wakawakaon/project: Moj Pakiet

W pakieciku tym umieszcze kilka funkcji, dokumentacji oraz danych.

Getting started

Package details

AuthorWojciech Dominczak <[email protected]>
MaintainerWojciech Dominczak <[email protected]>
LicenseGPL-2
Version0.1.0
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("remotes")
remotes::install_github("wakawakaon/project")
wakawakaon/project documentation built on May 29, 2019, 9:57 a.m.