API for timelyportfolio/sunburstR
Sunburst 'Htmlwidget'

Global functions
add_shiny Man page Source code
csv_to_hier Source code
d2b-shiny Man page
d2b_dep Source code
renderSunburst Man page Source code
renderSund2b Man page Source code
sunburst Man page Source code
sunburst-shiny Man page
sunburstOutput Man page Source code
sunburst_html Source code
sund2b Man page Source code
sund2bBreadcrumb Man page Source code
sund2bOutput Man page Source code
sund2bTooltip Man page Source code
timelyportfolio/sunburstR documentation built on Nov. 5, 2019, 7:35 p.m.