Rapporteket/nkr: Resultattjenester for Degenerativ Rygg

Alle R-baserte resultattjenester på Rapporteket for Degenerativ Rygg. Dette inkluderer R-funksjoner for analyse og visualisering, noweb- filer (generere LaTeX-dokumenter) og evt. logofiler o.l. Kan også inkludere kjørefiler og eksempeldatasett.

Getting started

Package details

AuthorLena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljo for Kvalitetsregistre, SKDE
MaintainerLena Ringstad Olsen <[email protected]>
LicenseGPL-2
Version1.1.0
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("devtools")
library(devtools)
install_github("Rapporteket/nkr")
Rapporteket/nkr documentation built on Oct. 21, 2018, 5:34 a.m.