R/omaord.R

Defines functions omaord

omaord<-function(values,recs,frekv=NULL){
#Jarjestaa paloittain vakion funktion palat funktion arvojen
#mukaan suuruusjarjestykseen
#
#palvak on lnum*(1+2*xlkm)-matriisi, missa lnum on laatikkojen lkm,
#matriisin ensimmainen sarake sisaltaa estimaatin values laatikoittain,
#naitten mukaan matriisin rivit jarjestetaan.
#Muut sarakkeet sis laatikoitten maaritykset, ts jokaista
#muuttujaa kohden vaihteluvali 
#ep on toleranssiparametri yhtasuuruuden testauksessa
#
#kutsuu: omaind
#
lnum<-length(values)    #length(recs[,1])   #laatikoitten lkm
ordrecs<-recs        #tahan oikea jarjestys
ordvalues<-values
if (is.null(frekv)){
 ordfrekv<-NULL
 i<-1
 while (i<=lnum){
  pienin<-omaind(values)
  ordrecs[i,]<-recs[pienin,]
  ordvalues[i]<-values[pienin]
  values[pienin]<-NA    #NA on plus aareton
  i<-i+1
 }
}
else{
ordfrekv<-frekv
i<-1
 while (i<=lnum){
  pienin<-omaind(values)
  ordrecs[i,]<-recs[pienin,]
  ordvalues[i]<-values[pienin]
  ordfrekv[i]<-frekv[pienin]
  values[pienin]<-NA    #NA on plus aareton
  i<-i+1
 }
}
return(list(values=ordvalues,recs=ordrecs,frekv=ordfrekv))
}

Try the denpro package in your browser

Any scripts or data that you put into this service are public.

denpro documentation built on May 2, 2019, 8:55 a.m.