R/declevnew.R

Defines functions declevnew

declevnew<-function(rindeksit,linkit,n){
#Splits level set to disconnected subsets
#
#rindeksit is m-vector, links to observations, levset is union of m atoms
#linkit is n*n-matrix, n is the total number of atoms,
# describes which atoms touch each other
#
#Returns sublevnum*n-matrix, describes disconnected parts of levset 
#
m<-length(rindeksit)
tulos<-matrix(0,m,n)   #in the worst case we split to m parts
#             #blokit !!!!!!!!!!!!!!!!
merkatut<-matrix(0,m,1) #laitetaan 1 jos on jo sijoitettu johonkin tasojouk.
pino<-matrix(0,m,1) #pinoon laitetaan aina jos koskettaa, max kosketuksia m
pinind<-0      #pinossa viitataan rindeksin elementteihin
curleima<-1
i<-1  #i ja j viittavat rindeksit-vektoriin, jonka alkiot viittavat atomeihin
while (i<=m){
 if (merkatut[i]==0){ #jos ei viela merkattu niin 
  pinind<-pinind+1  #pannaan pinoon
  pino[pinind]<-i  
  while (pinind>0){
   curviite<-pino[pinind] #otetaan pinosta viite rindeksit-vektoriin
               #jossa puolestaan viitteet itse palloihin
   curpallo<-rindeksit[curviite] #haetaan viite palloon
   pinind<-pinind-1 
   tulos[curleima,curpallo]<-1  #laitetaan pallo ko tasojoukkoon
#   merkatut[curviite]<-1     #merkataan kaytetyksi
   j<-1
   while (j<=m){     #pannnaan linkeista pinoon
    ehdokas<-rindeksit[j]     #kaydaan ko tasojoukon atomit lapi
    touch<-(linkit[curpallo,ehdokas]==1)
    if ((touch) && (merkatut[j]==0)){
     pinind<-pinind+1   
     pino[pinind]<-j 
     merkatut[j]<-1
    }
    j<-j+1
   }
  }
  curleima<-curleima+1  #uusi leima
 }
 i<-i+1
} 
tullos<-matrix(0,(curleima-1),n)
tullos[1:(curleima-1),]<-tulos[1:(curleima-1),] #poistetaan ylimaaraiset
return(tullos)
}

Try the denpro package in your browser

Any scripts or data that you put into this service are public.

denpro documentation built on May 2, 2019, 8:55 a.m.