qc: Kwaliteitsanalyse o.b.v. Nelson, Westgard of anders

Description Usage Arguments

Description

Met deze functie kan een gegevensreeks getoetst worden op kwaliteitsregels. Daarnaast wordt getoetst of er een significante lineaire trend bestaat.

Usage

1
2
3
4
5
6
7
qc.test(x, dates = rep(NA, length(x)), m = mean(x), s = sd(x),
  round = 2, type = "Nelson", text.show = TRUE, plot.show = TRUE,
  colours = rainbow(8), include_EWMA = TRUE,
  title = paste("Quality Control according to", type), subtitle = "",
  subtitle.colour = colours[1], plot.withoutrule1 = FALSE,
  plot.print = TRUE, x.lbl = "Observation", y.lbl = "Value",
  markdown = FALSE, force = FALSE)

Arguments

x

Gegevensreeks.

dates

Standaard is rep(NA, length(x)). Datums van gegevenswaarden.

m

Standaard is mean(x). Gemiddelde van x dat gebruikt wordt in de kwaliteitsregels.

s

Standaard is sd(x). Standaardafwijking van x dat gebruikt wordt in de kwaliteitsregels.

round

Standaard is 2. Aantal decimalen waarop alle getallen afgerond worden.

type

Standaard is "Nelson". Geldige opties zijn "Nelson", "Westgard", "AIAG", "Montgomery" of "Healthcare". Zie Rules list (onderaan) voor meer informatie.

text.show

Standaard is TRUE. Tekstanalyse weergeven.

plot.show

Standaard is TRUE. Grafiek weergeven met gemiddelde (zie mean), EWMA (zie ewma), 1-3x de standaardafwijking (zie sd) en de waarnemingen met eventueel overtreden kwaliteitsregels.

title

Standaard is paste("Kwaliteitscontrole volgens", type). Titel van de toets en de grafiek. Tekst tussen sterretjes wordt cursief gemaakt.

subtitle

Standaard is "". Ondertitel van de grafiek. Tekst tussen sterretjes wordt cursief gemaakt.

subtitle.colour

Standaard is colourpicker("certeblauw"). Zie ook colourpicker. Kleur van de ondertitel.

plot.withoutrule1

Standaard is FALSE. Als regel 1 overtreden wordt (zie rule1), de plot opnieuw weergeven met data zonder deze waarnemingen.

plot.print

Standaard is TRUE. De grafiek direct printen met de functie print. Met FALSE wordt de grafiek als ggplot-model geretourneerd.

x.lbl

Standaard is "Waarneming". De tekst op de x-as.

y.lbl

Standaard is "Waarde". De tekst op de y-as.

markdown

Standaard is FALSE. Tekstanalyse afdrukken in markdown-formaat met tbl_markdown.

force

Standaard is FALSE. Bij grote afwijkingen wordt de analyse gestaakt. Gebruik deze optie om de analyse te forceren.


msberends/nelson documentation built on May 14, 2019, 7:21 p.m.