title: "Distance Index Analysis (vignette)" date: "r Sys.Date()" output: rmarkdown::html_vignette: toc: true vignette: > %\VignetteIndexEntry{SPAG tutorial} %\VignetteEngine{knitr::rmarkdown} %\VignetteDepends{Cairo} %\VignetteEncoding{UTF-8} \usepackage[utf8]{inputenc}


Konstrukcja Indeksu Distance

knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)

Distance Index, będący częścią wyliczanego indeksu SPAG jest wyliczany poprzez wyznaczenie stosunku średniej odległości pomiędzy firmami do średniej odległości pomiędzy firmami w przypadku gdy byłyby rozłożone w sposób jednorodny na obszarze. Taki sposób zdefiniowania tego indeksu sprawia pewne trudności - jednorodne rozmieszczenie określonej liczby firm na obszarze nie jest deterministyczne, w związku z czym także otrzymywane wartości indeksu nie są stałe. Dodatkowo w algorytmie korzysta się ze średniej odległości pomiędzy firmami, który ma złożoność objętościową wynoszącą $O(n^2)$, co sprawia, że nawet dla niewielkiej liczby firm wyznaczenie wartości tego indeksu może okazać się zbyt czasochłonne dla przeciętnego komputera. Problem z czasem wyliczania indeksu wydaje się być na tyle poważny, że niezbędne jest opracowanie bardziej wydajnego sposobu jego otrzymywanie. W poniższym opracowaniu przedstawiona jest analiza otrzymywanych wartości indeksu Distance, w przypadku, gdy jest on wyliczany na pewnym podzbiorze firm.

Funkcja Distance

Na potrzeby dalszych analiz funkcja wyliczająca indeks Distance została uproszczona i dostosowana do działania dla jednej kategorii:

calcDistanceIndex <- function(coordsCategoryDF, region, theoreticalCompaniesSample=100, empiricalCompaniesSample=3000){

 liczbaPraw <- min(empiricalCompaniesSample,k)
 indeksy<-sample(1:k, liczbaPraw, replace = FALSE)
 currentCategoryFinal <- currentCategory[indeksy,]

 theoreticalCompanies <- spsample(region, liczbaPraw, type="regular")
 theoreticalDF <- as.data.frame(theoreticalCompanies)
 k <- nrow(theoreticalDF)
 liczbaPrawTheo <- min(theoreticalCompaniesSample,k)
 indeksy<-sample(1:k, liczbaPrawTheo, replace = FALSE)
 theoreticalDist <- dist(as.matrix(theoreticalCompanies@coords)[indeksy,])
 IDist <- mean(dist(currentCategoryFinal))/mean(theoreticalDist)

 return(IDist)
}

Zbiór testowy.

Na potrzeby testów wykorzystany został zbiór ok 37 tysięcy firm znajdujących się w województwie lubelskim, a także mapa województwa Lubelskiego. Testy zostały przeprowadzone na podzbiorach różnej liczności.

library(SPAG)
setwd("C:/Users/Max/Desktop/MGR_ROZNE/SPAGstarerepo/SPAG/materials/aglomeracja/")
dane<-read.csv("geoloc data.csv", header=TRUE, sep=";", dec=".")
dane$zatr<-ifelse(dane$GR_LPRAC==1, 5, ifelse(dane$GR_LPRAC==2, 30, ifelse(dane$GR_LPRAC==3,150, ifelse(dane$GR_LPRAC==4, 600, 1500))))
TestCompanies <- dane[,c(23,24,25,12)]
TestCompanies <- TestCompanies[TestCompanies$SEK_PKD7=="C",]
print(nrow(TestCompanies))

ShapefileDF<-as.data.frame(ShapefilePoland)
region<-ShapefilePoland#[ShapefileDF$jpt_nazwa_=="lubelskie",]
newCoordinateSystem<-"+proj=longlat +datum=WGS84"
region<-spTransform(region, CRS(newCoordinateSystem))

Distance Index na zbiorze o małej liczności

W pierwszej części postarałem się sprawdzić jak dla małego zbioru testowego wygląda SD:

library(tidyr)
library(ggplot2)
load("C:\\Users\\Max\\Desktop\\Dane\\CCategory100FULL.rda")
load("C:\\Users\\Max\\Desktop\\Dane\\CCategory200FULL.rda")
load("C:\\Users\\Max\\Desktop\\Dane\\CCategory500FULL.rda")
load("C:\\Users\\Max\\Desktop\\Dane\\CCategory1000FULL.rda")
load("C:\\Users\\Max\\Desktop\\Dane\\CCategoryFULLFULL.rda")

