API for xuyiqing/fect
Fixed Effects Counterfactuals

Global functions
BiInitialFit Source code
IND Source code
XXinv Man page Source code
Y_demean Man page Source code
_gsynth_XXinv Man page
_gsynth_Y_demean Man page
_gsynth_beta_iter Man page
_gsynth_beta_iter_ub Man page
_gsynth_data_ub_adj Man page
_gsynth_fe_ad_covar_iter Man page
_gsynth_fe_ad_inter_covar_iter Man page
_gsynth_fe_ad_inter_iter Man page
_gsynth_fe_ad_iter Man page
_gsynth_fe_add Man page
_gsynth_fe_add2 Man page
_gsynth_inter_fe Man page
_gsynth_inter_fe_mc Man page
_gsynth_inter_fe_ub Man page
_gsynth_panel_beta Man page
_gsynth_panel_est Man page
_gsynth_panel_factor Man page
_gsynth_panel_factor_ub Man page
_gsynth_panel_fe Man page
_gsynth_panel_fe_ub Man page
att.cumu Man page Source code
att.cumu.sub Source code
beta_iter Man page Source code
beta_iter_ub Man page
capacity Man page
cv.sample Man page Source code
cv.sample2 Source code
data_ub_adj Man page Source code
f_ub Source code
fe Source code
fe_ad_covar_iter Man page Source code
fe_ad_inter_covar_iter Man page Source code
fe_ad_inter_iter Man page Source code
fe_ad_iter Man page Source code
fe_add Man page Source code
fe_add2 Man page
fe_ub Source code
fect Man page Source code
fect-package Man page
fect.binary.cv Source code
fect.boot Source code
fect.cv Source code
fect.default Man page Source code
fect.fe Man page Source code
fect.formula Man page Source code
fect.mc Man page Source code
fect.permu Source code
fect.polynomial Source code
fect.test Source code
get.pvalue Source code
get_term Source code
ife Source code
initialFit Source code
interFE Man page Source code
interFE.default Man page Source code
interFE.formula Man page Source code
inter_fe Man page Source code
inter_fe_d Source code
inter_fe_d_qr Source code
inter_fe_d_qr_ub Source code
inter_fe_d_ub Source code
inter_fe_mc Man page Source code
inter_fe_ub Man page Source code
jackknifed Source code
l_ub Source code
loglh Source code
loglh_ub Source code
one.permu Source code
panel_FE Source code
panel_beta Man page Source code
panel_est Man page Source code
panel_factor Man page Source code
panel_factor_ub Man page
panel_fe Man page
panel_fe_ub Man page
plot.fect Man page Source code
print.fect Man page Source code
print.interFE Man page Source code
qr_factor Source code
simdata1 Man page
simdata2 Man page
subfe Source code
turnout Man page
xuyiqing/fect documentation built on Nov. 5, 2019, 12:31 p.m.