API for Sibada/XAJ
An R implementation of three-source Xinanjiang model by Renjun Zhao

Global functions
IUH Source code
Lohmann_conv Man page Source code
Lohmann_uh Man page Source code
XAJ Man page Source code
XAJ-package Man page
XAJ_param_range Man page Source code
XAJrun Source code
aux_Lohmann_conv Source code
dir2river Man page Source code
name_params Man page Source code
onLoad Source code
Sibada/XAJ documentation built on Jan. 25, 2018, 8:19 a.m.