mikkelkrogsholm/dawa: Danmarks Adressers Web API - DAWA

English: The goal of 'dawa' is to make it easy to get danish address data. The package is in danish since the entire official documentation is in danish and the parameters used in the API calls are danish as well. Danish: Formålet med DAWA er at tilbyde adresseanvendere adgang til data og funktionalitet vedrørende Danmarks Autoritative Adresser, således at adresseanvendere dels fritages for selv at etablere adresseregister og -funktionalitet, dels at kvaliteten af deres anvendelse af adresser højnes. DAWA rummer data om adresser, adgangsadresser, supplerende bynavne, vejnavne, postnumre samt oversigter over kommuner, retskredse, politikredse, sogne, opstillingskredse og regioner. Adresser, adgangsadresser og vejnavne opdateres nær realtid fra Danmarks Adresseregister, DAR. Adressernes tilknytning til retskreds, politikreds, sogn, opstillingskreds og region opdateres dagligt fra DAGI. Postnumre stammer fra PostDanmark og opdateres, når de ændres. Jordstykker opdateres dagligt fra Geodatastyrelsens matrikelkort. Adressernes beliggenhed i landzone, byzone og sommerhusområde opdateres dagligt fra PlansystemDK. Vejstykkernes vejmidter opdateres dagligt fra GeoDanmark. Adgangsadressernes højder stammer fra Danmarks Højdemodel. Bebyggelsesdata stammer fra Danske Stednavne. DAWA er udviklet under Grunddataprogrammet af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. DAWA er en del af AWS Suiten version 4. Besøg <http://api.statbank.dk/console> for mere information.

Getting started

Package details

AuthorMikkel Freltoft Krogsholm
MaintainerMikkel Freltoft Krogsholm <[email protected]>
LicenseMIT + file LICENSE
Version0.1.0
URL https://github.com/mikkelkrogsholm/dawa
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("devtools")
library(devtools)
install_github("mikkelkrogsholm/dawa")
mikkelkrogsholm/dawa documentation built on Oct. 8, 2017, 11:41 a.m.