R/addStrainAttributesModal.r

Defines functions sampMeta sampMetaOutput

Documented in sampMeta sampMetaOutput

#' sampMetaOutput
#'
#' @param id NA
#' @param label NA
#'
#' @return NA
#' @export
#'

sampMetaOutput <- function(id, label = "Sample Metadata Input") {
 # Create a namespace function using the provided id
 ns <- NS(id)
 rHandsontableOutput(ns("metaTable"))
 
}#' sampMeta
#'
#' @param input NA
#' @param output NA
#' @param session NA
#' @param databaseConnection NA
#'
#' @return NA
#' @export
#'

sampMeta <- function(input, output, session, databaseConnection) {
 
 
 createNewLibraryTable <- reactive({
  
 })
 
 # Display the new Library as an editable table
 output$metaTable <- rhandsontable::renderRHandsontable({
  dbqueryReactive()
 })
 
 dbqueryReactive <- reactive({
  dbQuery <- glue::glue_sql("SELECT *
              FROM ({tab*})",
               tab = "metaData",
               .con = databaseConnection)
  
  conn <- pool::poolCheckout(databaseConnection)
  dbQuery <- DBI::dbSendQuery(conn, dbQuery)
  dbQuery <- DBI::dbFetch(dbQuery)
  
  
  exampleMetaData <- data.frame(   "Strain_ID"          = "Example_Strain",
                    "Genbank_Accession"      = "KY858228",
                    "NCBI_TaxID"          = "446370",
                    "Kingdom"           = "Bacteria",
                    "Phylum"            = "Firmicutes",
                    "Class"            = "Bacilli",
                    "Order"            = "Bacillales",
                    "Family"            = "Paenibacillaceae",
                    "Genus"            = "Paenibacillus",
                    "Species"           = "telluris",
                    "MALDI_Matrix"         = "CHCA",
                    "DSM_Agar_Media"        = "1054_Fresh",
                    "Cultivation_Temp_Celsius"   = "27",
                    "Cultivation_Time_Days"    = "10",
                    "Cultivation_Other"      = "",
                    "User"             = "Chase Clark",
                    "User_ORCID"          = "0000-0001-6439-9397",
                    "PI_FirstName_LastName"    = "Brian Murphy",
                    "PI_ORCID"           = "0000-0002-1372-3887",
                    "dna_16S"           = "TCCTGCCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAGCGGAGTTGATGGAGTGCTTGCACTCCTGATGCTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTAGGTAACCTGCCCGTAAGACTGGGATAACATTCGGAAACGAATGCTAATACCGGATACACAACTTGGTCGCATGATCGGAGTTGGGAAAGACGGAGTAATCTGTCACTTACGGATGGACCTGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGCCAGGGAAGAACGCTAAGGAGAGTAACTGCTCCTTAGGTGACGGTACCTGAGAAGAAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGCGGCCTTGTAAGTCTGTTGTTTCAGGCACAAGCTCAACTTGTGTTCGCAATGGAAACTGCAAAGCTTGAGTGCAGAAGAGGAAAGTGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGGCTGTAACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAATGCTAGGTGTTAGGGGTTTCGATACCCTTGGTGCCGAAGTTAACACATTAAGCATTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCAGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCTCTGAATCTGCTAGAGATAGCGGCGGCCTTCGGGACAGAGGAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGATCTTAGTTGCCAGCAGGTKAAGCTGGGCACTCTAGGATGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTACTACAATGGCCGATACAACGGGAAGCGAAACCGCGAGGTGGAGCCAATCCTATCAAAGTCGGTCTCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAATTGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTTACAACACCCGAAGCCGGTGGGGTAACCGCAAGGAGCCAGCCGTCGAAGGTGGGGTAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAAC"
  )
  
  dbQuery <- rbind(exampleMetaData, dbQuery)
  
  rhandsontable::rhandsontable(dbQuery,
                 useTypes = FALSE,
                 contextMenu = TRUE ) %>%
   hot_col("Strain_ID", readOnly = TRUE) %>%
   rhandsontable::hot_row(1, readOnly = TRUE) %>%
   hot_context_menu(allowRowEdit = FALSE,
            allowColEdit = TRUE) %>%
   hot_cols(colWidths = 100) %>%
   hot_rows(rowHeights = 25) %>%
   hot_cols(fixedColumnsLeft = 1)
  
 })
 
 
 return(dbqueryReactive)
 
 
 
}
chasemc/tempRepo documentation built on April 8, 2019, 10:22 p.m.