R/bond.R

setClass(Class="bond",representation=list(
 face = "numeric",
 maturity = "numeric",
 coupon = "numeric",
 n.pay  = "numeric",
 price = "numeric"),
     prototype = list(
      face = 100,
      maturity = 1,
      coupon = 0.1,
      n.pay  = 1,
      price = 0)
     
)

setMethod("initialize","bond",
     function(.Object,face,maturity,coupon,n.pay, price, r)
     {
      .Object@face = face
      .Object@maturity = maturity
      .Object@coupon = coupon
      .Object@n.pay = n.pay
      .Object@price = numeric()
      
      if(!is.null(price))
      {
       .Object@price = price
      }
      # jesli jest podana stopa procentowa, lub parametry N-S 
      # - wtedy obligacja jest od razu wyceniana
      if(!is.null(r))
      {
       .Object@price = bondPrice(r,.Object)
      }
      
      .Object
     }
)

newBond <-function(face,maturity,coupon,n.pay, price = NULL, r = NULL)
{
 new("bond",face,maturity,coupon,n.pay,price,r)
}


#Funkcja zwraca CASHFlow generowane przez obligacje

setGeneric("getCF", function(bond) {
 standardGeneric("getCF")
})
setMethod("getCF", "bond",
  function(bond)
  {
   if(length(bond@coupon)==1)
   {
    CF = rep(bond@coupon*bond@face/bond@n.pay,bond@maturity*bond@n.pay)
   } else 
   {
    CF = bond@coupon*bond@face
   }
   
   CF[length(CF)] = CF[length(CF)] + bond@face
   return(CF)
  }
)

setGeneric("getCFTime", function(bond) {
 standardGeneric("getCFTime")
})
setMethod("getCFTime", "bond",
     function(bond)
     {
      maturity = bond@maturity
      n.pay = bond@n.pay
      t = seq(1/n.pay,maturity,1/n.pay)
      return(t)
     }
)


#Zwraca zdyskontowane przeplywy pieniezne
#Kapitalizacja zlozona

setGeneric("getCFdisc", function(r,bond) {
 standardGeneric("getCFdisc")
})

setMethod("getCFdisc", "numeric",
     function(r,bond)
     {
      CF = getCF(bond)
      t = getCFTime(bond)
      CFd = CF*exp(-r*t)
      return(CFd)
     }
)

setMethod("getCFdisc", "NelsonSiegel",
     function(r,bond)
     {
      t = getCFTime(bond)
      r = getNelsonSiegelIntrestRates(r,t)
      CFd = getCFdisc(r,bond)
      return(CFd)
     }
)

setMethod("getCFdisc", "function",
     function(r,bond)
     {
      t = getCFTime(bond)
      r = r(t)
      CFd = getCFdisc(r,bond)
      return(CFd)
     }
)

getBondPrice<-function(bond,r=NULL)
{
 if(length(bond@price)==0)
 {
  if(is.null(r)) stop("Nie moge obliczyc ceny - nie podano struktury terminowej")
  return(bondPrice(r,bond))
 }
 else return(bond@price)
}

# Test
# x = newBond(100,1,0.1,1,r=0.5)
#getCF(x)

#x = newBond(face=100,maturity=10,coupon=0.1,n.pay=4)
#f<-function(x) x/100
zzawadz/BondProc documentation built on May 5, 2019, 2:39 a.m.