zeroGrob: The zero grob draws nothing and has zero size.

Description Usage

View source: R/grob-null.r

Description

The zero grob draws nothing and has zero size.

Usage

1

hadley/ggplot2 documentation built on Nov. 12, 2018, 7:55 a.m.