R/getSummaryStatistics.R

### Przyjeta konwencja:
### Naglowek funckji
### setMethod("getStatystyka", "BLM", ...
### oznacza ze funckja zwraca Statystyke rozkladu
### wyznaczonego analitycznie
### natomiast:
### setMethod("getStatystyka", "GibbsRes", ...
### zwraca statystyke obliczona na podstawie Gibbs
### Mam nadzieje ze to dobra konwencja:-)
### I jasna.

### Wartości oczekiwane, srednie,

# Zwraca wartosc oczekiwana rozkladu:
#ExpVal - od expected Value
setGeneric("getCoeffExpVal", function(model, type = mean) standardGeneric("getCoeffExpVal"))
setMethod("getCoeffExpVal", "BLM", function(model)
{
 model@coeff
})
setMethod("getCoeffExpVal", "GibbsRes", function(model, type = mean)
{
 # Pobranie z obiektu gibbs proby - bez TAU!
 param = model@parameters[, -ncol(model@parameters)]
 tmp = apply(param,2,type)
 #Dodanie nazw
 names(tmp) = getCoeffNames(model)
 tmp
})

### odchylenie standardowe parametrow modelu - bez tau:

setGeneric("getCoeffSD", function(model) standardGeneric("getCoeffSD"))

setMethod("getCoeffSD", "BLM", function(model)
{
 # Strona 6 - wzor trzeci od konca na waraiancje
 v2 = model@df/(model@df-2)*model@invXX*model@sigma2
 tmp = sqrt(diag(v2))
 names(tmp) = getCoeffNames(model)
 tmp
})

setMethod("getCoeffSD", "GibbsRes", function(model)
{
 # wycinam tau
 v2 = cov(model@parameters[, -ncol(model@parameters)])
 tmp = sqrt(diag(v2))
 names(tmp) = getCoeffNames(model)
 tmp
})

### Przedzialy HPD:

setGeneric("getHPD", function(model, q = 0.05) standardGeneric("getHPD"))
setMethod("getHPD", "BLM", function(model, q = 0.95)
{
 q = (1-q)/2
 sd = getCoeffSD(model)
 tmp_n = names(model@coeff)
 
 #Ponizej jest kawalek kodu ktory sprawia ze gdzies placze maly
 # programista. Jednak ten kawalek zwraca HPD!!!
 tmp = t(t(t(qt(c(q,1-q),df=model@df)))%*%sd) + model@coeff
 rownames(tmp) = tmp_n
 tmp
})

setMethod("getHPD", "GibbsRes", function(model, q = 0.05)
{
 q = q/2
 tmp_n = names(model@model@coeff)
 # Przepraszam za apply - ale ja je lubie
 # I polecam sie zapoznac
 tmp = t(apply(model@parameters[,-ncol(model@parameters)],2
        ,quantile,c(q,1-q)))
 rownames(tmp) = tmp_n
 tmp
})
# Macierze korelacji a'posterori: 

setGeneric("getCorMatrix", function(model) standardGeneric("getCorMatrix"))
setMethod("getCorMatrix","BLM", function(model)
{
 # Macierz korelacji a'posterori - analitycznie
 # Wzory mistrza - strona 6
 # wpierw policzona macierz kowariancji
 # nastepnie przeksztalcona i obliczona
 # macierz korelacji 
 
 sigma2 = model@sigma2
 invXX = model@invXX
 df = model@df
 cov = df/(df-2)*sigma2*invXX
 v = solve(sqrt(diag(diag(cov))))
 cor = v%*%cov%*%v
 
 # Przygotowanie nazw dla macierzy:
 names = getCoeffNames(model)
 rownames(cor) = names
 colnames(cor) = names
 return(cor)
})

setMethod("getCorMatrix","GibbsRes", function(model)
{
 
 # Przygotowanie nazw dla macierzy:
 names = getCoeffNames(model)
 
 # W [email protected] siedzi proba losowa
 # W ostatniej kolumnie jest tau - ktore usuwam
 # w zadaniu maceirz korealcji ma byc bez Tau
 cor = cor(model@parameters[, -ncol(model@parameters)])
 rownames(cor) = names
 colnames(cor) = names
 cor
})
zzawadz/bayesLM documentation built on May 28, 2017, 2:52 p.m.