zozlak/PWEdane: Zestaw funkcji nad pakietem ZPD automatyzujacy pobieranie danych do skalowan zrownujacych

Pakiet dla wygody Bartka, umozliwiajacy pobieranie wynikow egzaminow i testow zrownujacych z dolaczonymi wszystkimi potrzebnymi zmiennymi kontekstowymi.

Getting started

Package details

AuthorMateusz Zoltak <[email protected]>
MaintainerMateusz Zoltak <[email protected]>
LicenseMIT + file LICENSE
Version0.0.6
Package repositoryView on GitHub
Installation Install the latest version of this package by entering the following in R:
install.packages("remotes")
remotes::install_github("zozlak/PWEdane")
zozlak/PWEdane documentation built on May 5, 2019, 1:37 a.m.