R/den2reg.R

Defines functions den2reg

den2reg<-function(dendat,binlkm,kantaja)
{
#muuntaa tiheysdatan regressiodataksi

#dendat on tiheysdatan sisaltava n*xlkm matriisi
#binlkm on niitten lokeroitten maara joihin yksi muuttuja ositetaan
#otosavaruus ositetaan binlkm^p lokeroon
#kantaja on 2*xlkm vaakavektori, sisaltaa kantajan kullekin 
#muuttujalle, olet etta kaikki dendat:n hav todella sisaltyvat kantajaan.

#palauttaa: listan vast
#vast.dep on saatu*1 vektori, sisaltaa frekvenssit,
#(saatu on erillisten diskretoitujen havaintojen lkm) 
#vast.ind on saatu*xlkm matriisi, sisaltaa niitten lokeroitten 
#keskipisteet joita (diskretoidussa) datassa esiintyy vahintaan yksi, 
#vast.hila on xlkm*3 matriisi, 
#vast.hila:n i:s rivi sis. i:nnelle muuttujalle 
#pisteiden maaran
#ensimmaisen regressiodatan havaintopisteen,
#viimeisen regressiodatan havaintopisteen.

xlkm<-length(dendat[1,]) #dendat:in sarakkeitten lkm on muuttujien lkm
n<-length(dendat[,1])  #dendat:in rivien lkm on havaintojen maara
hila<-matrix(1,xlkm,3)  #hila on xlkm*3 matriisi
binhila<-hila      #binhila on xlkm*3 matriisi
valpit<-matrix(1,xlkm,1)   #hilan valien pituudet
hila[,1]<-binlkm*hila[,1]
binhila[,1]<-binlkm*binhila[,1]
i<-1
while (i<=xlkm){
   binhila[i,2]<-kantaja[i,1]  #min(dendat[,i])-epsi 
   binhila[i,3]<-kantaja[i,2]   #max(dendat[,i])+epsi 
   valpit[i]<-(binhila[i,3]-binhila[i,2])/binlkm
    #binhila:n i:s rivi sis. i:nnelle muuttujalle 
    #lokeroinnin alkupisteen, arvoalueen loppupisteen  
    #valpit: arvoalueen pituus jaettuna lokeroitten lkm:lla
    #eli yhden lokeron leveys. 
   i<-i+1
}
hila[,2]<-binhila[,2]+valpit/2
hila[,3]<-binhila[,3]-valpit/2
    #hila:n i:s rivi sis. i:nnelle muuttujalle 
    #ensimmaisen regressiodatan havaintopisteen,
    #viimeisen regressiodatan havaintopisteen
#if (valpit<=0) stop("in some variable there is no variation")
hiladat<-matrix(1,n,xlkm) #muunnetaan dendat hiladat:iksi
             #ts. pyoristetaan havainnot 
             #hiladat sis. diskretoidut havainnot
i<-1
while (i<=n){    #kaydaan lapi aineisto
  #pyoristetaan i:s havainto hilapisteeseen
  j<-1
  while (j<=xlkm){
    alavali<-floor((dendat[i,j]-binhila[j,2])/valpit[j])
      #alavali ilmaisee monennessako lokerossa hav. sijaitsee
    hiladat[i,j]<-binhila[j,2]+alavali*valpit[j]+valpit[j]/2
    j<-j+1
  }
i<-i+1
}
xtulos<-matrix(0,n,xlkm) #periaatteessa mahdollista etta kaikki n
             #havaintoa ovat eri lokeroissa, siksi
             #laitetaan xtulos matriisin rivien maaraksi n
ytulos<-matrix(0,n,1)
xtulos[1,]<-hiladat[1,] #hiladat:in ensimmainen rivi esiintyy ainakin kerran
ytulos[1]<-1       #sen frekvenssi ainakin yksi
saatu<-1         #toistaiseksi yksi erillinen havainto
i<-1
while (i<n){ #kaydaan lapi aineisto
  i<-i+1   #aloitetaan kakkosesta
  lippu<-0  #apriori kyseessa uusi lajityyppi
  j<-1
  while ((j<=saatu) && (lippu==0)){ #kaydaan lapi keratyt havinnot
    if (all(hiladat[i,]==xtulos[j,])){ #jos on jo saatu
      lippu<-1   #liputetaan etta havaittiin toisto
      jind<-j   #merkataan indeksi frekvenssin paivitysta varten
    }
    j<-j+1    
  }
  if (lippu==1) ytulos[jind]<-ytulos[jind]+1 
      #jos saatiin toisto, paivitetaan frekvenssi 
   else{ 
     saatu<-saatu+1   #jos saatiin uusi, lisataan saatu:un yksi ja
     xtulos[saatu,]<-hiladat[i,] #merkitaan uusi lajityyppi muistiin
     ytulos[saatu]<-1  #uuden lajityypin frekvenssi on aluksi yksi
   }
}
xtulos<-xtulos[1:saatu,]
ytulos<-ytulos[1:saatu]
ytulos<-t(t(ytulos))
if (xlkm==1) xtulos<-t(t(xtulos))
return(list(dep=ytulos,ind=xtulos,hila=hila))
}

Try the denpro package in your browser

Any scripts or data that you put into this service are public.

denpro documentation built on May 2, 2019, 8:55 a.m.