get_nh: Get benzi from nh zhan.

Description Usage Arguments Details Value

View source: R/sibadaR.R

Description

Hei hei hei

Usage

1
get_nh(aurl, dir = "", mustnewdir = FALSE)

Arguments

aurl

Lianjie of benzi.

Details

Zui hou zhu ni, shen ti jian kang. Zai jian.

Value

Nai


Sibada/sibadaR documentation built on Jan. 31, 2020, 6:40 p.m.