Man pages for zozlak/MLAK
Generator raportow MLAK

bModb<c5><82><c4><85>d modalenj
data2okreskonwertuje dat<c4><99> w postaci tekstu/daty na liczb<c4><99>...
E<c5><9b>rednia
Gwyznacza grup<c4><99> ze wzgl<c4><99>du na kwantyle
generujRaportygeneruje raporty na podstawie szablonu danych oraz opisu grup...
giodoweryfikuje czy dane spe<c5><82>niaj<c4><85> kryterium...
Memediana
Nliczba rekord<c3><b3>w nieb<c4><99>d<c4><85>cych brakami...
naLiczbeKonwertuje przekazany wektor na warto<c5><9b>ci liczbowe
naNaWartosczast<c4><99>puje braki danych
obliczDaneMiesieczneAgreguje dane do wykres<c3><b3>w miesi<c4><99>cznych
Podsetek rekord<c3><b3>w o zadanych warto<c5><9b>ciach
polamTekst<c5><81>amie przekazany wektor znak<c3><b3>w
Pwodsetek rekord<c3><b3>w o zadanych warto<c5><9b>ciach z...
Qwskazany kwantyl
Rwsp<c3><b3><c5><82>czynnik korelacji liniowej
R2kwadrat wsp<c3><b3><c5><82>czynnika korelacji liniowej
statKorelacjaoblicza dowoln<c4><85> z udost<c4><99>pnianych przez pakiet...
statWektoroblicza wskazan<c4><85> statystyk<c4><99> dla wskazanego...
TABrysuje tablic<c4><99> na podstawie ramki danych
Tauwsp<c3><b3><c5><82>czynnik korelacji rangowej Kendalla
ustawWyrownajzgaduje, czy nale<c5><bc>y dokona<c4><87> wyr<c3><b3>wnania...
Wwyr<c3><b3>wnanie d<c5><82>ugo<c5><9b>ci
wczytajCSVwczytuje dane z CSV
wczytajDanewczytuje dane z pliku rozpoznaj<c4><85>c typ pliku
wczytajOdbiorcewczytuje wskazanego odbiorc<c4><99>
wstawTrescewaluuje i wstawia kod RMarkdown
wykresDefaultThemeDomy<c5><9b>lny styl wykres<c3><b3>w
wykresHistogramWykres - histogram
wykresKolowyWykres ko<c5><82>owy
wykresKolowyNormWykres ko<c5><82>owy z normalizacj<c4><85> przekazanych...
wykresKolowyZliczWykres ko<c5><82>owy ze zliczenia warto<c5><9b>ci zmiennej
wykresLiniowyWykres liniowy
wykresMiesiecznyWykres liniowy z dostosowan<c4><85> skal<c4><85> osi X
wykresPustyPusty wykres
wykresRozrzutuWykres rozrzutu
wykresRozrzutuIlorazWykres rozrzutu dla skal ilorazowych
wykresSlupkowyWykres s<c5><82>upkowy
wyrownajDlFormatuje warto<c5><9b><c4><87> do d<c5><82>ugo<c5><9b>ci...
zozlak/MLAK documentation built on May 28, 2017, 2:47 p.m.