.README.config.md

Cấu hình cho Visual Studio Code

(VSCode Configuration)

Cấu hình Workspace cho Rb3m project, để làm việc với Visual Studio Code.

Nội dung

1. Cài đặt Visual Studio Code

2. Cài đặt Node.js

3. Tùy chỉnh cho các file cấu hình của project ở thư mục gốc

1. Cài đặt Visual Studio Code

Cài đặt ESLint extension cho VSCode

markdown ext install dbaeumer.vscode-eslint

Cài đặt Prettier extension cho VSCode

markdown ext install esbenp.prettier-vscode

2. Cài đặt Node.js

Do chúng ta cần npm để cài đặt eslint-plugin-prettier, nhằm xử lí xung đột giữa ESLint và Prettier.

Cài đặt ESLint, Prettier, eslint-config-prettier, eslint-plugin-prettier packages ở chế độ local cho từng project (thay vì global)

3. Tùy chỉnh cho các file cấu hình của project ở thư mục gốc

Các file sau đây sẽ được đặt ở mỗi thư mục, nếu cần cấu hình riêng.

File .vscode/settings.json

javascript { "editor.formatOnPaste": false, "editor.formatOnSave": false }

File *.code-workspace (ví dụ: Rb3m.code-workspace)

javascript { "folders": [ { // Rb3m "name": "Rb3m", "path": "." }, { // R "name": "R", "path": "./R" } ], "settings": { /** ** VSCode setting * ref: https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/settings */ "files.associations": { ".eslintrc": "jsonc" }, "[markdown]": { "editor.fontFamily": "Consolas, 'Courier New', monospace", //"editor.wordWrap": "on" }, /** * ref: https://github.com/tonsky/FiraCode */ "editor.fontFamily": "Fira Code", "editor.fontLigatures": true, "editor.rulers": [100, 150, 180], "editor.tabCompletion": "on", "window.title": "${dirty}${activeEditorShort}${separator}${rootName}${separator}${rootPath}${separator}${appName}" } }

File .prettierrc

javascript { "semi": false, "overrides": [ { "files": ["*.prettierrc"], "options": { "printWidth": 150, "tabWidth": 2 } } ] }

File .prettierignore

text _template/pandoc_template_default.html;

File .eslintrc

javascript { "env": { "es6": true }, "extends": ["eslint:recommended", "prettier"] }BabyMouse/Rb3m documentation built on June 4, 2020, 11:21 a.m.