RedTent/krw: KRW-toetsing

Dit package bevat functies en tabellen die KRW-toetsingen in R eenvoudig maken. Vooralsnog zijn alleen de maatlatten van 2018 opgenomen. De focus ligt vooral op de toetsing van de M-typen.

Getting started

Package details

Maintainer
LicenseMIT + file LICENSE
Version0.2.1
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("remotes")
remotes::install_github("RedTent/krw")
RedTent/krw documentation built on Oct. 30, 2019, 10:55 p.m.