R/studium.R

#' Algorytm:
#'
#' Pobieramy na wejściu macierz odległości, gdzie odległość może być "1" - dwa elementy są istotnie od siebie różne
#' i "0" - gdy nie są różne. Alternatywnie, wartościami macierzy mogą być minus loglikelihoody (minus logarytmy z p-value).
#'
#'
adamryczkowski/PostHocGroups documentation built on June 3, 2017, 12:54 p.m.