powietrza przez pojazdy, a nastepnie dla wybranych kategorii oblicza wskaznik emisji. W graficznej postaci przedstawia uzyskane wartosci wskaznika emisji.

Getting started

Package details

Maintainer
LicenseMIT + file LICENSE
Version0.0.0.9000
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("remotes")
remotes::install_github("Jaak0v/pakiet")
Jaak0v/pakiet documentation built on Dec. 31, 2020, 1:09 p.m.