Man pages for bendv/bfastPlot
Plot bfast-type objects

bfastPlot-packagePlot bfast-type objects
bfmPlotggplot bfastmonitor
bfmPredictHarmonic and trend predictions from a bfastmonitor object
time2dateConvert decimal date to yyyy-mm-dd
bendv/bfastPlot documentation built on May 12, 2019, 10:58 a.m.