Man pages for bczernecki/imgw
imgw meteorological data downloader

clean_metadataFunkcja czyszczaca metadane
imgw-packageimgw: imgw meteorological data downloader
metadaneFunkcja metadane
pobierz_doboweFunkcja pobierająca dane miesięczne
pobierz_dobowe2Funkcja pobierająca dane miesięczne ale tylko dla wskazanego...
pobierz_miesieczneFunkcja pobierająca dane miesięczne
pobierz_terminoweFunkcja pobierająca dane terminowe
pobierz_terminowe2Funkcja pobierająca dane terminowe ale tylko dla wybranego...
wczytaj_miesieczneFunkcja wczytujaca pobrane dane
bczernecki/imgw documentation built on Oct. 8, 2018, 8 a.m.