mstaniak/AnalizaZanieczyszczen: Modelowanie zanieczyszczenia powietrza błądzeniem losowym Kendalla.

Pakiet udostępnia funkcje do pobrania i wizualizacji danych o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce oraz dopasowywania do nich modeli i rozkładow związanych z błądzeniem losowym Kendalla oraz porównania ich z modelami typu GEV.

Getting started

Package details

Maintainer
LicenseWhat license is it under?
Version0.0.0.9000
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("devtools")
library(devtools)
install_github("mstaniak/AnalizaZanieczyszczen")
mstaniak/AnalizaZanieczyszczen documentation built on May 22, 2017, 3:13 p.m.