CCategoryTest <- cbind(CCategory100FULL,CCategory200FULL,CCategory500FULL,CCategory1000FULL,CCategoryFULLFULL)
CCategoryTest <- CCategoryTest %>% gather(type,value)
CCategoryTest$type <- factor(as.factor(CCategoryTest$type),c("100", "200", "500", "1000", "FULL"))
ggplot() +
 geom_boxplot(data=CCategoryTest, mapping=aes(type,value))
load("C:/Users/Max/Desktop/Dane/testIlosci/CCategory100FULL1.rda")
load("C:/Users/Max/Desktop/Dane/testIlosci/CCategory200FULL1.rda")
load("C:/Users/Max/Desktop/Dane/testIlosci/CCategory500FULL1.rda")
load("C:/Users/Max/Desktop/Dane/testIlosci/CCategory1000FULL1.rda")
load("C:/Users/Max/Desktop/Dane/testIlosci/CCategory80000FULL1.rda")


CCategoryTest <- cbind(CCategory100FULL1,CCategory200FULL1,CCategory500FULL1,CCategory1000FULL1,CCategory80000FULL1)
names(CCategoryTest) <- c("100", "200", "500", "1000", "FULL")
CCategoryTest <- CCategoryTest %>% gather(type,value)
CCategoryTest$type <- factor(as.factor(CCategoryTest$type),c("100", "200", "500", "1000", "FULL"))
ggplot() +
 geom_boxplot(data=CCategoryTest, mapping=aes(type,value))
load("C:/Users/Max/Desktop/Dane/testIlosci/CCategory100FULL2.rda")
load("C:/Users/Max/Desktop/Dane/testIlosci/CCategory200FULL2.rda")
load("C:/Users/Max/Desktop/Dane/testIlosci/CCategory500FULL2.rda")
load("C:/Users/Max/Desktop/Dane/testIlosci/CCategory1000FULL2.rda")
load("C:/Users/Max/Desktop/Dane/testIlosci/CCategory80000FULL2.rda")

CCategoryTest <- cbind(CCategory100FULL2,CCategory200FULL2,CCategory500FULL2,CCategory1000FULL2,CCategory80000FULL2)
names(CCategoryTest) <- c("100", "200", "500", "1000", "FULL")
CCategoryTest <- CCategoryTest %>% gather(type,value)
CCategoryTest$type <- factor(as.factor(CCategoryTest$type),c("100", "200", "500", "1000", "FULL"))
ggplot() +
 geom_boxplot(data=CCategoryTest, mapping=aes(type,value))
load("C:/Users/Max/Desktop/Dane/testIlosci/CCategory100FULL3.rda")
load("C:/Users/Max/Desktop/Dane/testIlosci/CCategory200FULL3.rda")
load("C:/Users/Max/Desktop/Dane/testIlosci/CCategory500FULL3.rda")
load("C:/Users/Max/Desktop/Dane/testIlosci/CCategory1000FULL3.rda")
load("C:/Users/Max/Desktop/Dane/testIlosci/CCategory80000FULL3.rda")

CCategoryTest <- cbind(CCategory100FULL3,CCategory200FULL3,CCategory500FULL3,CCategory1000FULL3,CCategory80000FULL3)
names(CCategoryTest) <- c("100", "200", "500", "1000", "FULL")
CCategoryTest <- CCategoryTest %>% gather(type,value)
CCategoryTest$type <- factor(as.factor(CCategoryTest$type),c("100", "200", "500", "1000", "FULL"))
ggplot() +
 geom_boxplot(data=CCategoryTest, mapping=aes(type,value))
CCategoryTest <- cbind(CCategory1000FULL1,CCategory1000FULL2,CCategory1000FULL3)
names(CCategoryTest) <- c("1","2","3")
CCategoryTest <- CCategoryTest %>% gather(type,value)
CCategoryTest$type <- factor(as.factor(CCategoryTest$type),c("1","2","3"))
ggplot() +
 geom_boxplot(data=CCategoryTest, mapping=aes(type,value))
print(c(sd(CCategory1000FULL1[,1])/mean(CCategory1000FULL1[,1]), sd(CCategory1000FULL2[,1])/mean(CCategory1000FULL2[,1]), sd(CCategory1000FULL3[,1])/mean(CCategory1000FULL3[,1])))

print(c(sd(CCategory500FULL1[,1])/mean(CCategory500FULL1[,1]), sd(CCategory500FULL2[,1])/mean(CCategory500FULL2[,1]), sd(CCategory500FULL3[,1])/mean(CCategory500FULL3[,1])))


print(c(sd(CCategory100FULL1[,1])/mean(CCategory100FULL1[,1]), sd(CCategory100FULL2[,1])/mean(CCategory100FULL2[,1]), sd(CCategory100FULL3[,1])/mean(CCategory100FULL3[,1])))


pbiecek/SPAG documentation built on Aug. 26, 2017, 2:40 a.m.