ZajacT/ASIA1: Pakiet do kontroli danych rekrutacyjnych

Sprawdza poprawność danych wprowadzonych do systemu IRK przez komisje rekrutacyjne. Generuje podstawowe zestawienia dotyczące naboru na poszczególne kierunki.

Getting started

Package details

Maintainer
LicenseMIT + file LICENSE
Version0.2.0
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("remotes")
remotes::install_github("ZajacT/ASIA1")
ZajacT/ASIA1 documentation built on Dec. 21, 2018, 3:22 a.m.