Man pages for garretrc/ggvoronoi
Easy Voronoi Choropleth Maps in ggplot2

mask_mapInvert a sp polygon
voronoi_pathVoronoi tesselation through geom_path
voronoi_polygonVoronoi chloropleth through geom_polygon
garretrc/ggvoronoi documentation built on April 21, 2018, 1:17 p.m.