R/tools_sondy_orel.R

Defines functions nacti_sondy

nacti_sondy <- function(pouze_roveri = TRUE) {
 sondy_file <- here::here("private_data", "sondy_181206.rds")
 if(!file.exists(sondy_file)) {
  stop(paste0("Nenalezena predzpracovana data ze sond (", sondy_file, "). Spust sondy_prepare_data.R"))
 }
 sondy_raw <- readRDS(sondy_file)

 sondy <- sondy_raw %>%
  mutate(
   max_funkce = if_else(
    q0_vedouci_strediska == "Ano", "vudce_strediska", if_else(
     q0_vudce_oddilu == "Ano", "vudce_oddilu",if_else(
      q0_vudce_rs_kmene == "Ano", "vudce_kmene", if_else(
       funkce_v_oddile_zastupce_VO == "Ano", "zastupce_v_oddilu", if_else(
        funkce_v_oddile_oddilovy_radce == "Ano", "oddilovy_radce", if_else(
         funkce_v_oddile_druzinovy_radce == "Ano", "druzinovy_radce", if_else(

          q0_ve_vedeni_oddilu == "Ano" | funkce_v_oddile_clen_vedeni_oddilu == "Ano", "sirsi_vedeni_oddilu", "nic"
         ))))))),
   max_funkce = fct_relevel(max_funkce, "vudce_strediska", "vudce_oddilu", "vudce_kmene", "zastupce_v_oddilu", "oddilovy_radce","druzinovy_radce","sirsi_vedeni_oddilu"),
   max_funkce_v_kmeni = case_when(
    rs_kmen_moje_funkce_vudce == "Ano" ~ "vudce",
    rs_kmen_moje_funkce_rada == "Ano" ~ "rada",
    !is.na(rs_kmen_moje_funkce_jine) ~ "jine",
    rs_kmen_moje_funkce_clen == "Ano" ~ "clen",
    TRUE ~ "zadna"
   ),
   max_funkce_v_kmeni = fct_relevel(max_funkce_v_kmeni, "vudce","rada","jine","clen", "zadna"),
   celkova_spokojenost_s_programem_rs_kmenu = fct_relevel(celkova_spokojenost_s_programem_rs_kmenu, "Velmi nespokojen/a", "Spíše nespokojen/a","Spíše spokojen/a","Velmi spokojen/a"),
   kdo_pripravuje_program = fct_recode(vyrok_o_spolecenstvi, uzka_skupina = "Program připravuje úzká skupina lidí", vsichni = "Na přípravě programu se podílí různí členové podle toho, o jakou činnost se jedná.", vudce = "Program připravuje vůdce/vůdkyně kmene nebo roverského společenství"  ),
   studium_ve_meste_strediska = fct_recode(studium_ve_meste_strediska, Ne = "Ne, většinu roku trávím mimo místo, kde mám svoje středisko")
  )

 if(pouze_roveri) {
  sondy <- sondy %>% filter(q0_clen_junaka == "Ano")

 }

 sondy
}
martinmodrak/revize-rs documentation built on March 9, 2021, 5:30 a.m.