R/Main.R

Defines functions main

source("R/FitnessFunction.R")

##ograniczenia na time angle velocity
##czas w dniach, prędkość wyznaczona na oko
lower <- c(1, 0, 2000);
upper <- c(daysMax, 2 * PI, 5000)


main=function() {
 outDEoptim <- DEoptim(fitnessFunction, lower, upper, DEoptim.control(itermax=2, NP=3, storepopfrom=1))
 plot(outDEoptim,plot.type="storepop")
}

#
#
#
# ##poniżej jakieś wykresy które były w pliku tutoriala z heurystyki DEoptim
#
# ## print output information
# summary(outDEoptim)
# ## plot the best members
# plot(outDEoptim, type = 'b')
# ## plot the best values
# dev.new()
# plot(outDEoptim, plot.type = "bestvalit", type = 'b', col = 'blue')
# ## rerun the optimization, and store intermediate populations
# outDEoptim <- DEoptim(Rosenbrock, lower, upper,
#            DEoptim.control(itermax = 500,
#                    storepopfrom = 1, storepopfreq = 2, trace = FALSE))
# summary(outDEoptim)
# ## plot intermediate populations
# dev.new()
# plot(outDEoptim, plot.type = "storepop")
wziel/pl.edu.pw.elka.alhe16l.satelita documentation built on May 28, 2017, 7:34 a.m.